Skip to content

5 najważniejszych zmian w prawie – żłobki i kluby dziecięce

Posted in Opieka nad dziećmi do lat 3, and Żłobki i kluby dziecięce

01 stycznia 2018 roku zmienia się ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3*. Niektóre z szykowanych zmian są istotne z punktu widzenia rodzica dziecka żłobkowego albo rodzica, który dopiero planuje posłać dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego. Temat ten analizuję nie tylko jako prawnik, ale również jako rodzic dziecka chodzącego do żłobka. Z tej perspektywy stworzyłam pewną hierarchię ważności zmian obowiązujących od nowego roku (od 1 do 5). 

Na wstępie jeszcze informacja porządkowa – czym różni się żłobek od klubu dziecięcego? Od strony funkcjonalnej (opieka nad dziećmi) żłobek i klub dziecięcy nie różnią się od siebie. Do klubu dziecięcego mogą być jednak przyjmowane dzieci dopiero po ukończeniu 1 roku życia, zaś liczba miejsc w klubie nie może być większa niż 30 dzieci (liczebność ograniczona od 01.01.2018 r.). 

1. Rodzicom przyznano pewne uprawnienia

Zmiany w ustawie przyznają rodzicom dzieci żłobkowych możliwość uczestniczenia w życiu żłobka czy klubu dziecięcego. Każdy żłobek oraz klub dziecięcy działa w oparciu o statut ustalony przez podmiot tworzący placówkę. Ustawa wskazuje, jakie kwestie muszą być w statucie poruszone. Od stycznia 2018 roku statut musi określać zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku/klubie. Oznacza to ni mniej ni więcej, że przyznano rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka/klubu prawo uczestniczenia w zajęciach żłobkowych, a statut ma za zadanie uściślić warunki uczestnictwa. 

Ważniejsza jednak zmiana w tej mierze dotyczy przyznania rodzicom prawa do zrzeszania się w formie rady rodziców. Rada ma reprezentować ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka/klubu w oparciu o ustalony przez siebie regulamin działalności. Ustawa wylicza kompetencje rady rodziców, które można podzielić na kompetencje opiniotwórcze oraz nadzorcze. Rada rodziców może zgłaszać dyrektorowi żłobka (klubu) wnioski, opinie, inicjatywy odnośnie wszelkich spraw dotyczących danej placówki, w tym odnośnie obowiązującego regulaminu organizacyjnego. Moim zdaniem, istotniejsze są jednak kompetencje nadzorcze. Przedstawiciele rady rodziców mają prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej spełniania norm żywienia (o tym w punkcie 2 wpisu) oraz prawo wizytacji pomieszczeń żłobka/klubu i zgłaszania dostrzeżonych nieprawidłowości dyrektorowi żłobka/klubu. Jeśli dyrektor nie usunie wskazanych nieprawidłowości, rada rodziców może je zgłosić wyżej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Podmioty te sprawują nadzór nad funkcjonowaniem żłobków i klubów dziecięcych na obszarze im podległym. 

2. Żłobek musi spełniać konkretne normy żywieniowe

żłobki zmiana od 1.1.2018

 

Po pierwsze, od stycznia 2018 roku nie tylko żłobki, ale również kluby dziecięce, będą miały obowiązek zapewnić dzieciom wyżywienie. Wyżywienie to dodatkowo będzie musiało spełniać normy żywienia przewidziane dla danej grupy wiekowej opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia. O wytycznych dotyczących żywienia stworzonych przez wspomniany Instytut można poczytać tutaj.

W tym miejscu wspomnę jeszcze, że zrównano klub dziecięcy ze żłobkiem również pod tym względem, że obie te placówki będzie obowiązywał wymóg zapewnienia opieki w wymiarze co najmniej 10 godzin dziennie. Obecnie obowiązek ten dotyczy jedynie żłobków. 

3. Zwiększono wymogi dla kadry

Zmiany idą również w kierunku zwiększonej selekcji kadry w żłobku/klubie w celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do danej placówki. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego, osoba fizyczna która utworzyła żłobek lub klub, wszystkie osoby pracujące w żłobku lub świadczące usługi mają obowiązek przed podjęciem pracy lub świadczenia usług przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności. 

Co więcej, wszystkie wymienione wyżej osoby nie mogą figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Oznacza to, że w żłobku czy klubie dziecięcym nie będą mogły pracować lub świadczyć usługi przestępcy seksualni figurujący w tym Rejestrze. Dostęp ograniczony oznacza dostęp do części pierwszej rejestru, do której wgląd mają określone podmioty. Więcej o rejestrze można przeczytać tutaj. W żłobku lub klubie dziecięcym nie będą mogły także pracować osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 

Ustawa w brzmieniu na dzień 01 stycznia 2018 roku wprowadza też wymóg dla opiekunów w żłobku/klubie dziecięcym odbycia szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Szkolenie to będzie musiało być odbyte nie dalej niż na dwa lata przed podjęciem zatrudnienia w placówce opiekuńczej. 

4. Nie musi być oddzielne pomieszczenie do spania

Aktualnie ustawa przewiduje wymóg posiadania przez żłobek co najmniej dwóch pomieszczeń, z których jedno musi być przeznaczone wyłącznie do odpoczynku dzieci. Klubu ten wymóg nie dotyczy. Od nowego roku – aby utworzenie żłobka było łatwiejsze – obniżono wymogi lokalowe. Zarówno żłobek, jak i klub dziecięcy będą mogły składać się tylko z jednego pomieszczenia, ale pod dwoma warunkami. Pierwszy z nich to wymóg zapewnienia dzieciom miejsc do odpoczynku. W praktyce to pewnie będzie wyglądało tak, że na czas spania będą rozkładane na podłodze materace/leżanki itp. Drugi warunek to wygospodarowanie miejsca do higienicznego spożywania przez dzieci posiłków. 

 5. Żłobek i przedszkole w jednym budynku

Do tej pory nie było jasne, czy żłobek lub klub dziecięcy może mieścić się w jednym budynku z przedszkolem. Od stycznia 2018 roku będzie obowiązywał przepis mówiący o tym, że jest to dozwolone, nawet jeśli oznacza to, że obie te placówki będą znajdować się w jednej strefie pożarowej. Jako prawnik nie podejmuje się oceny, czy wpływa to realnie na zmniejszenie bezpieczeństwa dzieci pod kątem pożarowym. Na pewno zmiana ta jest korzystna dla osób planujących utworzyć żłobek czy klub dziecięcy. 


Całą ustawą wraz ze zmianami wchodzącymi w życie 01 stycznia 2018 roku możesz przeczytać tutaj. Szykowane zmiany zostały pogrubione, więc łatwo je w całej ustawie odnaleźć. Ja napisałam o zmianach najistotniejszych z punktu widzenia rodziców dzieci żłobkowych, jednak pomniejszych zmian jest dużo więcej. Jeśli jesteś zainteresowany/a, zapraszam do lektury! 🙂 Ustawy nie gryzą 😉 

Przejrzałam wyszukiwarkę i nie znalazłam podobnego wpisu, który w ten sposób objaśniałby zmiany w ustawie dotyczącej żłobków i klubów dziecięcych. Jeśli znasz innych rodziców dzieci żłobkowych i uważasz, że przydałaby im się ta wiedza, możesz kliknąć niebieską literkę F znajdującą się pod tytułem posta i w ten sposób rozpowszechnić ten wpis na Facebooku 🙂 

* ustawa z dnia 04 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dziennik Ustaw z 2011 Nr 45 poz. 235 z późniejszymi zmianami) – w wersji ze zmianami wchodzącymi w życie w dniu 01 stycznia 2018 roku

18 komentarzy

 1. Aneta
  Aneta

  Super wpis:) co może zrobić rodzić jeśli np normy żywieniowe nie są spełnione?

  11/22/2017
  |Reply
  • Nie jest to wprost w ustawie napisane, ale moim zdaniem wchodzi tu w gre zwrócenie uwagi dyrektorowi, a jeśli to nie pomoże zgłoszenie do nadzoru (wójt/burmistrz/prezydent miasta). Lepiej żeby uwagę zwrócili przedstawiciele rady rodziców, jeśli taka powstanie – zgodnie z punktem 1 wpisu.

   11/22/2017
   |Reply
   • nadzór
    nadzór

    Problemy z wyżywieniem zgłasza się do Sanepidu nie do organu nadzoru, ewentualnie do wiadomości organu,pozdrawiam

    05/24/2018
    |Reply
 2. Fajny, konkretny wpis 🙂

  11/22/2017
  |Reply
 3. Mam dziecko w żłobku prywatnym.Mam pytanie a mianowicie ile opiekunek minimum powinno opiekować sie szesnasciorgiem dzieci i czy w zlobku mogą być dzieci powyżej 3 roku życia?

  11/22/2017
  |Reply
  • Co do zasady 1 opiekun może opiekować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Tak, mogą być dzieci powyżej 3 roku życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło 3 lata albo do 4 roku życia, jeżeli objęcie wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione.

   11/23/2017
   |Reply
 4. Mam nadzieję, że te zmiany pomogą poprawić stan opieki nad dziećmi, szczególnie w tych prywatnych placówkach.

  12/06/2017
  |Reply
 5. Radek
  Radek

  Czy obowiązek zapewnienia wyżywienia w Klubie dziecięcym wypływa wprost z ustawy? Jeżeli tak, to czy jako właściciel działającego Klubu dziecięcego muszę wystąpić o taką zgodę do sanepidu?

  01/04/2018
  |Reply
  • Tak, obowiązek ten wynika wprost ze znowelizowanej ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Co do wymagań związanych z sanepidem, nie posiadam takich informacji, gdyż nie zajmuję się sprawami tego typu. Pozdrawiam 🙂

   01/04/2018
   |Reply
 6. praconik żłobka
  praconik żłobka

  „wszystkie osoby pracujące w żłobku lub świadczące usługi mają obowiązek przed podjęciem pracy lub świadczenia usług przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności.” Od wielu lat jestem pracownikiem żłobka. Do kiedy muszę dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Kto pokryje koszty takiego zaświadczenia. Czy ustawa o niekaralności działa wstecz i czy muszę poświęcić swój czas i pieniądze aby takie zaświadczenie przedstawić pracodawcy.

  02/17/2018
  |Reply
 7. Marcela
  Marcela

  Ja mierzę się z problemem dot. żywienia dziecka w żłobku. Z jednej strony czytam” Wyżywienie to dodatkowo będzie musiało spełniać normy żywienia przewidziane dla danej grupy wiekowej opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia.” Z drugiej dostaję informację od dyrektorki żłobka, że nie mogę przynieść posiłku zastępczego dziecku (bo sanepid) mimo, iż nie są w stanie zapewnić mu posiłku bez alergenu pokarmowego, którego nie może spożywać, bo akurat mają taki a nie inny katering.. da się to jakoś obejść?

  07/03/2019
  |Reply
 8. Bardzo ciekawy blog, rzeczowy i wyważony. Od dzisiaj zaglądam regularnie i subsbskrybuje kanał RSS. Pozdrowienia 🙂

  03/01/2022
  |Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *