Skip to content

Rekrutacja do przedszkoli – FAQ (najczęściej zadawane pytania)

Posted in Dziecko w przedszkolu, and Rekrutacja do przedszkoli

Trwa właśnie rekrutacja do przedszkoli i szkół publicznych na rok szkolny 2020/2021. W tym roku sytuacja jest jednak dość wyjątkowa z uwagi na pandemię koronowirusa i zamknięcie szkół i urzędów. Życie jednak całkiem nie ustało, toczy się dalej – a tym samym toczy się również rekrutacja. Różnica jest jednak taka, że trudniej jest pod kątem praktycznym (utrudniona komunikacja); niektóre miasta w związku z tym przedłużyły terminy rekrutacyjne (np. Warszawa). 

Od kiedy dwa lata temu zaczęłam pisać o rekrutacji do przedszkoli od strony prawnej, niechcący stałam się ekspertem z tej dziedziny. Niechcący, ponieważ tego nie planowałam 😉 Jako rodzic który bierze w tym udział byłam ciekawa jakie są kulisy prawne tego procesu.  Moje umiejętności z kolei pozwoliły mi te wiedzę zgromadzić i uporządkować pod kątem ważności dla rodziców. Dalej wiedzę tę po prostu Wam tutaj przekazałam. No i poszło 🙂 Przy okazji okazało się że trafiłam w niezagospodarowaną wcześniej lukę. Przez te dwa lata pomogłam wielu rodzicom: udzieliłam kilkadziesiąt porad prawnych z zakresu prawa rekrutacyjnego, napisałam kilkanaście odwołań do dyrektorów przedszkoli i około trzydziestu skarg do WSA. Biorąc pod uwagę specyfikę tego zagadnienia, mogę powiedzieć że obecnie czuję się ekspertem z zakresu prawa rekrutacji do przedszkoli. 

Przy okazji zamieszczam linki do poprzednich wpisów:
 1. Co mogę zrobić żeby moje dziecko dostało się do przedszkola? - klik!
 2. Jak się odwołać od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola - klik!

Przez te dwa lata zadawaliście mi wiele pytań natury prawnej. Niektóre się wciąż powtarzały i budziły Wasze wątpliwości. Postanowiłam więc uprościć Wam życie i najczęściej stawiane pytania zgromadzić w osobnym poście wraz z moimi odpowiedziami 🙂

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przepis art. 158 ust. 7 zd. 1 ustawy – Prawo oświatowe, regulujący tę kwestię, nie jest pod tym kątem jasny. Nie wskazuje bowiem jak liczy się ten termin i czy są jakieś sankcje związane z jego przekroczeniem. Przepis ten brzmi tak

” Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata (…) z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 [wniosek o sporządzenie uzasadnienia].”

Często pisaliście mi w komentarzach, że komisja spóźnia się z przysłaniem do Was uzasadnienia odmowy przyjęcia. Wielu z Was uważało bowiem, że termin 5 dni to termin liczony od złożenia przez Was wniosku do fizycznego otrzymania przez Was uzasadnienia. 

Jak powinno się liczyć termin 5 dni? Wbrew pozorom, nie jest to takie proste pytanie, ponieważ przepisy Prawa oświatowego w ogóle tej kwestii nie regulują. Przez odesłanie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które wskazują jedynie jak liczy się terminy i kiedy termin uważa się za zachowany ale jedynie w odniesieniu do strony, nie zaś do organu (art. 57 kpa). 

Uważam że w takiej sytuacji na zasadzie analogii powinno się stosować art. 57 § 5 kpa1, czyli uznać, że termin został przez organ zachowany wtedy kiedy organ nadał uzasadnienie na poczcie przed upływem terminu 5-ciu dniu od wpłynięcia do niego wniosku o sporządzenie uzasadnienia (względnie kiedy organ umożliwił rodzicowi odbiór osobisty tego uzasadnienia przed upływem tych 5 – dniu liczonych od wpływu wniosku do komisji). Warto też zauważyć, że my rodzice nie zawsze wiemy kiedy nasz wniosek został organowi doręczony, chyba że np. wysłaliśmy wniosek za potwierdzeniem odbioru (co zalecam). 

A co jak komisja rekrutacyjna rzeczywiście przekroczyła ten termin i spóźniła się ze sporządzeniem uzasadnienia? Tutaj odpowiedź jest łatwa, ponieważ kwestia ta została w orzecznictwie 2 wyjaśniona. Wskazano w zgodnych orzeczeniach sądów administracyjnych, że terminy przewidziane w art. 158 Prawa oświatowego dla organów są terminami instrukcyjnymi. Termin instrukcyjny to taki którego niedotrzymanie nie jest związane z żadną sankcją. Organy nie są jednak pod tym kątem całkowicie bezkarne o tyle, że obowiązują je ogólne przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przepisy o ponagleniu (art. 37 kpa)

Powyższe wyjaśnienia na zasadzie analogii można zastosować także do terminu przewidziane dla dyrektora do rozpatrzenia odwołania od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej. 

To jest zagadnienie, które było już także rozpatrywane m. in. w orzecznictwie. Można powiedzieć, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z luką w prawie, ponieważ ani Prawo oświatowe ani inne ustawy nie regulują takiej sytuacji – jakby w ogóle nie przewidziały że taka sytuacja może wystąpić. A występuje – i to często. 

Chodzi o sytuację, w której po przeprowadzeniu I etapu rekrutacji (kryteria ustawowe – art. 131 ust. 2 Prawa oświatowego) pozostają jeszcze wolne miejsca w przedszkolu i organ przeprowadza II etap rekrutacji w oparciu o tzw. kryteria lokalne (art. 131 ust. 4 – 6 Prawa oświatowego), czyli uchwalone przez gminę. Następnie po przeprowadzeniu II etapu rekrutacji mamy np. pięciu kandydatów z taką samą liczbą punktów i dwa wolne miejsca do obsadzenia. Co wtedy?

Rekrutacja uzupełniająca? Nie bardzo, ponieważ przepis art. 161 ust. 1 Prawa oświatowego wskazuje, że rekrutację uzupełniającą przeprowadza się tylko wtedy kiedy po przeprowadzeniu I i II etapu rekrutacji w danym przedszkolu pozostaną jeszcze wolne miejsca. A tu mamy więcej kandydatów z taką samą liczbą punktów niż miejsc. 

Zagadnienie to było rozpatrywane w orzecznictwie i wiadomo obecnie czego organ (komisja rekrutacyjna) w takiej sytuacji zrobić nie może. Na pewno organ nie może stosować losowania w celu wyłonienia kandydatów przyjętych wśród osób z równorzędnymi wynikami 3. Pomijając fakt, że losowanie nie ma nic wspólnego z rekrutacją, to organ musi działać w granicach i na podstawie obowiązującego prawa, a żaden przepis nie upoważnia organu do wprowadzenia systemu losowego w procesie rekrutacji do przedszkoli. 

Wiadomo także, że kryteria przyjęcia nie mogą być uznaniowe. Nie może więc być tak że spośród kandydatów z identycznym wynikiem rekrutacji komisja rekrutacyjna wyłoni do przyjęcia część z nich w oparciu o własne, nieujawnione wcześniej, kryteria. Rekrutacja do przyjęcia musi być bowiem przeprowadzona w oparciu o kryteria ustawowe oraz ewentualnie w oparciu o kryteria lokalne, które były wcześniej – przed rekrutacją – ogłoszone i jawne dla wszystkich. 

W związku z tym, że komisja nie może w takiej sytuacji stosować żadnych dodatkowych kryteriów – ani uznaniowych ani losowych – w takiej sytuacji mamy do czynienia z sytuacją patową.

Nie znalazłam jak dotąd dobrego rozwiązania prawnego tej sytuacji. Jest to ewidentna luka w prawie, która wymaga zagospodarowania przez ustawodawcę. Jedyne rozwiązanie jakie znalazłam to takie, że w takiej sytuacji wszyscy kandydaci z identyczną liczbą punktu nie powinni być przyjęci do przedszkola – klik!. Co oznacza, że po przeprowadzeniu rekrutacji przedszkole będzie dysponowało nadal wolnymi miejscami. Konieczne będzie wtedy przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, w której sytuacja może się powtórzyć. 

Wiem, że placówki radzą sobie z takimi sytuacjami w ten sposób, że faktycznie stosują w takich sytuacjach kryteria uznaniowe – jeżeli tak robią, to jest to podstawa do podważenia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. 

Bardzo częstym błędem w procesie rekrutacji jest podpisywanie uzasadnienia jedynie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Jest to błąd poważny – taki który może prowadzić do uchylenia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w wyniku zaskarżenia tej odmowy do sądu administracyjnego. 

Powaga tego błędu została wyjaśniona w orzecznictwie 4. Prawidłowo sporządzone uzasadnienie komisji rekrutacyjnej powinno zawierać wymienienie wszystkich imion i nazwisk członków komisji rekrutacyjnej oraz podpisy tych wszystkich osób. Wynika to z faktu, że komisja rekrutacyjna jest organem kolegialnym, któremu stawia się wymóg nie tylko wspólnego obradowania nad wnioskami o przyjęcie do przedszkola, ale także wspólnego rozstrzygania wniosków o uzasadnienie i ich sporządzania. W sytuacji w której pod takim uzasadnieniem podpisuje się jedynie jej przewodniczący, istnieje wątpliwość czy rozstrzygnięcie pochodzi od całego organu i wyraża wolę całego organu, a nie jedynie jednego jej członka. 

Orzecznictwo wskazuje, że brak podpisu wszystkich członków komisji rekrutacyjnej stanowi rażące naruszenie art. 107 § 1 kpa [wymogi formalne decyzji administracyjnej]. Z kolei jeżeli dyrektor przedszkola utrzymuje w mocy takie uzasadnienie komisji bez podpisu wszystkich jej członków to także sam popełnia naruszenie z art. 138 § 1 pkt 1 kpa – czyli utrzymuje w mocy decyzję wydaną z rażącym naruszeniem prawa. 

W efekcie nawet jeżeli komisja rekrutacyjna popełniła tylko ten jeden błąd, a dyrektor przedszkola ten błąd „przyklepał” i utrzymał takie uzasadnienie w mocy, to może to stanowić wyłączną i jedyną przyczynę podważenia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola na drodze sądowoadministracyjnej. 

PODSUMOWANIE

Oczywiście, Waszych pytań było więcej i dotyczyły także innych zagadnień, ale na początek wybrałam te trzy, które się najczęściej powtarzały. Nie wykluczam że w przyszłości wpis ten doczeka się kolejnej części albo nawet kolejnych części 🙂 . 

Rodzicu – jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej rekrutacji lub nie tylko, to jestem i z chęcią Ci pomogę. W ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego od około dwóch lat pomagam rodzicom nie tylko w rekrutacji, ale także w innych zagadnieniach związanych z prawem oświatowym. Udzielam porad prawnych, pomagam pisać pisma – w tym odwoławcze, takie jak np. skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski.  

Zapraszam do kontaktu → napisz: kancelaria@mb-krp.pl

Dajcie znać jak Wam w tym roku idzie z rekrutacją do przedszkoli publicznych 🙂 

1 - art. 57 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego: "Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe [w skrócie chodzi o Pocztę Polską] 3) złożone w urzędzie konsularnym 4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej 5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku 6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.
2 - wskazać tutaj można np. orzeczenia: WSA Poznań z dnia 16.01.2020 r. sygn. II SA/Po 502/19 albo WSA Kraków z dnia 18.12.2018 r. sygn. III SA/Kr 1024/18.
3 - zakaz losowego doboru kandydatów - por. orzeczenie WSA Poznań z dnia 20.12.2016 r. sygn. IV SA/Po 531/16.
4 - w zakresie braku podpisu wszystkich członków komisji rekrutacyjnej wskazać można orzeczenia np. WSA Gliwice z dnia 19.11.2019 r. sygn. III SA/Gl 682/19 albo albo WSA Olsztyn z dnia 1.10.2019 r. sygn. II SA/Ol 656/19.

27 komentarzy

 1. Ewa
  Ewa

  Czy 2,5 latek z maksymalną liczba punktów za kryteria drugiego wyboru oraz ze spełnienionym kryterium ustawowym będzie brany pod uwagę w późniejszej kolejności niż każdy trzylatek?

  04/15/2020
  |Reply
  • Kwestia ta nie jest uregulowana przepisami Prawa oświatowego. W mojej ocenie pierwszeństwo mają 3-latki i jedynie 3 latki są zwykle objęte rekrutacją do przedszkoli. Wynika to z wykładni art. 31 ust. 1 z art. 31 ust. 3 Prawa oświatowego. Gmina ma obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom od lat 3, natomiast dziecko 2,5 letnie może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyjęte do przedszkola – tutaj nie ma obowiązku, a rodzice nie mają roszczenia do gminy. W mojej ocenie w pierwszej więc kolejności będą brane 3-latki, a 2,5 latki dopiero w razie wolnych miejsc. Podkreślam znów jednak, że nie jest to uregulowane przepisami i zależy, czy organ prowadzący w ogóle dopuszcza 2,5 latki do brania udziału w rekrutacji. Pozdrawiam.

   04/16/2020
   |Reply
 2. Dorota
  Dorota

  Witam,
  Czy jest sens się odwoływać jak dziecko zostało nie przyjęte bo zabrakło 1 punktu. Niestety mój błąd bo wpisałam 5 godzin dodatkowych a nie 6. Czy można w odwołaniu wyrazić chęć pozostawienia dziecka na 6 godzin?

  04/22/2020
  |Reply
  • Oczywiście można się odwoływać i można korygować wniosek, natomiast z praktyki jest mi wiadome, że komisja rekrutacyjna bierze stan faktyczny tylko z okresu złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkoli. Warto jednak próbować, bo nic się na tym nie straci, a można jedynie zyskać.

   05/11/2020
   |Reply
 3. Magda
  Magda

  Jesteśmy po zakończonej rekrutacji, córka urodzona w grudniu 2017 się nie dostała. Po rozmowie tefefonicznej z p. Dyrektor otrzymałam informację, że córka nie ma 2,5 roku oraz nie mają wolnych miejsc. Oczywiście sporządziłam wniosek o uzyskanie uzasadnienia nieprzyjęcia. Czekam. W woli wyjaśnienia, w obecnej rekrutacji 2020/2021 przyjmowane są dzieci z rocznika 2017, magiczne stwierdzenie 2,5 lat tyczy się dzieci urodzonych w 2018?

  04/23/2020
  |Reply
  • Reguluję to art. 31 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe: „Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata (…)”. Chodzi więc o dzieci rocznikowo np. 3 letnie, 4 letnie, 5 letnie. Dzieci z 2017 r. powinny być wszystkie traktowane jako dzieci 3-letnie.

   05/11/2020
   |Reply
 4. Klaudia_00
  Klaudia_00

  Co zrobić kiedy 4 latek został bez przedszkola,. złożyłam wnioski do przedszkoli terapeutycznych ponieważ dziecko jest w trakcie diagnozy ale przez obecną sytuację zostało wszystko wstrzymane i nie chciałam trącić miesięcy kolejnych, bo takim sposobem straciliśmy poprzedni rok jeżdżąc od lekarza do lekarza badając dziecko i złożyłam wniosek a przedszkole po 2 tygodniach czekania powiedziało że nie mają grupy 4 latkow (gdzie taka istenieje nawet na ich stronie) i dziecko się nie zakwalifikowało. A niestety psychiatra powiedział że przedszkole dla syna jest najlepsza terapia i jak najszybciej aby go zapisać. I w obecnej sytuacji co mogę zrobić jak dziecko tego potrzebuje a nie został przyjęty ponieważ nie jest 3 latkie a 4 latkiem a grypy nie ma według przedszkola a chciałabym aby trafił do normalnej grupy mieszanej aby nabierał wzorców od innych dzieci.

  04/24/2020
  |Reply
 5. Agnieszka
  Agnieszka

  Witam mój 3 latek został odrzucony już w pierwszym etapie rekrutacji czy mogę odwoływać się w tej sytuacji do placówek do których nie został zakwalifikowany

  04/29/2020
  |Reply
  • Tak. Z chwilą opublikowania listy przyjętych i nieprzyjętych w odniesieniu do rekrutacji do poszczególnych przedszkoli.

   05/11/2020
   |Reply
 6. Agata
  Agata

  Dzień dobry,
  Moje dziecko dostało 0 punktów w procesie rekrutacji, mąż pracuje, a ja jestem do października na urlopie macierzyńskim, czyli teoretycznie jestem zatrudniona…Czy komisja rekrutacyjna prawidłowo nie przyznała dziecku punktu z tytułu zatrudnienia rodziców?

  04/29/2020
  |Reply
  • Dzień dobry, osoba na urlopie macierzyńskim pozostaje w zatrudnieniu. Inna sprawa, że regulamin rekrutacji bądź ewentualnie uchwała Rady Gminy o kryteriach rekrutacji może wprowadzić swoją definicję „zatrudnienia”. Trzeba by było zobaczyć czy w aktach prawa miejscowego jest coś na ten temat.

   05/11/2020
   |Reply
 7. Marcin
  Marcin

  dzień dobry,
  mam następującą sytuację związaną z postępowaniem rekrutacyjnym córki do przedszkola:
  w postępowaniu wykorzystywany jest system elektroniczny wspomagający rekrutację, a w przypadku takiej samej ilości pkt kandydatów kandydaci są losowani, próba pozyskania informacji od komisji rekrutacyjnych (wnioski złożone do 3 przedszkoli) m.in o ilości kandydatów z taką samą ilością pkt , sposobie losowania czy też odpowiednim zabezpieczeniu systemy informatycznego przed ingerencją z zewntrząrz kończą się informacjami typu brak wiedzy, bądź podawaniem zdawkowych informacji na temat kandydatów dotyczących tylko danego przedszkola wskazanych jako pierwszy wybór, co uniemożliwia poznanie całościowo sprawy.
  Czy w związku z tym:
  1. Komisja rekrutacyjna, a docelowo dyrektor (jako rozpatrujący odwołanie) może zasłaniać się niewiedzą co do działania systemy rekrutacyjnego w tym systemu informatycznego (m.in wskazując że to UM przygotowuje proces rektutacji)?
  2. W rozporzązeniu prezydenta miasta dot. rektutacji brak jakiejkolwiek mowy o stosowowaniu losowania, czy ten argument można podnosić przy odwołaniu?
  3. Czy można wnioskować/ odowływać się do UM jako posiadającego pełną wiedzę na temat procesu rektutacji? jeśli tak na jakiej podstawie?
  dziękuję za odpowiedź

  04/29/2020
  |Reply
  • Dzień dobry, losowanie jako forma „rekrutacji” do przedszkoli jest niezgodna z ustawą – Prawo oświatowe, więc w ogóle nie powinna być stosowana. Pozdrawiam.

   05/11/2020
   |Reply
 8. M
  M

  dzień dobry,
  Czy w sytuacji kiedy w odwołaniu do dyrektora przedszkola nie podnosiliśmy kwestii podpisania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz uzasadnienia odmowy przyjęcia jedynie przez przewodniczącą komisji rekrutacyjnej, nawet bez podania składu komisji, a jedynie argumenty słusznościowe, wciąż można/warto złożyć skargę do sądu administracyjnego odnośnie braku podpisów oraz informacji na temat składu komisji rekrutacyjnej?

  05/05/2020
  |Reply
  • W skardze do WSA jak najbardziej można podnosić nowe argumenty odnośnie zgodności z prawem działania komisji rekrutacyjnej czy też działania dyrektora przedszkola.

   05/06/2020
   |Reply
 9. Dzień dobry. Losowanie jest niezgodne z prawem, przede wszystkim z ustawą – Prawo oświatowe (art. 131). Zgodnie z ustawą, rekrutacja ma być przeprowadzona w oparciu o kryteria: ustawowe i lokalne. Nie ma podstawy prawnej do zastosowania losowania w rekrutacji do przedszkoli. Jeżeli nawet losowanie wynika z aktów prawa miejscowego, to nie oznacza że taka sytuacja jest zgodna z prawem, ponieważ wszelkie akty prawa niższego rzędu muszą być zgodne z aktami prawa wyższego rzędu (z ustawą – Prawo oświatowe). Losowanie jest zresztą sprzeczne z istotą rekrutacji, ponieważ nie opiera się na kryteriach rekrutacyjnych, a na tzw. szczęśliwym trafie.

  05/06/2020
  |Reply
 10. Czy jest sens odwolywania się od decyzji komisji rekrutacyjnej. Córka nie dostała sie przez mój błąd, ponieważ zupełnie nie zauważyłam że nie zaznaczylam szczepien a córka jest szczepionka. Więc piwnna miec pkt 18 a ma 11. Dziekco przyjęte do przedszkola z najmniensza ilością miało 13. Strasza córka też chodzi do tego przedszkola i nie chce szukac innego i przenosić tez starszej córki. Pozdrawiam

  05/12/2020
  |Reply
  • Z mojej praktyki wynika, że komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę wyłącznie stan faktyczny wynikający z tego co zaznaczono we wniosku o przyjęcie do przedszkola. Po zakończonym terminie do składania wniosków komisja nie przyjmuje już sprostowań i nie uwzględnia ich przy odwołaniu wskazując, że błąd był zawiniony przez wnioskodawcę a podstawą wyniku rekrutacyjnego było to co zaznaczono w tym wniosku. Natomiast, w takiej sytuacji nie mamy nic do stracenia, i w odwołaniu możemy jak najbardziej poprosić o uwzględnienie dodatkowych punktów związanych ze spełnieniem kryterium którego się nie zaznaczyło. Być może komisja to uwzględni, trzymam kciuki.

   05/14/2020
   |Reply
 11. Anna K
  Anna K

  Dzień dobry, czy wniosek o sporządzenie uzasadnienia/ odwołanie wysyła się na adres przedszkola adresując do Komisji Rekrutacyjnej? W związku z pandemią nie można tego zrobić osobiście.

  05/13/2020
  |Reply
  • Tak, adresuje się do Komisji Rekrutacyjnej działającej przy Przedszkolu np. Publicznym nr ….. i pisze się adres tego przedszkola.

   05/14/2020
   |Reply
 12. W mojej wstępnej ocenie nie jest to zgodne z przepisami, głównie Prawa oświatowego, ale komentarze na blogu nie stanowią porady prawnej, a temat wymaga dalszej analizy.

  05/23/2020
  |Reply
 13. Marysia
  Marysia

  Ja mam z innej beczki 🙂
  Deklarowałam córkę na normalne godziny od 8-16. Dostała się na „popołudniową” stworzoną na szybko. Czy mogę się nadal odwoływać od braku przyjęcia na zadeklarowane?

  03/29/2021
  |Reply
  • Sytuacja jest nietypowa, wymaga dalszych informacji. Jeżeli córka się dostała do przedszkola, to nie służy odwołanie w normalnym trybie odwoławczym określonym w Prawie oświatowym.

   04/22/2021
   |Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *