Skip to content

Rekrutacja do przedszkoli publicznych – jak się odwołać od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola?

Opublikowano w Dziecko w przedszkolu, Rekrutacja do przedszkoli, oraz Rodzicem być

W wielu miastach w Polsce pojawiły się już wyniki rekrutacji do przedszkoli publicznych. O tym jak powinna wyglądać rekrutacja na każdym jej możliwym etapie pisałam w tym wpisie. Teraz kontynuuję ten temat – wyjaśniam co rodzic powinien zrobić, żeby skutecznie odwołać się od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola i co powinien wiedzieć o procedurze odwoławczej opisanej w ustawie – Prawo oświatowe1

Zanim rozwinę temat, taka mała uwaga. Jak pisałam wcześniej, prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci w wieku lat 6 (rocznikowo) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jednak od wyników rekrutacji mogą odwoływać się wszyscy. Oznacza to, że prawo do odwołania nie jest ograniczone określonym wiekiem kandydata do przedszkola. Nie ma również ograniczenia co do etapu postępowania: możliwe jest odwołanie zarówno od wyników rekrutacji podstawowej, wyników drugiego etapu rekrutacji podstawowej oraz wyników postępowania uzupełniającego. 

Wyniki rekrutacji – na co zwrócić uwagę

dwa rodzaje wyników rekrutacji: lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Kandydat przyjęty do przedszkola to inaczej kandydat zakwalifikowany, który w terminie złożył wymagane do przyjęcia do przedszkola dokumenty. 

odwoływać się możemy jedynie od wyników rekrutacji w postaci listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Listę tę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki. Nie ma przeszkód, aby listę tę opublikować np. również na stronie internetowej przedszkola. 

 kluczowy jest dzień opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w siedzibie placówki. Od tego dnia „leci” termin do wszczęcia procedury odwoławczej. Żeby nie było wątpliwości, kiedy lista została opublikowana, ustawa stanowi, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na tej liście odnotowuje dzień podania wyników do publicznej wiadomości. 

 informacje zawarte na liście osób przyjętych – zgodnie z ustawą lista powinna zawierać imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola 2. 

Czy się odwoływać?

Dziecko nie dostało się do przedszkola i my jako rodzice uważamy taką decyzję za niesprawiedliwą. Myślimy nad odwoływaniem się. 

Czy warto? Jeżeli zależy nam na przyjęciu dziecka do konkretnej placówki, warto próbować. To nic nie kosztuje – przynajmniej do etapu sporządzania skargi do sądu administracyjnego. 

Czy jest to łatwe? Moim zdaniem, i tak i nie. Postępowanie odwoławcze jest nieskomplikowane i do etapu sądowego w zasadzie odformalizowane. Z drugiej strony, nie wystarczy po prostu napisać, że uważamy, że nasze dziecko powinno się dostać do określonej placówki. Żeby nasze odwołanie „chwyciło” musimy przedstawić silne argumenty. Najlepiej jest oczywiście przedstawić zarzuty podważające prawidłowość działania komisji rekrutacyjnej. W sytuacji jednak w której mamy określone kryteria rekrutacyjne i odgórnie ustaloną liczbę punktów za nie, jeżeli kryteria w stosunku do naszego dziecka zostały dobrze ustalone, a punkty poprawnie przyznane, mamy niewielki margines do sformułowania zarzutów dotyczących pracy komisji. O kryteriach rekrutacyjnych pisałam tutajO odwołaniu do dyrektora przedszkola napiszę więcej niżej 

Skąd mamy jednak wiedzieć na etapie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych czy komisja rekrutacyjna działała prawidłowo? Na tym etapie tego jeszcze nie wiemy. Żeby się o tym dowiedzieć, czy chcemy czy nie chcemy, musimy wszcząć procedurę odwoławczą i napisać wniosek o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola. Dlatego, jeżeli nasze dziecko nie dostało się do wymarzonego przedszkola, zawsze warto sporządzić choćby ten wniosek, żeby upewnić się, czy wszystko zostało prawidłowo zrobione. 

Ponownie wstawiam grafikę przedstawiającą procedurę odwoławczą (była również w poprzednim poście): 

Jak się odwołać od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
Postępowanie odwoławcze krok po kroku

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola

Uwaga! Krótki termin. Mamy 7 dni na sporządzenie tego wniosku i dostarczenie go do komisji rekrutacyjnej3. Termin ten jest liczony od dnia podania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do publicznej wiadomości w siedzibie placówki. Mamy do czynienia  z postępowaniem administracyjnym, a więc bierzemy pod uwagę sposób liczenia terminów dziennych określony w Kodeksie postępowania administracyjnego 4.

Zachowanie terminu – oprócz osobistego dostarczenia – gwarantuje również nadanie pisma przed tym terminem poprzez Pocztę Polską 5. Na marginesie, dobrą praktyką jest wysyłanie pism za potwierdzeniem nadania oraz zachowywanie tego potwierdzenia na wypadek, gdyby ktokolwiek kiedykolwiek kwestionował, że wysłaliśmy pismo w przepisanym terminie. 

Zamieszczam tutaj wzór wniosku o sporządzenie uzasadnienia 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola – wzór

Dalej czekamy na uzasadnienie komisji rekrutacyjnej. Co istotne, komisja rekrutacyjna również ma wyznaczony termin do sporządzenia tego uzasadnienia – 5 dni od dnia otrzymania naszego wniosku. Prawo oświatowe wskazuje także, co powinno zawierać uzasadnienie komisji 6. Komisja powinna wskazać przyczyny odmowy przyjęcia naszego dziecka do przedszkola, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą nasze dziecko uzyskało w rekrutacji. 

Wnikliwa lektura tego uzasadnienia jest kluczowa. To z niej dowiemy się o kulisach rekrutacji naszego dziecka do przedszkola. Podanie przyczyn odmowy wymaga wskazania, jakich kryteriów rekrutacyjnych nie spełniło nasze dziecko. Komisja musi wskazać, jakie względy zdecydowały o nieprzyjęciu do przedszkola. Uzasadnieniem nie jest w żadnym razie stwierdzenie, że dziecko nie zostało przyjęte z powodu braku wolnych miejsc7. Uzasadnienie powinno być podpisane przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej. 

Odwołanie do dyrektora przedszkola

Od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej mamy 7 dni na sporządzenie odwołania do dyrektora danego przedszkola. Odwołanie jest już pismem bardziej skomplikowanym, bo wymaga wskazania powodów, z powodu których nasze dziecko powinno być jednak przyjęte do konkretnej placówki. 

Przykładowe argumenty:

⇒ najsilniejsze są te związane z wystąpieniem błędów w postępowaniu rekrutacyjnym – błędy mogą dotyczyć np. niezgodności działania komisji rekrutacyjnej z przepisami (przy czym dobrze jest wskazać określone przepisy, a więc trzeba się trochę na tym znać) albo przeoczeń – np. komisja rekrutacyjna nie uwzględniła złożonych przez nas dokumentów potwierdzających spełnienie danego kryterium. Niewykluczone są też błędy matematyczne związane ze zliczeniem punków rekrutacyjnych. 

⇒ jeżeli znamy sytuację innych dzieci, przyjętych do przedszkola, i uważamy, że nasza sytuacja jest tożsama albo bardziej uprzywilejowana pod kątem rekrutacyjnym, a mimo to nasze dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, możemy próbować wykazać, że nasze dziecko powinno być ocenione tak samo jak kandydat przyjęty, ponieważ spełnia te same kryteria rekrutacji (albo nawet spełnia kryteria dalej idące – w zależności od sytuacji), a tym samym nasze dziecko powinno otrzymać podobną albo nawet większą ilość punktów co kandydat przyjęty. 

⇒ możemy również wskazywać na nowe okoliczności, które wystąpiły w naszej rodzinie już po złożeniu wniosku o przyjęciu dziecka do przedszkola i okoliczności te mają znaczenie w postępowaniu rekrutacyjnym np. powiększenie rodziny i uzyskanie statusu rodziny wielodzietnej, śmierć w rodzinie i tym samym samotne wychowanie dziecka (nikomu nie życzę oczywiście) itp. 

⇒ argumenty natury słusznościowej: najłatwiejsze do skonstruowania, ale moim zdaniem słabsze niż powyższe przykłady. Oczywiście, może się okazać, że dyrektor przedszkola ma wielkie serce i zrozumie naszą argumentację, ale wyobraźcie sobie pięćdziesiąt odwołań opartych wyłącznie na wykazaniu niesłuszności rozstrzygnięcia komisji 😉 Podaję przykłady: bliskość przedszkola w stosunku do domu, brak dogodnego transportu do dalszych placówek, młodsze dziecko w żłobku położonym blisko tego przedszkola, bliskość do miejsca pracy, zażyłość naszego dziecka względem kandydatów przyjętych, trudna sytuacja zawodowa, rodzinna, zdrowotna itd. itp. 

Dyrektor przedszkola ma 7 dni na rozpatrzenie naszego odwołania. Rozstrzygnięcie dyrektora powinno zawierać uzasadnienie ze wskazaniem motywów, jakimi się kierował wydając decyzję w naszej sprawie. Dyrektor ma przy tym obowiązek odnieść się do podniesionych w odwołaniu zarzutów. 

Dobrze jest postarać się i jeśli nam zależy sporządzić odwołanie najwyższej możliwej jakości. Piszę o tym, ponieważ jeżeli nasze odwołanie nie zostanie uwzględnione możliwa jest dalsza droga odwoławcza, natomiast jest to już droga i kosztowna i dużo bardziej skomplikowana. 

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Skarga wszczyna postępowanie sądowoadministracyjne. Skargę wnosi się w ciągu 30 dni od odebrania przez nas decyzji dyrektora przedszkola. Skargę wnosimy do sądu, ale za pośrednictwem dyrektora przedszkola. Taka dziwna konstrukcja wynika z tego, że przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi8 przyznają organowi (w tym przypadku dyrektorowi) możliwość zmiany swojej decyzji na korzyść skarżącego poprzez całkowite uwzględnienie skargi – niektórzy nazywają to skruchą organu 🙂 .  Jeśli jednak dyrektor przedszkola nie uwzględni naszej skargi, ma obowiązek w ciągu trzydziestu dni od otrzymania naszej skargi sporządzić odpowiedź na skargę i przekazać tę odpowiedź sądowi wraz z kompletnymi aktami sprawy. 

Dlaczego sporządzenie skargi jest skomplikowane? Dla osób nie praktykujących w prawie, prawidłowe sporządzenie skargi do WSA może być skomplikowane i czasochłonne. Skarga musi spełniać liczne wymogi formalne, ale to co jest najtrudniejsze to wymóg skonstruowania zarzutów wskazujących na naruszenie prawa lub interesu prawnego. Argumenty słusznościowe nie podlegają w tym postępowaniu uwzględnieniu. Myślę, że na tym etapie warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Wniesienie skargi do sądu kosztuje 200 zł. 

Mam nadzieję, że prostym językiem i jasno opisałam Ci drogę odwoływania się od rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola 🙂 Jeśli podobał Ci się ten wpis lub uważasz, że może być przydatny dla innych rodziców, polub go, zostaw komentarz albo udostępnij dalej. Dziękuję i do usłyszenia 🙂 


1 – procedura odwoławcza została opisana w art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. 

2 – art. 158 ust. 4 Prawa oświatowego: „Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola (…). Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia”. 

3 – art. 158 ust. 6 Prawa oświatowego: „W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola (…). 

4 – art. 57 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.”

5 – art. 57 par. 5 KPA „Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: (…) pkt 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (…)” – w praktyce chodzi o Pocztę Polską. 

6 – chodzi tutaj o art. 158 ust. 7 Prawa oświatowego

7 – komentarz do art. 158 Prawa oświatowego pod red. Pilich Mateusz „Komentarz do ustawy – Prawo oświatowe”. 

8 – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, art. 54 par. 2 i 3. 

20 komentarzy

 1. asia wyci
  asia wyci

  A co zrobić w sytuacji gdy w gminie przekształcają przedszkole prywatne na panstwowe(będzie działać od wrzesnia)i rekrutacji poddane byly tylko dzieci 3letnie- dzieci które chodzą do danego przedszkola została z góry przyjeta bez rekrutacji a moje dziecko (i nie tylko) 4letnie się nie dostali?nawet nie jest wykazana liczba punktow..

  17 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
  • Prawdopodobnie te dzieci 3-letnie przekazały kontynuację nauczania w tym przedszkolu. Proszę się odwoływać i zobaczyć co komisja rekrutacyjna napisze w uzasadnieniu.

   18 kwietnia 2018
   |Odpowiedz
 2. Bardzo przydatne informacje:-)

  18 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
 3. Na pewno warto. Jak nie przyjęli syna do przedszkola córki odwoływałam się. Musiałabym wozić dzieci do dwóch przeszkoli. Moim zdaniem rodzeństwa powinny mieć pierwszeństwo. Udało się.

  18 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
 4. Ilona
  Ilona

  Witam czy mogłaby mi Pani poradzić co zrobić w naszej sytuacji. Otóż przeprowadzamy się do nowego miasta i zapisałam dzieci do przedszkola 5 letni synek i 3 letnia córka, rekrutacja odbyła się drogą elektroniczna i obydwoje została zakwalifikowanych przez system do tego przedszkola, o czym decyzją komisji rekrutacyjnej córka została przeniesiona do innego przedszkola 3,5 km dalej. Dyrekcja tłumaczy się że nie było już wolnych miejsc i córce brakło 0,2 punkta w stosunku do innego dziecka, a nigdzie niema kryterium które dodaje punkty dla rodzeństwa tzw zapisnego „z zewnątrz” co innego gdyby jej brat by już chodził to zyskała by dodatkowe punkty a jak oboje brali udział w rekrutacji to są traktowani osobno i więzy rodzinne się nie liczą. Dla mnie to jakiś absurd, dodam że na to przedszkole które wybrałam w pierwszej preferencji spoglądam z okna domu i teraz synek będzie tam chodził a córkę muszę dowozić 3,5km dalej. Byłam w tej sprawie już nawet porozmawiać z burmistrzem ale zarówno on jak i dyrektorka przedszkola średnio się tym przejęli. Co robić???

  18 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
 5. asia
  asia

  dziendobry
  czyli odwoływać się można dopiero jak jest lista kandytatów przyjetych i nieprzyjetych?wczesniejsze odwołanie jak jest lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych pozostanie bez odpowiedzi?

  19 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
  • Dokładnie, dopiero od etapu listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych można wszcząć postępowanie odwoławcze.

   19 kwietnia 2018
   |Odpowiedz
 6. Tomasz
  Tomasz

  Witam,
  Przydatna strona; dzięki za różne info dla rodziców 🙂
  Ja mam takie pytanko mój synek dostał się do przedszkola ostatniego z listy wybranych przez zonę, ale jest ono w śródmieściu a my mieszkamy na Bemowie, to dość daleko jak na codzienne podróże 3 – latka. Chciałbym się odwoływać do jakiegoś przedszkola bliżej domu czy w związku z tym muszę potwierdzać w terminie 7 dni ten wybór, który mi wskazano czy nie potwierdzać i czy mogę się odwoływać skoro jakieś przedszkole mam? Proszę o radę bo nie ukrywam że np odbiór małego przez babcię ze śródmieścia będzie z uwagi na wiek i dojazd mocno utrudniony, a i sam wolałbym mieć przedszkole w swojej dzielnicy.

  24 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
  • Rekrutacja dotyczy danego przedszkola. To oznacza, że rekrutacja do którego dziecko się dostało i rekrutacja do przedszkola do którego dziecko się nie dostało to dwie odrębne rekrutacje. W jednym przedszkolu może Pan potwierdzić wybór, a w drugim się odwołać. Gdyby udało się w wyniku odwołania dostać do najlepszego dla Państwa przedszkola, to powinien Pan móc bez przeszkód zrezygnować z tamtego przedszkola, w którym wybór został potwierdzony.

   24 kwietnia 2018
   |Odpowiedz
 7. Załamana Mama
  Załamana Mama

  A co w sytuacji kiedy rozpoczęto rekrutację do 3 latków a dzisiaj po oģłodzeniu wyników my rodzice dowiadujemy się ze Pani dyrektor nie ma miejsca dla oddziału 3latków i zadnego nie przyjmie do przedszkola. Dlaczego rozpoczęto rekrutację skoro na pewno było wiadomo szybciej ze ta grupa nie powstanie z powodu problemów lokalowych? Czy jest szansa przez odwołanie? Moja córka jest w 5latkach a nie nie mamy co zrobic z synem. W dodatku bylismy pewni ze syn sie dostanie. Nie skladalismy nigdzie indziej podania…

  24 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
  • Ciężko mi się wypowiadać, czemu rozpoczęto rekrutację w takim przypadku – może Pani spyta o to Panią dyrektor? Jak najbardziej może się Pani odwoływać. Chciałabym tylko zaznaczyć, że wpis dotyczy przedszkoli publicznych, a nie prywatnych.

   24 kwietnia 2018
   |Odpowiedz
 8. Załamana Mama
  Załamana Mama

  Sytuacja dotyczy oczywiscie przedszkola publicznego. Własnie siadamy z męzem do pisania odwołania. Czujemy sie oszukani. Dziękuję za szybką odpowiedz. Pozdrawiam serdecznie

  24 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
 9. Karolina
  Karolina

  Witam! Czy ta sama zasada dotyczy żłobków państwowych? Czy na tych samych zasadach mogę się odwołać ? Pozdrawiam

  9 maja 2018
  |Odpowiedz
  • Niestety nie, bo działanie żłobków państwowych reguluje inna ustawa – nie Prawo oświatowe, tylko ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3.

   9 maja 2018
   |Odpowiedz
 10. Anita
  Anita

  A co w sytuacji gdy gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu 3 latkowi? Odwołanie do Przedszkola czy do gminy?

  14 maja 2018
  |Odpowiedz
 11. Magda
  Magda

  Dzień dobry, czy odpowiedź dyrektora placówki na wniesione odwołanie to 7 dni, czy ten termin nie jest określony? Dziękuję!

  16 maja 2018
  |Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *