Skip to content

Co mogę zrobić, żeby moje dziecko dostało się do przedszkola?

Posted in Dziecko w przedszkolu, Rekrutacja do przedszkoli, and Żłobki i przedszkola

Trwa rekrutacja do publicznych przedszkoli. Jak zwykle problem jest wciąż ten sam – za dużo chętnych, za mało miejsc. We wpisie wyjaśniam krok po kroku, co rodzic może zrobić na różnych etapach rekrutacji, żeby dziecko dostało się do przedszkola. 

Prawo dziecka, obowiązek gminy

Warto uświadomić sobie pewną regułę obowiązującą w systemie prawnym – jeżeli ktoś ma do czegoś prawo ustanowione odpowiednim przepisem, to z reguły na kimś innym spoczywa obowiązek realizacji tego prawa. W Polsce od 1 września 2017 roku dzieci w wieku od trzech do pięciu lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego1. Prawo to jest uzyskiwane z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy trzy lata. 

Przykład: dziecko urodzone 01 kwietnia 2015 roku z dniem 01 kwietnia 2018 roku kończy trzy lata i z początkiem roku szkolnego w 2018 roku (tj. od 01 września 2018 roku) uzyskuje prawo do wychowania przedszkolnego.

Prawo dziecka stanowi roszczenie do gminy, w której to dziecko mieszka, o zapewnienie dostępu do przedszkola. Ściśle rzecz ujmując, nie jest to prawo do korzystania z przedszkola, a prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Wychowanie przedszkolne to pojęcie szersze, ponieważ może być realizowane nie tylko w przedszkolu, ale również w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz w innych formach określonych w ustawie Prawo oświatowe2Posługuję się w poście skrótem myślowym „prawo do przedszkola”, ale należy przez to rozumieć właśnie prawo do wychowania przedszkolnego. 

W poście nie poruszam tematu sześciolatków, których nie dotyczy prawo do wychowania przedszkolnego. Dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Początek rekrutacji i co jak się nie udaje od razu

Obowiązek przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych wynika z ustawy3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (w tym terminy składania dokumentów) są podawane każdego roku do końca stycznia przez organ prowadzący publiczną formę wychowania przedszkolnego. Jednocześnie do końca stycznia organ podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. 

Żeby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Co do zasady, rodzic może złożyć wnioski do trzech wybranych przedszkoli, wskazując kolejność preferencji 4

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI

Rodzic powinien ustalić, kiedy w jego gminie odbywa się rekrutacja do przedszkoli publicznych i gdzie można złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola (np. w Gdańsku wniosek składa się w Internecie za pomocą specjalnej platformy edukacyjnej).

Rodzic powinien ustalić, czy jego rodzina jest objęta kryteriami pierwszeństwa przyjęcia do przedszkola (opisuję je pod postem) 5, a jeśli tak – jakie dokumenty musi przygotować na ich potwierdzenie. 

W terminie rekrutacji do przedszkola rodzic powinien złożyć wniosek/wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola 😉 .

Decyzja: dziecko zostało przyjęte do przedszkola – gratuluję! 🙂

Wynik: dziecko nie zostało przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli 🙁 – co dalej? 

To oczywiście zależy. Jeżeli nie jest to koniec rekrutacji, można wziąć udział w drugim etapie rekrutacji albo w rekrutacji uzupełniającej. 

Dalsza rekrutacja

Ustawa reguluje, kiedy możliwe jest przeprowadzenie kolejnego etapu rekrutacji i jakie kryteria mogą być w jej trakcie brane pod uwagę. Drugi etap rekrutacji przeprowadza się, jeżeli dzieci uzyskały równorzędne wyniki albo wtedy, kiedy publiczne przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. 

Co ważne, kryteria brane pod uwagę w drugim etapie rekrutacji nie wynikają z ustawy, określa je samodzielnie organ prowadzący publiczną placówkę (czyli gmina). Ustawa wskazuje jedynie, co organ musi wziąć pod uwagę – to jest: „potrzeby dziecka i jego rodziny, również tej, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata do przedszkola, muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz uwzględniać lokalne potrzeby społeczne”6. Jak wynika z orzecznictwa, samotne wychowanie dziecka przez rodzica musi być jednym z kryterium. Zdarzyło się już nie raz, że uchwała rady gminy ustalająca kryteria dodatkowe rekrutacji do przedszkola została zaskarżona jako krzywdząca dla samotnych rodziców i sąd wskazał, że taka uchwała została wydana z naruszeniem prawa – można poczytać o tym tutaj. Prawo oświatowe wskazuje także, że jednym z kryteriów dodatkowych może być dochód na osobę w rodzinie. Kryteriów nie może być jednak łącznie więcej niż sześć i organ musi ustalić, ile punktów będzie przyznawane za spełnienie danego kryterium. 

W niektórych gminach po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej przeprowadza się jeszcze rekrutację uzupełniającą. Przeprowadza się ją wtedy, kiedy po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej w przedszkolach zostaną jeszcze wolne miejsca. Ma to miejsce np. wtedy, kiedy rodzic dziecka przyjętego do przedszkola w rekrutacji podstawowej rezygnuje z posłania dziecka do danej placówki. Tak jak wyżej napisałam , termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego i kryteria brane w nim pod uwagę podawane są w danej gminie do końca stycznia każdego roku. Postępowanie to musi zakończyć się do końca sierpnia przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

Dziecko się nigdzie nie dostało, a przecież ma prawo?

Co się dzieje w sytuacji, w której po przejściu wszystkich etapów rekrutacji dziecko nie dostaje się do wybranych przedszkoli? Po pierwsze, można się odwoływać, o czym napiszę więcej w kolejnym akapicie, ale można też jeszcze poczekać aż przyjdzie do nas list od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (w zależności od tego gdzie kto mieszka) 😉 

Procedura wygląda w ten sposób, że po przeprowadzeniu rekrutacji, gdy okazuje się, że kandydatów do przedszkola jest więcej niż miejsc, dyrektorzy przedszkoli mają obowiązek poinformować o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Ten z kolei ma następnie obowiązek pisemnie wskazać rodzicom takiego dziecka placówkę bądź placówki, które mogą to dziecko przyjąć. Wymogiem jest, aby wskazana placówka była położona możliwie jak najbliżej wybranego przez rodziców przedszkola i zapewniała czas sprawowania opieki nad dziećmi zbliżony do tego, który zapewnia wybrane przez rodziców przedszkole. 

Co istotne, nie musi być to publiczna placówka. Rodzicom może być wskazane również niepubliczne przedszkole, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej albo niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego. W takim wypadku dziecko zostaje przyjęte do niepublicznego przedszkola na warunkach jak w publicznym przedszkolu, a przedszkole to otrzymuje na takie dziecko z budżetu gminy dotację. Żeby jednak tak się stało takie niepubliczne przedszkole musi spełnić szereg wymogów m. in. jednym z nich jest to, że przedszkole takie nie może pobierać od rodziców dziecka wyższych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego niż przedszkole publiczne – m. in. wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Nie jest to raczej opłacalne dla niepublicznych przedszkoli. 

Ustawa wskazuje jeszcze, że droga dziecka pięcioletniego7  realizującego prawo do wychowania przedszkolnego z domu do przedszkola nie powinna przekraczać 3 km. Oznacza to, że wskazana rodzicom pięciolatka placówka, do której mogą posłać dziecko powinna spełniać ustawowy wymóg odległości. Jeżeli jednak wymóg nie jest spełniony, gmina ma obowiązek zapewnić takiemu dziecku bezpłatny transport i opiekę na czas transportu do najbliższego przedszkola albo ewentualnie zwrócić rodzicom koszty dojazdu. 

Jak się odwoływać?

Rodzice mają prawo skorzystać z miejsca w placówce wskazanej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Często jednak nie decydują się na to, ponieważ placówki te są zbyt odległe od ich miejsca zamieszkania czy miejsca pracy, a ewentualny dowóz zajmowałby im zbyt dużo czasu. Wolą w takiej sytuacji np. zapłacić więcej, ale posłać dziecko do prywatnego przedszkola tuż za rogiem. Jednocześnie, poza dziećmi pięcioletnimi oraz sześcioletnimi, nie ma ustawowego wymogu, aby przedszkole było położone faktycznie blisko domu. 

Warto jednak wskazać, że na każdym etapie rekrutacji rodzic ma prawo odwołać się od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola. Może to zrobić zarówno od wyniku pierwszego etapu rekrutacji, drugiego etapu rekrutacji czy od wyniku rekrutacji uzupełniającej. 

dziecko nie dostało się do przedszkola

O tym jak dokładnie się odwoływać oraz co i kiedy powinniśmy otrzymać w odpowiedzi na nasze pisma – o tym napiszę niedługo osobny post i dam Wam znać 🙂 Ten wpis i tak już jest bardzo długi, więc dam Wam trochę odpocząć i wspólnie poczekajmy na wyniki rekrutacji dzieci 🙂 Trzymam kciuki, żeby Wasze dzieci jednak bez problemu dostały się do wybranych przedszkoli 😉 

Gdyby jednak tak się nie stało, zawsze możesz mi o tym napisać. Czytam wszystkie wiadomości i komentarze pod postami i staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Mam jednak nadzieję, że ten wpis da Ci wiedzę na tyle, że od razu sama będziesz wiedziała albo sam będziesz wiedział, co dalej robić z informacją o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. 

Jeśli uważasz, że informacje zawarte w tym poście będą również przydatne innym rodzicom i warto je podać dalej – możesz ten wpis udostępnić (niebieski przycisk F pod tytułem posta). 


1Pisząc „ustawa” w całym poście mam na myśli ustawę z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. „Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego” (art. 31 ust. 6).

– inne formy wychowania przedszkolnego (oprócz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Inne formy to punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.  Punkty i zespoły mogą być zarówno publiczne, jak i nie publiczne. Rozporządzenie określa głównie warunki co do lokalu i co do kadry. 

3 – art. 130 ust. 1 Prawa oświatowego: „Dzieci (…) przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego (…) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.”; art. 130 ust. 4 „Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata (…), o którym mowa w art. 149”. W trakcie roku przedszkolnego dziecko może być przyjęte do przedszkola bez rekrutacji na mocy decyzji dyrektora przedszkola. 

4 – art. 156 ust. 1 i 2 Prawa oświatowego: „1. Wniosek, o którym mowa w art. 149, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół. 2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.”.

5 – jeżeli na obszarze danej gminy jest więcej kandydatów do przedszkoli niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata (minimum troje dzieci), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą (art. 131 ust. 2 pkt 1-7 Prawa oświatowego). Podsumowując: pierwszeństwo mają dzieci z rodziny wielodzietnej, dzieci wychowane przez samotnych rodziców, dzieci objęte pieczą zastępczą, dzieci niepełnosprawne albo mające niepełnosprawnego członka rodziny. 

6 – cytuję tutaj art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe

7 – art. 32 ust. 3 i 5 ustawy; dotyczy to również sześciolatków spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. „Jeżeli droga, o której mowa w ust. 3 przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

109 komentarzy

 1. W sumie to przykre, że w dzisiejszych czasach trzeba walczyć o miejsca w przedszkolu. Kiedyś nie było z tym problemów. Post świetny i na czasie

  03/27/2018
  |Reply
 2. ze żłobkami to jest spory problem, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach

  03/27/2018
  |Reply
  • Magda
   Magda

   Chyba w większych. W mojej dzielnicy w Krakowie jest jeden żłobek. A mieszkańców tego rejonu Jet ponad 100 tys. Młodych ludzi. Jak nie ma się niepełnosprawnego dziecka albo minimum 3 dzieci w rodzinie to nie ma szans. Większe jest prawdopodobieństwo że wygram w totka…

   04/15/2019
   |Reply
 3. km
  km

  Podany był rocznik 2015 – niby 3-latki. Niby bo moje dziecko kończy 3 lata w grudniu i co teraz? We wrześniu nie będzie miało 3 lat. Do żłobka nie, do przedszkola nie bo już mi zapowiedzieli, że 3-latki mają pierwszeństwo, a do pracy trzeba iść.

  03/30/2018
  |Reply
  • „Pomimo braku obowiązku uczęszczania do przedszkola ustawa przedszkolna przewidziała stopniowe wprowadzanie prawa – w znaczeniu publicznoprawnego roszczenia w stosunku do gminy – do korzystania przez dzieci 3- i 4-letnie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Terminy wdrażania tego rozwiązania określał art. 7 ustawy przedszkolnej, przy czym docelowo – w pełni od 1.09.2017 r. – prawo to dziecko miało uzyskać z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończyłoby 3 lata.” Komentarz do ustawy Prawo oświatowe, Pilich Mateusz. Moim zdaniem, popartym wykładnią językową art. 31 ust. 7 ustawy i komentarzem do ustawy (przytaczam go wyżej), każde dziecko, które w roku kalendarzowym 2018 kończy 3 lata, z dniem 1.09.2018 r. uzyskuje prawo do wychowania przedszkolnego, więc nie zgadzam się z tym, co Pani powiedzieli w przedszkolu.

   03/30/2018
   |Reply
  • Ez
   Ez

   Bardzo ciekawy artykuł. Czy w Warszawie jest szansa, aby dziecko dostało się do przedszkola, pomimo że jeden z rodziców jest bez pracy? Skończył mi się urlop macierzyński na drugie dziecko a pracodawca nie przedłużył mi umowy. Chciałabym zacząć szukać pracy, ale muszę mieć gdzie odstawić dziecko
   Przedszkole prywatne u mnie nie wchodzi w grę.

   03/12/2020
   |Reply
   • To jest pytanie, na które ciężko mi udzielić odpowiedzi ponieważ nie mam takich danych z wszystkich placówek w Warszawie żeby móc odpowiedzieć. Pozdrawiam.

    04/02/2020
    |Reply
   • Anna Pie
    Anna Pie

    A co w momencie, jeśli przedszkole/komisja prawidłowo naliczyła punkty, jednak dziecku brakuje kilku punktów. Dziecko z mają 2016 roku. Jego starszy brat się dostał. Sytuacja rodzinna jest kiepska, w Krakowie mieszkają moi niepełnosprawni rodzice, którzy są na rencie. Ojciec dzieci mieszka w woj. Łódzkim a dzieci widuję raz w miesiącu na weekend. Ja pracuję (nie było kryterium zatrudnienia rodzica). Mam ograniczone możliwości komunikacji (brak samochodu). Czy jest wogole możliwość odwołania się? Rekrutacji uzupełniającej nie będzie.

    04/24/2020
    |Reply
    • Dzień dobry. Myślę że zawsze warto się wtedy odwoływać, choćby po to żeby sprawdzić czy komisja prawidłowo naliczyła punkty. Poza tym Pani zapytanie wykracza poza formułę komentarza na blogu. Na blogu nie udzielam indywidualnych porad prawnych.

     05/11/2020
     |Reply
 4. asia
  asia

  Ja wlaśnie sie odwołałam bo moje dziecko rocznik 2014nie dostało sie do przedszkola-(pomimo,ze spełniamy kryteria) drogą pantoflowa wiem,ze dostane decyzje odmowana ,takze z niecierpliwiscia czekam na nastepny post bo cos czuje ,ze czeka mnie pisanie skargi do sadu ,a nie wiem jak sie za to zabrac….urzad cały czas tłumaczy sie brakiem miejsc…

  04/06/2018
  |Reply
  • Przykro mi, że dziecko nie dostało się, post mam nadzieję, że ukaże się w przyszłym tygodniu, ale nie mogę obiecać bo u mnie różnie z czasem 🙂 Pozdrawiam 🙂

   04/06/2018
   |Reply
  • Sylwia
   Sylwia

   Witam. A jak to jest kiedy 5letnie dziecko z niepełnosprawnością oraz z orzeczeniem kształcenia specjalnego, jeżdżące na wózku, wszystko rozumie, wszystko mówi i chciałam puścić do przedszkola integracyjnego ale nasze przedszkole obwodowe znajduje się w szkole obwodowej ktora jest nieprzystosowana do dzieci na wózku ani też nie jest to szkoła integracyjna co wiaze sie z brakiem wykwalifikowanych nauczycieli. Próbowałam ubiegać się u prezydenta innego najbliższego miasta o miejsce w przedszkolu ale dostałam pismo że u nich pierwszeństwo mają dzieci z miasta, my mieszkamy na wsi… w przedszkolu jak próbowałam złożyć wniosek o przyjęcie to odsyłali mnie bo nie jestem z tego miasta… Co mogę zrobić w takim przypadku?

   04/12/2023
   |Reply
   • Pani Sylwio, odnośnie przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja i nie ma czegoś takiego jak przedszkole obwodowe. Odnośnie przedszkoli integracyjnym obowiązują odmienne zasady w porównaniu do przedszkoli „zwykłych”. Jeżeli potrzebowałaby Pani porady prawnej indywidualnej, zapraszam do kontaktu mailowego: kancelaria@mb-krp.pl Pozdrawiam 🙂

    04/13/2023
    |Reply
 5. Łukasz
  Łukasz

  Witam,
  Mój syn rocznik 2014 (grudzień) w zeszłym roku nie dostał się do przedszkola do 3 latków. Nie dostaliśmy żadnego listu z gminy odnośnie proponowanego miejsca które teoretycznie powinni zapewnić.
  W tym roku również braliśmy udział w dwóch etapach rekrutacji i również nigdzie nas nie przyjęto. Nie ma sensu się odwoływać gdyż nie jesteśmy samotną matką, inwalidą, wielodzietni etc. Według powyższego tekstu powinniśmy otrzymać list od prezydenta miasta Gdańska z informacją o placówkach do których możemy zostać przyjęci. W zeszłym roku takiego listu nie dostaliśmy. W tym roku jesteśmy w gorszej sytuacji bo miejsc dla 4 latków jest znacznie mnie niż miejsc dla 3 latków gdzie jest tworzona pełna grupa każdego roku. W grupie 4 latków w przedszkolach niedaleko nas były w tym roku 1-2 wolne miejsca wynikające z rezygnacji dzieci w porównaniu do około 25 miejsc dla 3 latków.
  Wątpię abyśmy otrzymali list od prezydenta. Gdzie i do kogo powinniśmy się zgłosić aby przydzielono nam miejsce w przedszkolu ?

  Będę wdzięczny za odpowiedź.

  Łukasz

  06/01/2018
  |Reply
  • Dzień dobry 🙂 akurat znam sytuację w Gdańsku, bo tutaj mieszkam. Brałam również udział w ubiegłorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych (na rok 2017/2018) i otrzymałam list od Prezydenta Miasta. Jeśli po rekrutacji uzupełniającej (proszę sprawdzić termin jej zakończenia) w czasie plus minus 2-3 tygodnie nie otrzyma Pan listu, niech Pan się uda do Urzędu Miasta do Wydziału Rozwoju Społecznego i tam poszuka osoby odpowiedzialnej za wysyłanie tych listów (trzeba popytać) i upewni się Pan czy list do Pana został wysłany czy nie, jeśli nie to dlaczego. W liście tym Prezydent wskazuje w których przedszkolach są wolne miejsca, gdzie rodzic może jeszcze dziecko zapisać. Pozdrawiam 🙂

   06/01/2018
   |Reply
   • Łukasz
    Łukasz

    Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.

    Jeszcze jedno pytanie.
    Według tekstu droga do wskazanego przedszkola dziecka 5 i 6 letniego nie powinna przekraczać 3 km. Rozumiem że dzieci i 3 i 4 letnich przepis ten nie dotyczy i wskazana placówką może być daleko od miejsca zamieszkania. Czy dobrze rozumiem ?

    Pozdrawiam

    Łukasz

    06/03/2018
    |Reply
     • Łukasz
      Łukasz

      Dziękuję bardzo.

      Serdecznie pozdrawiam

      Łukasz

      06/04/2018
 6. Marcin
  Marcin

  Witam,
  Mój syn po pierwszym etapie rekrutacji nie dostał się do żadnego z dwóch przedszkoli publicznych w naszej gmienie. Rekrutacja uzupełniająca nie jest w ogóle przeprowadzana, ze względu na brak wolnych miejsc. Udało nam się skontaktować z jednym z niepublicznych przedszkoli i uzyskać wstępne potwierdzenie przyjęcia syna do tego przedszkola. Aktualnie zastanawiam się czy powinienem czekać na list od burmistrza czy też sam wystosować do niego list, oraz czy w obecnej sytuacji mogę np. poprosić o dofinansowanie do znalezionego na własną rękę prywatnego przedszkola? Czy mogłaby mi Pani coś doradzić?
  Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  Marcin

  06/07/2018
  |Reply
  • Dzień dobry, niestety to nie działa w ten sposób, że gmina dofinansowuje wybrane przez nas niepubliczne przedszkole. To są przedszkola, które już wcześniej porozumiały się z gminą i muszą spełnić odpowiednie kryteria. Raczej więc pozostaje czekać na list. Z poważaniem.

   06/07/2018
   |Reply
 7. Anonim
  Anonim

  witam ,
  moje dziecko zapisałem do trzech przedszkoli dwa publiczne i prywatne mało tego mój syn podlega obowiązkowi szkolnemu ma 6 lat niestety do przedszkoli się nie dostał a szkoła w rejonie nie prowadzi zerówki zostało mi tylko przedszkole prywatne ,czy mogę domagać się od gminy zwrotu za przedszkole .
  z góry dziękuje Marek.

  12/30/2018
  |Reply
 8. Kamil
  Kamil

  Witam,
  Chciałbym zwrócić uwagę na jeden szczegół w Pani artykule – piecza zastępcza to nie to samo, co adopcja. Tym samym dzieci adoptowane nie są w żaden sposób uprzywilejowane na liście kandydatów. Pozdrawiam

  02/12/2019
  |Reply
  • Dziękuję za zwrócenie uwagi. Ma Pan rację – poprawiłam 🙂

   03/06/2019
   |Reply
 9. Anonim
  Anonim

  Dzień dobry. Moje dziecko 4 lata nie dostało się do Przedszkola Publicznego i Gmina najprawdopodobniej będzie proponowała mi Przedszkole Prywatne (które jest jedyne w naszej miejscowości). I mam pytanie czy jest jakiś paragraf na to żebym płaciła zbliżone pieniądze do tych, które bym płaciła w Przedszkolu Publicznym? czy jakiś przepis to reguluje? ,,W takim wypadku dziecko zostaje przyjęte do niepublicznego przedszkola na warunkach jak w publicznym przedszkolu, a przedszkole to otrzymuje na takie dziecko z budżetu gminy dotację. Żeby jednak tak się stało takie niepubliczne przedszkole musi spełnić szereg wymogów m. in. jednym z nich jest to, że przedszkole takie nie może pobierać od rodziców dziecka wyższych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego niż przedszkole publiczne – m. in. wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Nie jest to raczej opłacalne dla niepublicznych przedszkoli. ” Czy ja jako rodzic mogę składać pismo do Gminy żeby dofinansowali mi Przedszkole Prywatne skoro nie znaleźli miejsca dla mojego dziecka w Przedszkolu Samorządowym a wskazali mi jako miejsce te publiczne? Proszę o odp.

  03/12/2019
  |Reply
  • Jeżeli otrzyma Pani pismo od prezydenta miasta/burmistrza/wójta (w wyniku nieprzyjęcia Pani dziecka w rekrutacji) że Pani dziecko może być zakwalifikowane do przedszkola, które jest przedszkolem niepublicznym, oznacza to że to przedszkole niepubliczne spełnia wymogi określone w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświaty i może otrzymać z budżetu dotację za przyjęcie do siebie Pani dziecka.

   03/28/2019
   |Reply
   • Madzialenka
    Madzialenka

    ale tak w praktyce. Raczej żadne przedszkole prywatne nie zgodzi sie na 1zł za godzinę. Miejsc w publicznych przedszkolach i innych tego typu jednostkach – brak. to jak wygląda takie pismo od prezydenta? Może wskazać „NIC” ?? i czy napewno nie trzeba wnioskowac o to wskazanie? (nigdy nie słyszałam wśród znajomych by ktoś dostał taki list ).

    04/29/2019
    |Reply
 10. Karolina K.
  Karolina K.

  Witam. Czy aby otrzymać od Burmistrza pismo ze wskazaniem placówki konieczne jest wcześniejsze odwoływanie się? Pracownica urzędu powiedziała, że taka jest konieczność.

  03/26/2019
  |Reply
  • Dzień dobry. Nie jest to prawdą. Pismo od burmistrza powinna Pani otrzymać jeżeli Pani dziecko nie zostało przyjęte w ramach rekrutacji niezależnie od tego, czy Pani się od wyników tej rekrutacji odwoła czy też nie. Wynika to z art. 31 ust. 10 Prawa oświatowego.

   03/28/2019
   |Reply
   • Domi
    Domi

    Czy jeśli nie wzięło się udziału w pierwszej rekrutacji, a dopiero w uzupełniającej i dziecko nie dostanie się do żłobka to wtedy prezydent również ma obowiązek wyznaczyć placówkę niepubliczną? Co jeśli do rekrutacji uzupełniającej nie dojdzie?

    04/28/2023
    |Reply
    • Post dotyczy przedszkoli publicznych a nie żłobków. Żłobki podlegają innej ustawie tj. ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. W tej ustawie brak przepisu dot. obowiązku wskazania wolnego miejsca w żłobku. Pozdrawiam, r. pr. Monika Bandelewska

     04/28/2023
     |Reply
 11. Ja
  Ja

  Witam, ja mieszkań w gminie Zukowo, gdzie nie ma żadnego publicznego przedszkola, w związku z czym nie odbywa się tu także żadna rekrutacja. Jakie w takiej sytuacji gmina ma obowiązki ?

  03/31/2019
  |Reply
 12. Joanna
  Joanna

  Dzien dobry
  Chciałam zapytać, czy w sytuacji gdy dyrektor uchyla decyzję Komisji Rekrutacyjnej, ze wzgledu na to, że komisja sama przyznała dodatkowe punkty niektorym dzieciom i jednoczesnie zawiadamia mnie, ze w przedszkolu nie ma wolnych miejsc i powiadomi mnie telefonicznie kiedy takie miejsce dla mojego dziecka się zwolni, czy przysluguje mi odwołanie do sadu?
  I jescze jedno pytanie – czy sąd może uchylajac decyzję dyrektora jednoczesnie nazakazac dyrektorowi przyjęcie mojego dziecka do przedszkola w przypadku kiedy nie ma w nim wolnych miejsc.
  Z gory bardzo dziekuję za pomoc w odpowiedzi na nurtujace mnie wątpliwosci.

  04/06/2019
  |Reply
 13. Anonim
  Anonim

  Mam pytanie w dniu dzisiejszym ukazały się listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola, za 5 dni ma być lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych, żeby złożyć wniosek o uzasadnienie nieprzyjecia muszę czekać na listę przyjętych i nieprzyjętych ? Dobrze rozumiem ?

  04/08/2019
  |Reply
  • Tak, dobrze Pani rozumie – piszę o tym we wpisie o tym jak się odwoływać od nieprzyjęcia od przedszkola.

   04/12/2019
   |Reply
 14. Agnieszka
  Agnieszka

  Dobry wieczór! Mam nietypowe pytanie, składałam wniosek o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola, złożyłam do trzech podając pierwszeństwo wyboru takie samo na trzech wnioskach, już teraz nie pamiętam które było drugiego wyboru a które trzeciego, fakt jest taki, że nie zostało przyjęte do żadnego. W dwóch pierwszych nazwisko dziecka było na liście nie przyjętych, natomiast w trzecim nie było na żadnej liście. Zapytałam więc co jest powodem i usłyszałam informację, że przedszkole do którego składałam podanie nie było przedszkolem pierwszego wyboru i nie było brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Czy to jest to zgodne z prawem rekrutacyjnym i co mam w tym momencie zrobić. Z góry dziękuje za poradę.

  04/08/2019
  |Reply
 15. Kinga
  Kinga

  No to ja też mam problem. Mam w przedszkolu 4 letniego syna, teraz do tego przedszkola nie przyjęto mojej 3 letniej córki gdyż w dniu składania wniosków byłam bezrobotna (umowę o pracę podpisywałam 2 tyg później). Mam już uzasadnienie nie przyjęcia córki i odpowiedź na odwołanie, decyzję podtrzymalo. Co jeszcze mogę zrobić? Nie chce przenosić starszego syna do innego przedszkola, a nie wyobrażam sobie żeby dzieci chodziły do dwóch różnych placówek.

  04/15/2019
  |Reply
  • Czy powoływała się Pani na nowe okoliczności w odwołaniu? W ostateczności jest jeszcze możliwość wniesienia skargi do WSA.

   04/16/2019
   |Reply
 16. Anonimowa
  Anonimowa

  Anonimowa
  Witam. Bardzo proszę o odpowiedź. Otóż w naszej miejscowości jest jedno gminne publiczne przedszkole, do którego przyjmowane są 3-latki i starsi. Synek kończy w lipcu 3 lata i miałam nadzieję, że jest to oczywiste, że będzie przyjęty. O terminie składania wniosku o przyjęcie do przedszkola dowiedziałam się od znajomej, poszłam do przedszkola, pobrałam wniosek, szybko go wypełniłam i oddałam. Nie wiedziałam, że kandydatów jest więcej niż miejsc i o przyjęciu decyduje punktacja (dla mnie dziwna, ale obowiązująca). Niestety moje dziecko nie zostało przyjęte. Po raz pierwszy zapisywałam dziecko do przedszkola i nie byłam poinformowana o zasadach rekrutacji. Po decyzji o nieprzyjęciu długo przeszukiwałam internet, aż udało mi się dotrzeć do aktualnych kryteriów rekrutacyjnych i punktacji. Po ich przeanalizowaniu próbowałam dołączyć odpowiednie dokumenty, które zapewniłyby synkowi przyjęcie, ale komisja ich nie przyjęła. Wcześniej nie byłam poinformowana o zasadach rekrutacji. W przedszkolu nie ma już wolnych miejsc. Teraz wiem, że pierwszy i drugi etap rekrutacji był przeprowadzony łącznie, bez informowania rodziców. Decyzja przedszkola jest dla nas krzywdząca, ponieważ jedno z nas ma orzeczenie o niepełnosprawności, a za to można było uzyskać aż 100 pkt. Mogłabym też pójść do Urzędu Pracy w poszukiwaniu zatrudnienia i przynieść zaświadczenie, byłoby kolejne 30 pkt. Synek dostał tylko 20 pkt za to, że jest 3-latkiem.
  Czy procedura rekrutacyjna uwzględnia odwołania (o takiej informacji w naszym przedszkolu nie ma), no i czy mamy jeszcze jakieś szanse na to, aby synek mógł chodzić do przedszkola. Teraz po fakcie wiemy, że szanse nie były równe. Uważamy, że placówki powinny informować kandydatów o kryteriach rekrutacji. Prosimy o poradę.

  04/16/2019
  |Reply
  • Organ prowadzący ma obowiązek powiadomić o kryteriach rekrutacji. art. 154 ust. 3 Prawa oświatowego: „Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3.”. Z Pani komentarza wynika, że taka informacja była wcześniej ogólnie dostępna. Wynika również, że nieprzyznanie dziecku punktów było wynikiem Pani uchybienia – tj. niedostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów. O procedurze odwoławczej piszę w osobnym wpisie.

   04/16/2019
   |Reply
 17. Piotr
  Piotr

  Pani mecenas czy mogłaby Pani wysłać link z szablonem odwolania od decyzji komisji rekrutacyjnej. Taki mniej więcej. Bo nie wiem jak zacząć

  04/18/2019
  |Reply
 18. Izabela
  Izabela

  Witam.
  Czyli jesli jest lista dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych to nie mozemy się odwołać? Musimy czekać na listę przyjętych i nie przyjętych? Dobrze zrozumiałam?

  04/23/2019
  |Reply
 19. Ania
  Ania

  z powodu długotrwałej nieobecności lekarza – specjalisty, właściwego do oceny stanu zdrowia zainteresowanej. O nowym terminie załatwienia sprawy zostanie Pani poinformowana odrębnym pismem.

  04/24/2019
  |Reply
 20. Agnieszka
  Agnieszka

  Witam. Bardzo proszę o radę w może trochę nietypowej kwestii mianowicie.. Dziecko dostało się do przedszkola lecz z powodu dużej ilości dzieci, zostało wpisane na listę dzieci ale do punktu przedszkolnego w szkole podstawowej.. oczywiście nie podoba mi się taka opcja, ponieważ docelowe przedszkole mam kilkanaście metrów od domu a punkt przedszkolny zdecydowanie dalej co koliduje mi wiele spraw choćby to, że w pobliżu docelowego przedszkola jest szkoła gdzie uczęszcza do niej starszy syn i wtedy odprowadzam dwoje dzieci „po drodze” a w tym przypadku i szkoła i punkt przedszkolny są w zupełnie innych rejonach miasta. Co w takiej sytuacji? Dodam, że i ja i mąż pracujemy.

  04/24/2019
  |Reply
 21. E.
  E.

  A jeśli wskazana placówka przez miasto mi się nie podoba (ma złą opinię), mogę się odwołać? Czy jeśli się nie zgodzę to nie mogę już brać udziału w uzupełniającej rekrutacji?

  04/24/2019
  |Reply
 22. Karol
  Karol

  Witam. Przeprowadzamy się w wakacje do Koszalina i nigdzie nie chcą przyjąć mojego synka 4 lata.Powodem jest brak miejsc. Aktualnie chodzi do przedszkola tu gdzie jeszcze mieszkamy. Sytuacja rodzinna wygląda tak że ja wyjeżdżam za granicę i żona sama się opiekuje dziećmi. Druga sprawa to mamy córkę w wieku 9lat z orzeczeniem o niepełnosprawności, ma problemy z oczami. Czytałem przepis że jeżeli rodzic lub rodzeństwo ma takie orzeczenie to synek ma pierwszeństwo przyjęcia. Proszę o poradę. Z góry dziękuję

  04/25/2019
  |Reply
 23. Ewelina
  Ewelina

  Witam. Bardzo proszę o poradę. Piszę w imieniu szwagra który chce posłać 3 letnia córkę do przedszkola. Jest samotnym ojcem (niestety siostra zmarła) problem w tym że przeoczyl rekrutację w której nie wziął udziału. Co teraz? Może napisać podanie do odpowiednich władz z prośbą o przyjęcie dziecka? Czy może wziąć udział 6 czerwca w rekrutacji uzupełniające jeśli nie brał w głównej rekrutacji? Bardzo będę wdzięczna za odpowiedź.

  04/30/2019
  |Reply
 24. Agnieszka
  Agnieszka

  Świetny, fachowy i bardzo pomocny blog, żałuję, że dopiero teraz na niego trafiłam.

  Czy przedszkole publiczne niesamorządowe może prowadzić rekrutację na zasadzie kolejności zgłoszeń bez informowania od kiedy można składać wniosek o przyjęcie?
  Taka sytuacja zaistniała w Krakowie, uważam, że to niezgodne z prawem, czy można złożyć zażalenie na nieprawidłowo przeprowadzoną rekrutację?

  04/30/2019
  |Reply
 25. MoNika
  MoNika

  Dzień dobry,
  W trakcie rekrutacji przeprowadziliśmy się do sąsiedniej gminy i tam złożyliśmy wniosek o przyjęcie do przedszkola. Jesteśmy rodziną wielodzietną z orzeczeniem u jednego z rodziców.
  W gminie w której do tej pory mieszkaliśmy złożenie wniosku było równoznaczne z wyrażeniem woli, że rodzice chcą by dziecko chodziło do przedszkola. W nowej gminie takie wyrażenie woli powinniśmy złożyć pisemnie już po złożeniu wniosku. Nie złożyliśmy bo nie wiedzieliśmy (choć gdzieś to było napisane podobno) i nie zostaliśmy przyjęci choć powinno się to stać z automatu. Dyrekcja w rozmowie telefonicznej powoływała się że oświadczenie woli jest podobno wymogiem ministerialnym. Nie mogę tego nigdzie znaleźć. Zadzwoniłam do przedszkola do którego uczęszcza obecnie moje dziecko (sąsiednia gmina) i powiedziano mi że wniosek o przyjęcie jest jednocześnie wyrażeniem woli. Okoliczności były generalnie niesprzyjające. Przeprowadzka, cześć dzieci chora jedno w szpitalu. No i brak wiedzy, doczytania warunków. Czy można coś z tym zrobić? Pozdrawiam. Mama5

  04/30/2019
  |Reply
 26. katarzyna
  katarzyna

  Witam
  Chciałabym się odwoływać do SA w sprawie nieprzyjęcia dziecka. Czy sąd będzie mógł sprawdzić czy komisja prawidłowo sprawdziła wszystkie oświadczenia , czy dla sądu będzie to argumentem ,że znam osoby które podają nieprawdziwe dane/ nie chcę ujawniać nazwisk/ czy sąd podejmuje się sprawdzania wszystkich wniosków .

  05/02/2019
  |Reply
 27. Joanna
  Joanna

  Dzień dobry. Co mogę zrobić, jeśli dziecko jest w 4latkach, zapomnieliśmy o złożeniu podania (dziecko chorowało od stycznia do marca), wychowawca milczał, twierdzi, że przypominał na zebraniu (na któym nie byliśmy). Dziecko jest na liście dzieci nieprzyjętych do przedszkola. Minęło niestety te 7 dni. Co teraz mogę zrobić? Jakie pismo złożyć? Coś jeszcze mogę zrobić? Dziękuję!

  05/09/2019
  |Reply
 28. Wroclaw
  Wroclaw

  Dzień dobry,

  czy pismo do UM o wskazanie miejsca w przedszkolu dla 3latka musi być złożone osobiście w Urzędzie Miejskim (Jestem z Wrocławia)?
  Czy UM informuje drogą mailową czy telefoniczną czy również przez wysłanie pisma?

  05/10/2019
  |Reply
 29. Elżbieta
  Elżbieta

  Witam mam pytanie ze wzgl. Na nielrzyjecie dziecka do przedszkola najblizej domu juz drugi rok muszę kontynuować urlop wychowawczy gmina niby zalewnia miejsce ale wiaze sie to a z trasa b z brakiem możliwości dowozu i odbioru dziecka gdy wrócę do pracy w zatrudniającej mnie firmie . Jako malzenstwo na umowach o prace z 2ka dzieci jestesmy bez szans na przedszkole ostatnio podczas rozmowy pani dyrektor przedszkola powiedziala ze trzeba klamac we wniosku czy jest to podstawa do odwolamia sie i sprawdzenia procesu rekrutacji? Dodam ze proces skladania wnioskow itp. Przypadal na okres strajku nauczycieli i przedszkoli.

  05/12/2019
  |Reply
 30. Paulina
  Paulina

  Witam, mam pytanie. Syn znajomej uzyskał taką samą liczbę punktów co moje dziecko. Tyle, że jest pół roku młodszy. Moje dziecko w przeciwieństwiedo tego chlopca nie dostało się do przedszkola. Czy mogę tego argumentu uzyc w odwołaniu do decyzji komisji rekrutacyjnej?

  05/13/2019
  |Reply
  • Jeżeli kandydaci dostali równą liczbę punktów powinna być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Pozdrawiam.

   05/15/2019
   |Reply
 31. Magdalena
  Magdalena

  Dzień dobry, czym się różni lista dzieci zakwalifikowanych od listy dzieci przyjętych? Mój syn był na liście dzieci zakwalifikowanych, następnie złożyłam oświadczenie woli rodzica o przyjęciu do przedszkola, po czym został wpisany an listę dzieci nieprzyjętych z powodu zbyt małej liczby punktów. Nie bardzo to rozumiem

  05/15/2019
  |Reply
  • Dziecko zakwalifikowane to takie, które pomyślnie przeszło rekrutację (uzyskało liczbę punktów wymaganą do przyjęcia). Kandydat przyjęty to taki który został zakwalifikowany i następnie w terminie rodzice przedłożyli potwierdzenie woli przyjęcia do danej placówki. Działanie w którym dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola a następnie nieprzyjęte z powodu zbyt niskiej liczby punktów jest nieprawidłowe.

   05/15/2019
   |Reply
   • Magdalena
    Magdalena

    Dziękuję za odpowiedź. Czy jeśli upłynęło już 7 dni na odwołanie to można jeszcze coś zrobić?

    05/16/2019
    |Reply
 32. Dominika
  Dominika

  Witam, moje dziecko nie dostalo się do zadnego z wybranych przedszkoli, ale uzyskalam list z gminy, w ktorym poinformowano mnie o placowce, ktora przyjmie dziecko. Czy jeżeli zdecyduję się na przydzielona placówkę to moge brać udział w rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli znajdujacych sie blizej? Czy potwierdzenie łączy się z jednoczesną rezygnacją z kolejnym etapem rekrutacji?

  05/16/2019
  |Reply
 33. Iza
  Iza

  Czytam: „Wymogiem jest, aby wskazana placówka była położona możliwie jak najbliżej wybranego przez rodziców przedszkola i zapewniała czas sprawowania opieki nad dziećmi zbliżony do tego, który zapewnia wybrane przez rodziców przedszkole.

  Co istotne, nie musi być to publiczna placówka. Rodzicom może być wskazane również niepubliczne przedszkole, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej albo niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego. W takim wypadku dziecko zostaje przyjęte do niepublicznego przedszkola na warunkach jak w publicznym przedszkolu, a przedszkole to otrzymuje na takie dziecko z budżetu gminy dotację.”
  To dla mnie bardzo cenna informacja i chciałabym ja wykorzystać pisząc list do burmistrza. Czy mogę jednak poznać podstawę prawna na jaka się powołać?

  05/19/2019
  |Reply
 34. Aleksandra
  Aleksandra

  Dzień dobry,
  Mój 3-latek został zakwalifikowany, ale nie przyjęty do jedynego przedszkola w gminie, tak jak trzy czwarte pozostałych kandydatów. Moje odwołanie zostało odrzucone.
  Napisałam do gminy wniosek o wskazanie innego miejsca ( z własnej inicjatywy nic nie wysyłają) . Otrzymałam odpowiedź, że na podstawie ustawy „Prawo oświatowe” gmina nie ma możliwości wskazania miejsca dla mojego dziecka i tyle. Czy gmina ma prawo nie wywiązać się ze swojego obowiązku?

  Pozdrawiam ,
  Aleksandra

  05/27/2019
  |Reply
 35. mój 3 latek nie dostał się do żadnego z trzech wybranych przedszkoli. Byłam osobiście w urzędzie miasta i oczywiście 0 pomocy. Pisałam nawet do Pani prezydent która stwierdziła ze to wina jej poprzednika gdyż odsprzedał przedszkola miejskie prywaciarzom…tylko co mnie to interesuje…zapisałam syna do przedszkola prywatnego bo wraz z mężem pracujemy i mamy tylko jedno dziecko? czy jesteśmy gorsi? co mam robić? dodam że nie otrzymuje żadnej pomocy z opieki społecznej.

  05/29/2019
  |Reply
 36. Skołowany Ojciec
  Skołowany Ojciec

  Dzień dobry

  Jeżeli dobrze rozumiem to jeżeli Gdańsk wyznaczył rekrutację uzupełniającą do 31.08.2019 to dopiero po tej dacie dostanę list z przedszkolem do jakiego może pójść moje dziecko? W przypadku w którym „rzucą” nam jakieś przedszkole po drugiej stronie miasta (co w ogóle nie będzie się kalkulowało patrząc na koszty benzyny i czasu) to na wariata będę we wrześniu musiał szukać prywatnego?
  Jakieś 2 tyg temu napisałem maila do wydziału społecznego z prośbą o wytłumaczenie mi etapów postępowania ale mnie „zlali” niestety ;/
  Mam syna 3 letniego a że żona jest w 5 miesiącu ciąży to nie chcieliśmy żeby nawet na chwilę poszła do pracy oszukiwać pracodawce w celu zdobycia punkcika do przedszkola.

  06/18/2019
  |Reply
 37. Marta
  Marta

  Witam serdecznie. Proszę o pomoc. Przeprowadziłam się z Warszawy do Trójmiasta i dziecko nie brało udziału w rekrutacji ponieważ było już po niej. Gdzie mogę się udać aby pomogli mi znaleźć przedszkole. Ceny prywatnych są kosmiczne więc szukam jakiejś alternatywy

  07/23/2019
  |Reply
 38. anonimowa
  anonimowa

  Witam, czy moge sie starać o przyjecie dziecka do przedszkola jesli nie brałam udziału w rekrutacji i rok szkolny już sie rozpoczął ? Na stronie na której była prowadzona rekrutacja wypisane są placówki w których są jeszcze miejsca. I czy będąc na urlopie macierzyńskim moje 3 letnie dziecko ma szanse sie dostać do przedszkola ?

  11/12/2019
  |Reply
 39. Krystyna
  Krystyna

  Dzień dobry

  Co w sytuacji, kiedy chcę posłać dziecko do przedszkola spoza gminy, bo tam może odbierać je moja mama, ja natomiast jestem osobą niepełnosprawną i takie rozwiązanie byłoby dla mnie dużym ułatwieniem. Od dyrektora przedszkola otrzymałam odpowiedź, że nie mogę brać udziału w rekrutacji, bo jestem spoza gminy (i system rekrutacji elektronicznej faktycznie mnie odrzuca.

  03/23/2020
  |Reply
  • W rekrutacji mogą wziąć udział kandydaci zamieszkali na terenie danej gminy (art. 131 ust. 1 Prawa oświatowego). Natomiast kandydaci spoza gminy mogą zostać przyjęci do przedszkola na terenie innej gminy po przeprowadzeniu rekrutacji, jeżeli po jej przeprowadzeniu okaże się że przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami (art. 131 ust. 7 Prawa oświatowego). Prawidłowe jest więc stanowisko dyrektora przedszkola.

   04/02/2020
   |Reply
 40. Agnieszks
  Agnieszks

  Witam, dziś władnie się dowiedziałam, że moje dziecko nie dostało się do żadnego przedszkola, składaliśmy podania do dwóch i w tym drugim powiedziano mi, że nie przyjęli córki ponieważ inne przedszkole zostało przez nas wybrane jako pierwsze.

  03/26/2020
  |Reply
  • Aldona
   Aldona

   Dzień dobry, zwracam się z pytaniem odnośnie dzieci które nie ukończyły jeszcze 3lat. Moja córka kończy 3lata dopiero 29grudnia (urodzona w 2017), czy prawnie może już zacząć chodzić do przedszkola? Rekrutacja rok 2020/2021. Pani w przedszkolu powiedziała że córka musi być już samodzielna.

   07/15/2020
   |Reply
 41. Kasia
  Kasia

  Dzień dobry,

  Jak mam rozumieć pojęcie „wielodzietności” w procesie rekrutacji? Dokumenty muszę złozyć do dnia 10 kwietnia br. Mam dwojkę dzieci. Obecnie jestem w 37 tyg ciaży. Czy powinnam zaznaczyć wielodzietność?

  04/02/2020
  |Reply
  • Pojęcie „wielodzietności” reguluje art. 4 pkt 42 ustawy – Prawo oświatowe: rodzina wielodzietna wg Prawa oświatowego to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci. Aktualnie wychowuje Pani dwoje dzieci. W terminach rekrutacji muszą być spełnione poszczególne kryteria, żeby mogły być przyznane za nie punkty. Na ten moment nie są Państwo rodziną wielodzietną.

   04/02/2020
   |Reply
  • Ewelina
   Ewelina

   Witam. Czy jeżeli córka jest wpisana na listę rezerwową mogę napisać odwołanie?

   04/15/2021
   |Reply
   • Tak, można mimo wpisania na listę rezerwowych skorzystać ze swojego prawa do odwoływania się.

    04/22/2021
    |Reply
 42. Karolina
  Karolina

  Witam. Bardzo prosze mi poradzic, co zrobic w sytuacji jesli dziecko nie zostalo przyjete do przedszkola z powodu braku miejsc. Czy czekac na list od wojta ktory wskaze placowke dla mojej corki na terenie gminy? Czy napisac odwolanie najpierw do komisji a pozniej do dyrektor przedszkola?

  04/30/2020
  |Reply
  • Myślę, że zawsze w takiej sytuacji warto się odwoływać. Z uzasadnienia komisji można się bowiem dowiedzieć czy nie było innych błędów w rekrutacji, które mogą doprowadzić do zmiany decyzji.

   05/11/2020
   |Reply
 43. Mama3latka
  Mama3latka

  Cześć mam takie pytanie, co mam zrobić gdy moje dziecko się nie dostało do przedszkola, ponieważ nie zostałam poinformowana o tym że muszę dodatkowo potwierdzić przyjęcie dziecka i tego nie zrobiłam z niewiedzy, składałam podanie do jednego przedszkola 50m od mojego miejsca zamieszkania na początku marca jak tylko było można składać papiery, dyrektor zapewniał mnie że dziecko zostanie przyjęte. 5 dni temu zadzwoniłam zapytać czy jest przyjęty i okazało się że go skreślili z listy bo nie było potwierdzenia, ja i mąż pracujemy co mam teraz zrobić.

  05/07/2020
  |Reply
  • Proszę spróbować złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia potwierdzenia przyjęcia + jednocześnie potwierdzić wybór przedszkola. Dodatkowo uzasadnić czemu się nie złożyło tego oświadczenia w terminie (np. przeszkody związane z koronawirusem itp.)

   05/11/2020
   |Reply
 44. Mama
  Mama

  Witam,
  Czy wójt może nie wskazać żadnej placówki dla dziecka, które zgodnie z ustawą Prawo oświatowe ma mieć zapewnione miejsce w przedszkolu? Zostałam poinformowana, że obecnie gmina nie ma możliwości wskazania miejsca 3-latkowi w żadnej placówce zapewniającej dziecku opiekę. Czy w takiej sytuacji mam jakiekolwiek możliwości odwołania?

  05/13/2020
  |Reply
 45. Babcia 2.7 latka
  Babcia 2.7 latka

  Co można zrobić gdy nie przystąpiło się do rekrutacji przedszkolnej czy jest jakaś szansa na dostanie się dziecka do przedszkola publicznego?

  05/29/2020
  |Reply
 46. Anna DEM
  Anna DEM

  Dzień dobry,
  jesteśmy na etapie oczekiwania na rozprawę w WSA Gdańsk w sprawie naszej skargi na nieprzyjęcie syna do przedszkola. Motywacją do walki był między innymi Pani wpis 🙂
  Nurtuje mnie tylko jedna sprawa. W przypadku uchylenia decyzji komisji rekrutacujnej i dyrektra, co potem?
  Sąd nakazuje przyjęcie syna do przedszkola, ponowną rekrutację? Czy zna Pani takie przypadki z własnego doświadczenia i może podpowiedzieć jak to było?

  06/22/2020
  |Reply
 47. beata
  beata

  Witam,
  niestety nie dostaliśmy się w pierwszym etapie do żadnego przedszkola… burmistrz Warszawy wskazał nam wolne miejsce oddalone od miejsca zamieszkania o 10km. Przebić się przez pół Warszawy zajęło by nam godzinę !! zaproponowali jedno przedszkole, Państwowe, nie prywatne. Czy mogę się odwoływać na tym etapie? po raz kolejny… Czy mogą wskazać mi także przedszkole prywatne i wtedy m.st Warszawa będzie opłacało pobyt dziecka? a może to po prostu zbywanie rodzica bo nie chcą za nas płacić??
  proszę o kontakt na @ beata_jaworska@op.pl

  07/13/2020
  |Reply
 48. LT
  LT

  Dzień dobry.

  Co w przypadku, kiedy rodzeństwo zostało umieszczone w dwóch różnych przedszkolach ? Można coś zrobić aby było to to samo przedszkole ?
  To problematyczne pod względem logistycznym ale też dzieciom byłoby raźniej, gdyby były w tym samym miejscu.

  08/03/2020
  |Reply
 49. Agata
  Agata

  Witam. Czy przedszkole może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą w przypadku braku miejsc po rekrutacji wstępnej (kryteria ustawowe), po której to nie zapewniła wszystkim kandydatom miejsca w placówce? W wyniku czego jest lista rezerwowa dzieci ze wstępnej rekrutacji, a także lista dodatkowych wnioskow o przyjęcie złożonych w ramach uzupełniającej. I na tym etapie do obu grup przedszkole stosuje kryteria dodatkowe ustalone przez organ stanowiący (radę gminy).

  08/28/2020
  |Reply
 50. Dareła
  Dareła

  Jakie muszę mieć dokumenty żeby udowodnić że sama wychowuje dziecko? Założyłam sprawę o alimenty w listopadzie 2020. Jest luty 2021 i nadal czekam na sprawę.

  02/12/2021
  |Reply
 51. Anna
  Anna

  Witam, będę wdzięczna za odpowiedz na mój problem. Przedszkole w porozumieniu z Gminą proponuje rodzicom w razie nie przyjęcia dziecka do przedszkola miejsce w żłobku (przedszkole i żłobek są gminne i są to dwa osobne skrzydła w jednym budynku) – problem jest taki, że pobyt dzieci przyjętych od września do żłobka ma odbywać się na zasadach żłobkowych tzn. oplata 700zł , a nie tak jak w przedszkolu 5 godzin za darmo + 1zł za każdą następną. Czy mam prawo wymagać od gminy, aby dziecko uczęszczało ewentualnie do tego żłobka, ale na zasadach i płatnościach jakie są przedszkolu? Jakaś podstawa prawna? Dodatkowo w piśmie rekrutacyjnym pierwszeństwo mają dzieci urodzone w pierwszej połowie roku, a moje dziecko urodzone jest w drugiej połowie roku :(. Z tego co czytałam w raporcie NIK jest to dyskryminacja kandydatów :(. Będę wdzięczna za odpowiedz na forum lub na meila pozdrawiam.

  03/02/2021
  |Reply
  • Szanowna Pani, z Pani postu nie wynika czy ta propozycja jest realizacją obowiązku z art. 31 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe (propozycja innych placówek wychowania przedszkolnego w razie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola w ramach rekrutacji). Musiałabym się zapoznać z tym dokumentami w sprawie żeby móc podpowiedzieć coś więcej. W razie zainteresowania indywidualną poradą prawną zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.

   03/02/2021
   |Reply
 52. Katarzyna
  Katarzyna

  A co w przypadku rekrutacji do przedszkola państwowego w momencie kiedy jeszcze nie mieszkamy w jego rejonie (a nawet w miejscowosci), ponieważ dopiero wykanczamy dom i będziemy się tam przeprowadzac w lipcu/ sierpniu. Czyli od września będziemy już mieszkać w rejonie. Przedszkole jak i Wydzial Oświaty w Urzędzie Miasta zgodnie twierdzą, że w takiej sytuacji nasze dokumenty zostaną odrzucone. Czy można cos zrobić, aby jednak wziąć udział w rekrutacji na pełnych zasadach i uzyskać punkty za rejon? Z góry dziękuję za informację.

  03/08/2021
  |Reply
  • Dzień dobry. Niestety, przepisy rekrutacyjne są tak ukształtowane że bierze się pod uwagę kryteria spełniane w trakcie trwania postępowania rekrutacyjnego, które jest w okresie 02-04 każdego roku na przyszły rok szkolny/przedszkolny. Co oznacza, że bierze się pod uwagę stan faktyczny z chwili rekrutacji a nie z chwili przyszłej, która zaistnieje w trakcie roku szkolnego. Dodatkowo, zapewnienie wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy i zgodnie z przepisami do postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy. Kandydaci spoza gminy nie mogą wziąć udziału w rekrutacji podstawowej, dopiero mogą być przyjęci jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji gmina dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w przedszkolu. Co oznacza, że nie ma podstawy prawnej żeby Państwo uzyskali punkty za tzw. rejon nie mieszkając w nim w okresie postępowania rekrutacyjnego, ale można próbować po rekrutacji wystosować zapytanie czy zostały jeszcze wolne miejsca w przedszkolu i wtedy próbować. Ew. w trakcie roku przedszkolnego złożyć wniosek o przyjęcie dziecka – w trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka do przedszkola/szkoły decyduje dyrektor przedszkola/szkoły. Pozdrawiam.

   03/09/2021
   |Reply
 53. Jan
  Jan

  Witam,
  Od lipca 2021 przeprowadzamy się do gminy (wcześniej mieszkaliśmy w zupełnie innej). Rekrutacja w gminie jest zakończona, miejsc brak, nie mieliśmy możliwości wziąć w niej udziału (bo jeszcze nie byliśmy mieszkańcami tej gminy).

  Co w takiej sytuacji? Gmina chyba nadal ma obowiązek zapewnić opiekę przedszkolną? Czy ze względu na brak udziału w rekrutacji jesteśmy wyłączeni z tego obowiązku gminy? Byłby to absurd, no ale nie wiem…

  I nie mówię o wybranej konkretnej placówce, tylko chodzi mi o zapewnienie miejsca w dowolnej placówce na terenie gminy.

  Jeżeli gmina nadal ma obowiązek zapewnienia nam miejsca, to co należy zrobić? Pewnie jedyne wyjście do droga stricte urzędowa i pisanie pism do Prezydenta miasta?

  Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.

  Pozdrawiam,
  Jan.

  04/27/2021
  |Reply
  • Dzień dobry,

   niestety postępowanie rekrutacyjne jest tak ukształtowane że rekrutacja podstawowa prowadzona jest na wiosnę ze skutkiem na jesień i co do zasady bierze się pod uwagę sytuację mającą miejsce w danej rodzinie na wiosnę. Przepisy nie regulują sytuacji „a co jak nastąpi zmiana w tzw. międzyczasie”.

   Jedyne co mogę doradzić to sprawdzić kiedy jest rekrutacja uzupełniająca, a jeżeli dopiero będzie to wziąć w niej udział. W innym wypadku można ew. wystąpić do gminy czy gdzieś są jeszcze wolne miejsca w przedszkolach z opisem sytuacji. Ostatecznie można wnosić o przyjęcie dziecka w ciągu roku szkolnego bo o przyjęciu dziecka wtedy decyduje dyrektor przedszkola.

   Pozdrawiam 🙂

   04/27/2021
   |Reply
   • Jan
    Jan

    Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Jednak nie do końca o to pytałem 🙂
    Jak jest skonstruowany proces rekrutacyjny to wiem, bardziej chodziło mi o to czy gmina ma obowiązek zapewnić miejsce jeżeli dziecko nie brało udziału w procesie rekrutacyjnym, bo nie było mieszkańcem tej gminy w okresie rekrutacji.
    Nie zachodzi tu sytuacja niedopełnienia obowiązku udziału w rekrutacji z winy rodziców, więc w moim rozumieniu gmina obowiązek nadal posiada.

    Konkretnie to chodzi o zapisy ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910) rozdział 2, art. 31, ust. 6-10.

    Nigdzie nie jest napisane, że gmina jest zwolniona z obowiązku (zapewnienia miejsca) jeśli dziecko nie zostanie zgłoszone w procesie rekrutacyjnym. Jedynie w ust.10 jest sformułowanie „zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego” ale ten ust. dotyczy obowiązku poinformowania rodziców, a nie jest warunkiem zapewnienia bądź nie opieki przedszkolnej.

    No ale prawnikiem nie jestem, dlatego pytam 🙂

    Mówiąc inaczej, to tak jakbyśmy mieli sytuację, że rodzina z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej przeprowadza się do nowej gminy, a gmina mówi, że w żadnej szkole nie ma dla tych dzieci miejsc, bo trzeba się było zgłosić w marcu.
    Absurd.

    04/27/2021
    |Reply
    • Odpowiedź na Pana pytania wymaga wykładni kilku przepisów prawnych na raz, głównie ustawy Prawo oświatowe, z tym zastrzeżeniem że sytuacja dzieci 3-5, dziecka 6-letniego i dziecka w wieku szkolnym różni się w świetle tych przepisów. Biorąc pod uwagę dzieci 3-5 lat, które nie mają obowiązku przedszkolnego, a jedynie prawo do wychowania przedszkolnego, to trzeba spojrzeć na przepis art. 130 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, który wskazuje że dzieci są przyjmowane do publicznego przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Dotyczy to dzieci zamieszkałych w trakcie postępowania rekrutacyjnego na obszarze danej gminy. Ich przyjęcie do przedszkola warunkowane jest wzięciem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Jeżeli chodzi o dzieci zamieszkałe poza gminą, mogą być przyjęte do przedszkola na obszarze innej gminy jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej gmina dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w przedszkolach (art. 130 ust. 7 Prawa oświatowego). Oznacza to że obecnie jako rodzic kandydata zamieszkałego obecnie poza obszarem gminy ma pan prawo zwrócić się po przeprowadzeniu rekrutacji z opisem sprawy do organów gminy z wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola. Rozumiem Pana pytanie które bazuje jedynie na lekturze art. 31 ustawy Prawo oświatowe. Koreluje Pan wprost prawo dziecka do wychowania przedszkolnego z obowiązkiem gminy do zapewnienia temu dziecku miejsca w przedszkolu, a taka korelacja nie przebiega ściśle i bezwarunkowo w świetle tych przepisów. Warunkiem korelacji jest co do zasady zgłoszenie dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym czyli w odpowiednim czasie kiedy to postępowanie rekrutacyjne trwa. Żaden przepis nie nakłada na gminę obowiązku przyjęcia do przedszkola każdego dziecka na obszarze gminy w wieku 3-5 lat, które zostanie zgłoszone do przyjęcia nie w trybie postępowania rekrutacyjnego.

     04/27/2021
     |Reply
     • Jan
      Jan

      Pięknie Pani dziękuję za fachową odpowiedź. Teraz już wszystko wiem. Kiepska sytuacja, ale chociaż klarowna 🙂

      Pozdrawiam,
      Jan.

      04/27/2021
 54. Dorota
  Dorota

  Witam. Ja mam trochę nietypowe pytanie. Moja młodsza córka skończy 3 lata w lipcu i w lipcu też urodzę trzecie dziecko. Czy na formularzu mogę zaznaczyć że jesteśmy rodziną wielodzietną? Przy pierwszej rekrutacji się nie dostała…

  05/04/2021
  |Reply
 55. IvaKilvin maglie calcio poco prezzo KazukoVas
  ShelleyDe Deutschland trikot MalissaLo

  Magnificent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site,
  how can i subscribe for a weblog web site? The account helped me a acceptable deal.
  I were a little bit acquainted of this your broadcast offered vivid clear concept

  07/02/2021
  |Reply
 56. Anna
  Anna

  Witam. Moje dziecko kończy za 3 miesiące 3 latka.i nie chcą przyjąć do przedszkola bo nie ma 3 lat.dodam iz maż i ja pracujemy ,a dziadkowie nie żyją. Więc nie wiem co robić. Przedszkole jest jedno i Pani twierdzi że dużo dzieciaków i brak miejsc.pomocy

  09/20/2021
  |Reply
 57. Anna
  Anna

  Witam. Moje dziecko kończy za 3 miesiące 3 latka.i nie chcą przyjąć do przedszkola bo nie ma 3 lat.dodam iz maż i ja pracujemy ,a dziadkowie nie żyją. Więc nie wiem co robić. Przedszkole jest jedno i Pani twierdzi że dużo dzieciaków i brak miejsc.pomocy.pani dyrektor widząc mnie ze pytam o wolne miejse w przedszkolu gotową mnie zjeść. Czy nie można utwozyc grupy dzieci jeśli jest takie zapotrzebowanie

  09/20/2021
  |Reply
 58. Anna
  Anna

  Witam, byłaby Pani uprzejma poruszyc na blogu kwestie jednego z częstych kryteriów w przedszkolach m.in. średni przychód za 3 miesiące w ciagu ostatnich 6-ciu miesięcy. Mam wrażanie, że wiele osób błednie oblicza niniejsze kryterium. Czy odwołanie zawiewrajace wniosek do Dyrektora Przedszkola o zweryfikowanie niniejszego kryterium u osób ubiegających sie o miejsce w przedszkolu byłoby zasadne?
  Z poważaniem
  Anna

  05/17/2022
  |Reply
 59. Asia
  Asia

  A co w sytuacji gdy dziecko we wrześniu będzie mieć 3lata i 7 miesięcy a nie dostało się do przedszkola gdzie do tego samego przedszkola dostały się dzieci które nie ukończyły 3 lat .

  04/12/2023
  |Reply
 60. Asia
  Asia

  Witam chciałabym się dowiedzieć co zrobić w sytuacji gdy córka we wrześniu będzie mieć 3 lata i 7miesiecy nie została przyjęta do przedszkola a dzieci które nie mają skończonych 3 lat się dostały ja już nie wiem co robić czy już się odwoływac czy czekać jeszcze .

  04/12/2023
  |Reply
 61. Jw
  Jw

  Witam chciałabym się dowiedzieć co w sytuacji jeżeli córka we wrześniu będzie mieć 3 lata i 7 miesięcy a nie została przyjęta do przedszkola a dzieci które nie mają skończonych 3 lat zostały przyjęte ja już nie wiem co robić czy już się odwoływac czy czekać . Byłam już u dyrektorki osobiście o a na tą chwilę nic nie może poradzić bo są kryteria ale ja nie rozumiem sytuacji gdy dziecko w wieku mojej córki nie może korzystać z przedszkola a dzieci młodsze tak

  04/12/2023
  |Reply
 62. Em
  Em

  Moje dziecko (3lata) nie dostalo się do przedszkola pierwszego wyboru, natomiast dostało się do przedszkola drugiego wyboru. W między czasie zmieniliśmy zdanie i chcemy tylko i wyłącznie przedszkole pierwszego wyboru. Czy w momencie jeżeli nie zapiszemy dziecka do przedszkola drugiego wyboru do którego się dostało to będziemy mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej przedszkola pierwszego wyboru? Wolimy poczekać na wolne miejsce w przedszkolu pierwszego wyboru,niż zapisywać go do przedszkola drugiego wyboru do którego się dostał.

  04/04/2024
  |Reply
 63. Karolina
  Karolina

  Dzień dobry. Jestem mamą trzyletnie Amelki. Obecnie córka chodzi od roku do prywatnego przedszkola. Nie dostała się w wiosennej rekrutacji do państwowego przedszkolana rok szkolny 2024/2025. Czy możemy się starać o to by gmina pokrywała koszty pobytu dziecka w tym prywatnym przedszkolu, w którym aktualnie przebywa (oczywiście od nowego roku szkolnego)? Czy gmina może odmówić wskazując na przedszkole w innej miejscowości?

  04/29/2024
  |Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *