Skip to content

Rekrutacja do przedszkoli publicznych – jak się odwołać od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola?

Opublikowano w Dziecko w przedszkolu, Rekrutacja do przedszkoli, oraz Rodzicem być

W wielu miastach w Polsce pojawiły się już wyniki rekrutacji do przedszkoli publicznych. O tym jak powinna wyglądać rekrutacja na każdym jej możliwym etapie pisałam w tym wpisie. Teraz kontynuuję ten temat – wyjaśniam co rodzic powinien zrobić, żeby skutecznie odwołać się od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola i co powinien wiedzieć o procedurze odwoławczej opisanej w ustawie – Prawo oświatowe1

Zanim rozwinę temat, taka mała uwaga. Jak pisałam wcześniej, prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci w wieku lat 6 (rocznikowo) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jednak od wyników rekrutacji mogą odwoływać się wszyscy. Oznacza to, że prawo do odwołania nie jest ograniczone określonym wiekiem kandydata do przedszkola. Nie ma również ograniczenia co do etapu postępowania: możliwe jest odwołanie zarówno od wyników rekrutacji podstawowej, wyników drugiego etapu rekrutacji podstawowej oraz wyników postępowania uzupełniającego. 

Wyniki rekrutacji – na co zwrócić uwagę

dwa rodzaje wyników rekrutacji: lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Kandydat przyjęty do przedszkola to inaczej kandydat zakwalifikowany, który w terminie złożył wymagane do przyjęcia do przedszkola dokumenty. 

odwoływać się możemy jedynie od wyników rekrutacji w postaci listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Listę tę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki. Nie ma przeszkód, aby listę tę opublikować np. również na stronie internetowej przedszkola. 

 kluczowy jest dzień opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w siedzibie placówki. Od tego dnia „leci” termin do wszczęcia procedury odwoławczej. Żeby nie było wątpliwości, kiedy lista została opublikowana, ustawa stanowi, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na tej liście odnotowuje dzień podania wyników do publicznej wiadomości. 

 informacje zawarte na liście osób przyjętych – zgodnie z ustawą lista powinna zawierać imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola 2. 

Czy się odwoływać?

Dziecko nie dostało się do przedszkola i my jako rodzice uważamy taką decyzję za niesprawiedliwą. Myślimy nad odwoływaniem się. 

Czy warto? Jeżeli zależy nam na przyjęciu dziecka do konkretnej placówki, warto próbować. To nic nie kosztuje – przynajmniej do etapu sporządzania skargi do sądu administracyjnego. 

Czy jest to łatwe? Moim zdaniem, i tak i nie. Postępowanie odwoławcze jest nieskomplikowane i do etapu sądowego w zasadzie odformalizowane. Z drugiej strony, nie wystarczy po prostu napisać, że uważamy, że nasze dziecko powinno się dostać do określonej placówki. Żeby nasze odwołanie „chwyciło” musimy przedstawić silne argumenty. Najlepiej jest oczywiście przedstawić zarzuty podważające prawidłowość działania komisji rekrutacyjnej. W sytuacji jednak w której mamy określone kryteria rekrutacyjne i odgórnie ustaloną liczbę punktów za nie, jeżeli kryteria w stosunku do naszego dziecka zostały dobrze ustalone, a punkty poprawnie przyznane, mamy niewielki margines do sformułowania zarzutów dotyczących pracy komisji. O kryteriach rekrutacyjnych pisałam tutajO odwołaniu do dyrektora przedszkola napiszę więcej niżej 

Skąd mamy jednak wiedzieć na etapie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych czy komisja rekrutacyjna działała prawidłowo? Na tym etapie tego jeszcze nie wiemy. Żeby się o tym dowiedzieć, czy chcemy czy nie chcemy, musimy wszcząć procedurę odwoławczą i napisać wniosek o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola. Dlatego, jeżeli nasze dziecko nie dostało się do wymarzonego przedszkola, zawsze warto sporządzić choćby ten wniosek, żeby upewnić się, czy wszystko zostało prawidłowo zrobione. 

Ponownie wstawiam grafikę przedstawiającą procedurę odwoławczą (była również w poprzednim poście): 

Jak się odwołać od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
Postępowanie odwoławcze krok po kroku

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola

Uwaga! Krótki termin. Mamy 7 dni na sporządzenie tego wniosku i dostarczenie go do komisji rekrutacyjnej3. Termin ten jest liczony od dnia podania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do publicznej wiadomości w siedzibie placówki. Mamy do czynienia  z postępowaniem administracyjnym, a więc bierzemy pod uwagę sposób liczenia terminów dziennych określony w Kodeksie postępowania administracyjnego 4.

Zachowanie terminu – oprócz osobistego dostarczenia – gwarantuje również nadanie pisma przed tym terminem poprzez Pocztę Polską 5. Na marginesie, dobrą praktyką jest wysyłanie pism za potwierdzeniem nadania oraz zachowywanie tego potwierdzenia na wypadek, gdyby ktokolwiek kiedykolwiek kwestionował, że wysłaliśmy pismo w przepisanym terminie. 

Zamieszczam tutaj wzór wniosku o sporządzenie uzasadnienia 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola – wzór

Dalej czekamy na uzasadnienie komisji rekrutacyjnej. Co istotne, komisja rekrutacyjna również ma wyznaczony termin do sporządzenia tego uzasadnienia – 5 dni od dnia otrzymania naszego wniosku. Prawo oświatowe wskazuje także, co powinno zawierać uzasadnienie komisji 6. Komisja powinna wskazać przyczyny odmowy przyjęcia naszego dziecka do przedszkola, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą nasze dziecko uzyskało w rekrutacji. 

Wnikliwa lektura tego uzasadnienia jest kluczowa. To z niej dowiemy się o kulisach rekrutacji naszego dziecka do przedszkola. Podanie przyczyn odmowy wymaga wskazania, jakich kryteriów rekrutacyjnych nie spełniło nasze dziecko. Komisja musi wskazać, jakie względy zdecydowały o nieprzyjęciu do przedszkola. Uzasadnieniem nie jest w żadnym razie stwierdzenie, że dziecko nie zostało przyjęte z powodu braku wolnych miejsc7. Uzasadnienie powinno być podpisane przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej. 

Odwołanie do dyrektora przedszkola

Od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej mamy 7 dni na sporządzenie odwołania do dyrektora danego przedszkola. Odwołanie jest już pismem bardziej skomplikowanym, bo wymaga wskazania powodów, z powodu których nasze dziecko powinno być jednak przyjęte do konkretnej placówki. 

Przykładowe argumenty:

⇒ najsilniejsze są te związane z wystąpieniem błędów w postępowaniu rekrutacyjnym – błędy mogą dotyczyć np. niezgodności działania komisji rekrutacyjnej z przepisami (przy czym dobrze jest wskazać określone przepisy, a więc trzeba się trochę na tym znać) albo przeoczeń – np. komisja rekrutacyjna nie uwzględniła złożonych przez nas dokumentów potwierdzających spełnienie danego kryterium. Niewykluczone są też błędy matematyczne związane ze zliczeniem punków rekrutacyjnych. 

⇒ jeżeli znamy sytuację innych dzieci, przyjętych do przedszkola, i uważamy, że nasza sytuacja jest tożsama albo bardziej uprzywilejowana pod kątem rekrutacyjnym, a mimo to nasze dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, możemy próbować wykazać, że nasze dziecko powinno być ocenione tak samo jak kandydat przyjęty, ponieważ spełnia te same kryteria rekrutacji (albo nawet spełnia kryteria dalej idące – w zależności od sytuacji), a tym samym nasze dziecko powinno otrzymać podobną albo nawet większą ilość punktów co kandydat przyjęty. 

⇒ możemy również wskazywać na nowe okoliczności, które wystąpiły w naszej rodzinie już po złożeniu wniosku o przyjęciu dziecka do przedszkola i okoliczności te mają znaczenie w postępowaniu rekrutacyjnym np. powiększenie rodziny i uzyskanie statusu rodziny wielodzietnej, śmierć w rodzinie i tym samym samotne wychowanie dziecka (nikomu nie życzę oczywiście) itp. 

⇒ argumenty natury słusznościowej: najłatwiejsze do skonstruowania, ale moim zdaniem słabsze niż powyższe przykłady. Oczywiście, może się okazać, że dyrektor przedszkola ma wielkie serce i zrozumie naszą argumentację, ale wyobraźcie sobie pięćdziesiąt odwołań opartych wyłącznie na wykazaniu niesłuszności rozstrzygnięcia komisji 😉 Podaję przykłady: bliskość przedszkola w stosunku do domu, brak dogodnego transportu do dalszych placówek, młodsze dziecko w żłobku położonym blisko tego przedszkola, bliskość do miejsca pracy, zażyłość naszego dziecka względem kandydatów przyjętych, trudna sytuacja zawodowa, rodzinna, zdrowotna itd. itp. 

Dyrektor przedszkola ma 7 dni na rozpatrzenie naszego odwołania. Rozstrzygnięcie dyrektora powinno zawierać uzasadnienie ze wskazaniem motywów, jakimi się kierował wydając decyzję w naszej sprawie. Dyrektor ma przy tym obowiązek odnieść się do podniesionych w odwołaniu zarzutów. 

Dobrze jest postarać się i jeśli nam zależy sporządzić odwołanie najwyższej możliwej jakości. Piszę o tym, ponieważ jeżeli nasze odwołanie nie zostanie uwzględnione możliwa jest dalsza droga odwoławcza, natomiast jest to już droga i kosztowna i dużo bardziej skomplikowana. 

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Skarga wszczyna postępowanie sądowoadministracyjne. Skargę wnosi się w ciągu 30 dni od odebrania przez nas decyzji dyrektora przedszkola. Skargę wnosimy do sądu, ale za pośrednictwem dyrektora przedszkola. Taka dziwna konstrukcja wynika z tego, że przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi8 przyznają organowi (w tym przypadku dyrektorowi) możliwość zmiany swojej decyzji na korzyść skarżącego poprzez całkowite uwzględnienie skargi – niektórzy nazywają to skruchą organu 🙂 .  Jeśli jednak dyrektor przedszkola nie uwzględni naszej skargi, ma obowiązek w ciągu trzydziestu dni od otrzymania naszej skargi sporządzić odpowiedź na skargę i przekazać tę odpowiedź sądowi wraz z kompletnymi aktami sprawy. 

Dlaczego sporządzenie skargi jest skomplikowane? Dla osób nie praktykujących w prawie, prawidłowe sporządzenie skargi do WSA może być skomplikowane i czasochłonne. Skarga musi spełniać liczne wymogi formalne, ale to co jest najtrudniejsze to wymóg skonstruowania zarzutów wskazujących na naruszenie prawa lub interesu prawnego. Argumenty słusznościowe nie podlegają w tym postępowaniu uwzględnieniu. Myślę, że na tym etapie warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Wniesienie skargi do sądu kosztuje 200 zł. 

Mam nadzieję, że prostym językiem i jasno opisałam Ci drogę odwoływania się od rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola 🙂 Jeśli podobał Ci się ten wpis lub uważasz, że może być przydatny dla innych rodziców, polub go, zostaw komentarz albo udostępnij dalej. Dziękuję i do usłyszenia 🙂 


1 – procedura odwoławcza została opisana w art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. 

2 – art. 158 ust. 4 Prawa oświatowego: „Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola (…). Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia”. 

3 – art. 158 ust. 6 Prawa oświatowego: „W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola (…). 

4 – art. 57 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.”

5 – art. 57 par. 5 KPA „Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: (…) pkt 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (…)” – w praktyce chodzi o Pocztę Polską. 

6 – chodzi tutaj o art. 158 ust. 7 Prawa oświatowego

7 – komentarz do art. 158 Prawa oświatowego pod red. Pilich Mateusz „Komentarz do ustawy – Prawo oświatowe”. 

8 – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, art. 54 par. 2 i 3. 

130 komentarzy

 1. asia wyci
  asia wyci

  A co zrobić w sytuacji gdy w gminie przekształcają przedszkole prywatne na panstwowe(będzie działać od wrzesnia)i rekrutacji poddane byly tylko dzieci 3letnie- dzieci które chodzą do danego przedszkola została z góry przyjeta bez rekrutacji a moje dziecko (i nie tylko) 4letnie się nie dostali?nawet nie jest wykazana liczba punktow..

  17 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
  • Prawdopodobnie te dzieci 3-letnie przekazały kontynuację nauczania w tym przedszkolu. Proszę się odwoływać i zobaczyć co komisja rekrutacyjna napisze w uzasadnieniu.

   18 kwietnia 2018
   |Odpowiedz
 2. Bardzo przydatne informacje:-)

  18 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
 3. Na pewno warto. Jak nie przyjęli syna do przedszkola córki odwoływałam się. Musiałabym wozić dzieci do dwóch przeszkoli. Moim zdaniem rodzeństwa powinny mieć pierwszeństwo. Udało się.

  18 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
 4. Ilona
  Ilona

  Witam czy mogłaby mi Pani poradzić co zrobić w naszej sytuacji. Otóż przeprowadzamy się do nowego miasta i zapisałam dzieci do przedszkola 5 letni synek i 3 letnia córka, rekrutacja odbyła się drogą elektroniczna i obydwoje została zakwalifikowanych przez system do tego przedszkola, o czym decyzją komisji rekrutacyjnej córka została przeniesiona do innego przedszkola 3,5 km dalej. Dyrekcja tłumaczy się że nie było już wolnych miejsc i córce brakło 0,2 punkta w stosunku do innego dziecka, a nigdzie niema kryterium które dodaje punkty dla rodzeństwa tzw zapisnego „z zewnątrz” co innego gdyby jej brat by już chodził to zyskała by dodatkowe punkty a jak oboje brali udział w rekrutacji to są traktowani osobno i więzy rodzinne się nie liczą. Dla mnie to jakiś absurd, dodam że na to przedszkole które wybrałam w pierwszej preferencji spoglądam z okna domu i teraz synek będzie tam chodził a córkę muszę dowozić 3,5km dalej. Byłam w tej sprawie już nawet porozmawiać z burmistrzem ale zarówno on jak i dyrektorka przedszkola średnio się tym przejęli. Co robić???

  18 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
 5. asia
  asia

  dziendobry
  czyli odwoływać się można dopiero jak jest lista kandytatów przyjetych i nieprzyjetych?wczesniejsze odwołanie jak jest lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych pozostanie bez odpowiedzi?

  19 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
  • Dokładnie, dopiero od etapu listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych można wszcząć postępowanie odwoławcze.

   19 kwietnia 2018
   |Odpowiedz
   • JUSTA
    JUSTA

    A co jesli zlozylam odwolanie po ogloszeniu listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych?U mnie sytuacja jest taka ze zmienily sie okolicznosci.Poniewaz zlozylam.wniosek w ktorym.uwzglednilam.dwojke moich dzieci.A sytuacja w miedxycxasie sie zmienila.Poniewaz moj partner ma jeszcze corke ktora nie jest nasza wspolna.Ale zamieszkala z nami.od niedawna ma 17 lat.wiec teraz jest nas 2+3 w zwiazku z tym.wielodzietnosc. I po ogloszenou listy niezakwalifikowanych odrazu zlozylam.te odwolanie do.przedszkola pierwszego.wyboru.Ale Pani Dytektor twierdzi ze rekrutacja jest zamknieta i nie ma miejsc.Dodam.ze to bardzo oblegane przedszkole..Czy jest jednak.szansa ze te 1 miejsce sie znajdzie.W zwiazku z tym.ze moj psrtner ma 3jke dzieci.

    28 marca 2019
    |Odpowiedz
    • Dzień dobry. Rekrutacja do przedszkoli nie może być zamknięta w tym sensie, że pozbawia się kogoś prawa do odwoływania się. Ma Pani prawo odwoływać się i ma Pani prawo co do tego, żeby Pani odwołanie było rzetelnie rozpatrzone. Natomiast sporną kwestią jest w mojej ocenie to, czy w stosunku do Pani rodziny zachodzi sytuacja (nowa okoliczność) wielodzietności, z uwagi na to, że nie mają Państwo wspólnie władzy rodzicielskiej co do minimum trójki dzieci (jak wynika z Pani opisu).

     28 marca 2019
     |Odpowiedz
 6. Tomasz
  Tomasz

  Witam,
  Przydatna strona; dzięki za różne info dla rodziców 🙂
  Ja mam takie pytanko mój synek dostał się do przedszkola ostatniego z listy wybranych przez zonę, ale jest ono w śródmieściu a my mieszkamy na Bemowie, to dość daleko jak na codzienne podróże 3 – latka. Chciałbym się odwoływać do jakiegoś przedszkola bliżej domu czy w związku z tym muszę potwierdzać w terminie 7 dni ten wybór, który mi wskazano czy nie potwierdzać i czy mogę się odwoływać skoro jakieś przedszkole mam? Proszę o radę bo nie ukrywam że np odbiór małego przez babcię ze śródmieścia będzie z uwagi na wiek i dojazd mocno utrudniony, a i sam wolałbym mieć przedszkole w swojej dzielnicy.

  24 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
  • Rekrutacja dotyczy danego przedszkola. To oznacza, że rekrutacja do którego dziecko się dostało i rekrutacja do przedszkola do którego dziecko się nie dostało to dwie odrębne rekrutacje. W jednym przedszkolu może Pan potwierdzić wybór, a w drugim się odwołać. Gdyby udało się w wyniku odwołania dostać do najlepszego dla Państwa przedszkola, to powinien Pan móc bez przeszkód zrezygnować z tamtego przedszkola, w którym wybór został potwierdzony.

   24 kwietnia 2018
   |Odpowiedz
 7. Załamana Mama
  Załamana Mama

  A co w sytuacji kiedy rozpoczęto rekrutację do 3 latków a dzisiaj po oģłodzeniu wyników my rodzice dowiadujemy się ze Pani dyrektor nie ma miejsca dla oddziału 3latków i zadnego nie przyjmie do przedszkola. Dlaczego rozpoczęto rekrutację skoro na pewno było wiadomo szybciej ze ta grupa nie powstanie z powodu problemów lokalowych? Czy jest szansa przez odwołanie? Moja córka jest w 5latkach a nie nie mamy co zrobic z synem. W dodatku bylismy pewni ze syn sie dostanie. Nie skladalismy nigdzie indziej podania…

  24 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
  • Ciężko mi się wypowiadać, czemu rozpoczęto rekrutację w takim przypadku – może Pani spyta o to Panią dyrektor? Jak najbardziej może się Pani odwoływać. Chciałabym tylko zaznaczyć, że wpis dotyczy przedszkoli publicznych, a nie prywatnych.

   24 kwietnia 2018
   |Odpowiedz
 8. Załamana Mama
  Załamana Mama

  Sytuacja dotyczy oczywiscie przedszkola publicznego. Własnie siadamy z męzem do pisania odwołania. Czujemy sie oszukani. Dziękuję za szybką odpowiedz. Pozdrawiam serdecznie

  24 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
 9. Karolina
  Karolina

  Witam! Czy ta sama zasada dotyczy żłobków państwowych? Czy na tych samych zasadach mogę się odwołać ? Pozdrawiam

  9 maja 2018
  |Odpowiedz
  • Niestety nie, bo działanie żłobków państwowych reguluje inna ustawa – nie Prawo oświatowe, tylko ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3.

   9 maja 2018
   |Odpowiedz
 10. Anita
  Anita

  A co w sytuacji gdy gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu 3 latkowi? Odwołanie do Przedszkola czy do gminy?

  14 maja 2018
  |Odpowiedz
 11. Magda
  Magda

  Dzień dobry, czy odpowiedź dyrektora placówki na wniesione odwołanie to 7 dni, czy ten termin nie jest określony? Dziękuję!

  16 maja 2018
  |Odpowiedz
 12. Basia
  Basia

  Witam serdecznie,
  A co w przypadku, kiedy termin 5 dni na odpowiedź komisji minął, a ja nie otrzymałam żadnej odpowiedzi? Składać od razu odwołanie do dyrektora placówki, czy podjąć inne kroki? Jakie?

  1 czerwca 2018
  |Odpowiedz
  • Najpierw najlepiej popytać w przedszkolu, czy uzasadnienie zostało sporządzone i wysłane, a jeśli wysłane to kiedy. Termin 5 dniowy to termin na sporządzenie i wysłanie do wnioskującego. Być może pismo w tym terminie zostało do Pani nadane przez komisję i jeszcze nie doszło.

   1 czerwca 2018
   |Odpowiedz
   • Dominik
    Dominik

    Witam Panią
    Oczywiście mimo odwołania dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, a w odwołaniu wskazaliśmy nowe okoliczności („mocny” argument), gdyż już po złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, otrzymało ono orzeczenie o niepełnosprawności.
    Proszę mi powiedzieć jak do całej procedury odwoławczej i późniejszego postępowania administracyjnego ma się zachowanie terminów w jakich przedszkole ma odpowiedzieć na nasze pisma (uzasadnienie odmowy przyjęcia oraz odwołanie)? A terminy odpowiednio 5 i 7 dni są to dni kalendarzowe czy robocze??
    Pozdrawiam
    Dominik

    7 czerwca 2018
    |Odpowiedz
 13. Monika
  Monika

  Chciałabym podpytać się czy jest sens odwoływania się. Jestem z Wrocławia i właśnie zakończył się proces rekrutacji, dzisiaj jest lista osób zakwalifikowanych, 26.06 pojawi się lista przyjętych i nie przyjętych. Niestety mój syn nie dostał się a jest z 2014 roku. Myślę, aby złożyć odwołanie bo wiem, że dostały się dzieci koleżanki, jeden syn jest z 201 roku a córka z 11.2015r. Z całym szacunkiem dla nich ale boli mnie, że mój prawie 4,5 latek nie dostał się a dziewczynka która nie ma skończonych 3 lat to tak. Tym bardziej, że jestem osobą nie pracującą i nie stać mnie na prywatne przedszkole. Jak Pani myśli warto odwoływać się?

  20 czerwca 2018
  |Odpowiedz
  • Moim zdaniem warto, nic to nie kosztuje (do etapu sądowego), a być może się uda. Zawsze też uzyska Pani wiedzę, z jakich powodów dziecko się nie dostało.

   22 czerwca 2018
   |Odpowiedz
 14. Gosia
  Gosia

  Doskonały artykuł. Wszystko jasno i rzetelnie napisane, wyjaśnione. U nas dziś 20.06. Był a wywieszona pierwszą lista od komisji rekrutacyjnej. Synek nie dostał się pomimo iż składałalismy oświadczenie, że w trakcie rekrutacji, jeszcze przed ogłoszeniem wyników staniemy się rodzina wielodzietnej (od 14.06). Dziś mąż zniósł wniosek do komisji o sporządzenie uzasadnienia. Pani v-ce dyr Był a zdziwiona po co cos takiego, że jeszcze nie czas na składanie odwołań!? Przeżywam zatem, że nie otrzymamy odpowiedzi z zachowaniem terminu 5 dni. Co wtedy? Składa się po prostu dalej odwołanie?

  20 czerwca 2018
  |Odpowiedz
  • Proszę dać Komisji mniej więcej 2-3 tygodnie, potem wysłać pismo ponaglające z przypomnieniem terminów ustawowych. Jest również coś takiego jak skarga na bezczynność organu, ale wierzę że u Państwa nie będzie potrzebna.

   22 czerwca 2018
   |Odpowiedz
 15. Forsycja
  Forsycja

  witam,
  zaciekawił mnie zapis, że ” Uzasadnieniem nie jest w żadnym razie stwierdzenie, że dziecko nie zostało przyjęte z powodu braku wolnych miejsc”. Jak to dokładnie rozwinąć?
  Dwa lata temu i rok w wyniku odwołania do przedszkola własnie taka odpowiedz dostałam. W tym roku drugi syn sie nie dostał, choc osiagnął minimalna liczbe punktow. Chce się znowu owdoływac, ale wiem czego mogę się spodziewac. Jak „zagiąć” przedszkole zeby mnie nie zbywalo takim stwierdzeniem ze nie ma miejs? A jakos 4 dzieci z taka sama punktacja sie dostalo.

  22 czerwca 2018
  |Odpowiedz
  • Chodzi o to, że uzasadnieniem nie może być samo stwierdzenie, że dziecko nie dostało się z powodu braku wolnych miejsc. W uzasadnieniu należy szczegółowo opisać ile dziecko zdobyło punktów i za jakie kryteria, a jeżeli są dzieci z taką samą liczbą punktów to – w mojej ocenie – w uzasadnieniu powinna być również wzmianka o tym, dlaczego akurat te dzieci się dostały, a inne nie (być może chodzi o kryteria dodatkowe). Wszystko to powinno być dokładnie opisane.

   22 czerwca 2018
   |Odpowiedz
   • Forsycja
    Forsycja

    A co mam zrobic w przypadku kiedy komisja mi odpisala, że owszem dziecko osiągnęło próg minimalny i wszystko się zgadza, nie dostał się dostał się jednak a inne dzieci dostały sie z tą sama punktacją – losowo ?!

    5 lipca 2018
    |Odpowiedz
    • Proszę złożyć odwołanie do dyrektora przedszkola i wskazać, że takie postępowanie komisji było niezgodne z Prawem oświatowym. Prawo oświatowe wskazuje, że jeżeli dzieci uzyskały równorzędne wyniki przeprowadza się drugi etap rekrutacji w oparciu o dodatkowe kryteria (art. 131 ust.4 Prawa oświatowego). W zasadzie w takim przypadku postępowanie rekrutacyjne zostało wadliwie przeprowadzone.

     5 lipca 2018
     |Odpowiedz
     • Forsycja
      Forsycja

      Dziękuję. Komisja napisala ze losowo system rekrutacyjny wybral dzieci. Nie ma wolnych miejsc juz w tym przedszkolu. Syn sie dostal do innego ( musze go dowozic)- tym się zasłania przedszkole zebym sie cieszyla ze sie gdzies dostal. Trzeci rok z rzedu przechodze rekrutacje i nie udalo sie a przedszkole mam pod domem 100m. W tym roku nie zamierzm odpuscic.
      To co mam napisac odwolanie od wynikow? wczoraj dostalam odpowiedz od komisji rekrutacyjnej, teraz chce napisac do dyrektora placowki. Moge sie z pania skontaktowac jakos mailowo lub telefonicznie? chcialabym przeslac napisane pismo.

      5 lipca 2018
     • Może się Pani ze mną skontaktować przez formularz kontaktowy, ale udzielam porad prawnych w sprawach indywidualnych odpłatnie w ramach prowadzonej działalności. Pozdrawiam

      5 lipca 2018
    • Paulina
     Paulina

     Witam,
     mam dokładnie taka samą sytuację, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wysłany, odpowiedź komisji rekrutacyjnej to jakiś bełkot. Pozostaje tylko odwołanie do dyrektora placówki, ale obawiam się, że to również nic nie zmieni, gdyż wolnych miejsc w placówce już nie ma.

     9 lipca 2018
     |Odpowiedz
 16. Anita
  Anita

  Witam,
  Szkoda ze nie trafiłam na ten artykuł wcześniej ?
  Nie wiem co robić…niestety dziś zostały opublikowane miejsca w wolnych przedszkolach, ale wszystkie są daleko…pracuje w domu bo prowadzę własna działalność mąż często wyjeżdża w delegacje wiec mogę liczyć tylko na siebie…zależało mi na przedszkolu które zostało otwarte w szkole podstawowej do której sama chodziłam… czy jest jakiś sens jeszcze by gdzieś pisać? Cos składać?
  Czuje się bezradna ?

  26 czerwca 2018
  |Odpowiedz
  • Jeśli minął już termin na złożenie wnioski o uzasadnienie i odwołania, to w tym momencie niewiele da się zrobić. Można spróbować złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie komisji, ale nie ma gwarancji że się uda. Albo zapisać dziecko do przedszkola, gdzie są wolne miejsce, a na początku nowego roku przedszkolnego spróbować je przenieść do przedszkola, na którymi Pani zależy (w trakcie roku przedszkolnego dzieci mogą być przyjmowane poza rekrutacją).

   26 czerwca 2018
   |Odpowiedz
 17. Ania
  Ania

  Dzień dobry,
  a co w przypadku jeśli Burmistrz wybrał miejsce mojemu dziecku w przedszkolu na drugim końcu miasta i dojazd nam by zajmował 2 h w godzinach szczytu.Czy mam się teraz odwoływać do Burmistrza? W przedszkolach które wybraliśmy złożyliśmy prośbę o uzasadnienie nieprzyjęcia oraz odwołanie i kolejnym etapem było to że Burmistrz nam wybrał miejsce. Czy jest jakaś szansa jeszcze coś z tym zrobić?
  Pozdrawiam

  30 czerwca 2018
  |Odpowiedz
  • Kolejnym etapem procedury odwoławczej nie jest wskazanie wolnego miejsca od burmistrza. Od wskazania burmistrza nie służy droga odwoławcza, mogą Państwo z tego wolnego miejsca skorzystać albo i nie. Procedura odwoławcza została przeze mnie opisana tj. wniosek o uzasadnienie – odwołanie – skarga do WSA. Pozdrawiam.

   2 lipca 2018
   |Odpowiedz
 18. Aska
  Aska

  Dzień dobry.mam pytanie z prośbą o odpowiedz- dziecko z rocznika 2014 nie dostało się do przedszkola państwowego ,pisałam odwołanie dostałam odpowiedź ,że dla dzieci 4letnich nie ma miejsca w przedszkolu gdyż jest kontynuacją i przechodzą cała grupa dzieci 3,letnie ,natomiast urząd w piśmie do mnie wskazał przedział maj połowa czerwca gdzie poinformuje mnie do jakiego punktu przedszkolnego w szkole (5godzinne)będzie miejsce dla mojego dziecka.niestety dzisiaj jest już 2,lipiec a urząd cały czas mnie informuje ,że jeszcze nic nie wiedzą….czy jest jakis czas do którego urzędy muszą dać znać gdzie i do jakiej placówki będą chodziły dzieci które nie dostały się do przedszkola??

  2 lipca 2018
  |Odpowiedz
  • Wójt/burmistrz/prezydent miasta nie ma takiego terminu, który wynikałby z Prawa oświatowego. Być może taki termin został wskazany w uchwale rady gminy/miasta o terminach rekrutacji. Jednak niewątpliwie takie wskazanie powinno nastąpić do rozpoczęcia roku szkolnego w takim terminie żeby rodzic mógł się ustosunkować do wskazania wolnych miejsc w przedszkolach.

   2 lipca 2018
   |Odpowiedz
 19. Justyna
  Justyna

  Czy punkty nie wykazane/ i nie policzone w podstawowym etapie rekrutacji czy będą uznane w postępowaniu odwoławczym?

  3 lipca 2018
  |Odpowiedz
  • Nie, ponieważ w postępowaniu odwoławczym bierze się pod uwagę stan faktyczny zainicjowany wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz ze złożonymi dokumentami. Jeżeli Pani nie wykazała spełnienia określonego kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym, bo nie przedłożyła Pani określonych dokumentów, to nie jest to okoliczność leżąca po stronie komisji rekrutacyjnej, tylko po Pani stronie. Co innego, gdyby od momentu złożenia wniosku do momentu złożenia odwołania w sprawie pojawiły się nowe okoliczności mające znaczenie dla wyniku rekrutacji.

   5 lipca 2018
   |Odpowiedz
 20. Maciej
  Maciej

  Witam. Bardzo dobry wpis. A co zrobić jeśli błąd był po naszej stronie tzn na wniosku do przedszkola pomyliłem się odnośnie ilości osób pracujących tj 1 a nie 2 i tego powodu dostaliśmy o 10 pkt miej a synowi zabrakło chyba 0,5 pkt żeby się dostał. Przedszkole prywatne ale dofinansowane z miasta

  19 lipca 2018
  |Odpowiedz
  • Jeśli chodzi o procedurę odwoławczą, to odwołanie może być skuteczne jeśli wykażemy błędy w działaniu komisji rekrutacyjnej. Komisja w tym wypadku działała dobrze. Złożyłabym sprostowanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisję rekrutacyjną i liczyłabym na dobrą wolę po ich stronie.

   23 lipca 2018
   |Odpowiedz
 21. Monika
  Monika

  Witam, czy dyrektor przedszkola ma obowiązek odpowiedzieć na odwołanie? Co w przypadku gdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi na odwolanie?

  25 stycznia 2019
  |Odpowiedz
  • Tak, ma obowiązek w terminie 7 dni od jego otrzymania. W przypadku bezczynności dyrektora przedszkola, należałoby sporządzić ponaglenie do dyrektora o sporządzenia odpowiedzi na odwołanie.

   6 marca 2019
   |Odpowiedz
 22. Mama
  Mama

  Składałam wnioski w 2 przedszkolach publicznych z czego córeczka sie nie dostała, mam teraz problem bo chodzi do zlobka od grudnia i faktycznie caly czas choruje ale chcialam jej zagwarantować miejsce w przedszkolu aby miała kontynuację. Teraz z czasem jest coraz lepiej, zaaklimatyzowała sie 🙂 W przedszkolach powiedzieli ze jesli nie mam pracy to sa odejmowane punkty. Co mam teras zrobic. Dodam ze coreczka jest z 2016 roku

  18 marca 2019
  |Odpowiedz
  • Jeżeli nie minęły terminy do odwoływania się, to proszę się odwołać od decyzji o nieprzyjęciu córki. Nie ma czegoś takiego jak odejmowanie punktów, punkty mogły zostać jedynie nieprzyznane w razie niespełnienia danego kryterium.

   28 marca 2019
   |Odpowiedz
 23. Stefan
  Stefan

  Dzień dobry,

  Napisała Pani, że uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola powinno być podpisane przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej.
  Co jeśli jedynym podpisem pod uzasadnieniem jest podpis dyrektora. Czy jest to uchybienie, które może wpłynąć na wyrok sądu administracyjnego? Tak naprawdę nie otrzymaliśmy odpowiedzi od komisji.

  18 marca 2019
  |Odpowiedz
  • „Ponadto Sąd wskazuje, że rozstrzygnięcie organu I instancji, czyli Komisji rekrutacyjnej obarczone jest istotną wadą prawną. Mianowicie, uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola nr 2 w Kórniku zostało podpisane tylko przez jednego członka Komisji Rekrutacyjnej. W aktach sprawy nie ma zarządzenia Dyrektora Przedszkola nr 2, nr 1/2016 z 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej, dlatego nie można ustalić ilu członków liczyła komisja. Komisja rekrutacyjna jest najważniejszym organem w postępowaniu rekrutacyjnym. Jej zadanie polega na prowadzeniu tego postępowania. Jest to organ kolegialny, powoływany dla przeprowadzenia danego postępowania rekrutacyjnego, dlatego obejmuje większą liczbę osób niż jedna. Prawidłowe podpisanie decyzji ma zasadnicze znaczenie dla strony postępowania, bowiem fakt ten potwierdza wyrażoną w rozstrzygnięciu wolę organu kolegialnego. Nieprawidłowość procesowa polegająca na niepodpisaniu decyzji przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków organu kolegialnego stawia wolę organu pod znakiem zapytania. Decyzja obarczona tym błędem podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 1 października 2015 r., sygn. akt II SA/Ol 662/15, CBOSA)”. Wycinek uzasadnienia wyroku WSA w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2016 r., sygn. IV SA/Po 531/16. Fakt niepodpisania uzasadnienia przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej stanowi istotne uchybienie.

   28 marca 2019
   |Odpowiedz
 24. bb
  bb

  Witam, jak postapic w sytuacji gdy: dziecko 5letnie spelnia kryteria punktowe dostaje miejsce w przedszkolu ale jest to dziecko z wodogłowiem(ma problem z mową) bardzo lgnie do rowiesnikow itp.-po rozmowie z dyrekcja matka dostaje odpowiedz negatywna-czy matka ma prawo zadac pisemnej odmowy?dziekuje

  20 marca 2019
  |Odpowiedz
  • Tak, jak najbardziej ma Pani prawo żądać wyjaśnienia tej sytuacji, również w formie pisemnej.

   28 marca 2019
   |Odpowiedz
 25. AN
  AN

  Witam☺moja corka nie dostala sie na Burgaska(1 wybor) ani do 2 pozostalych placowek
  Proszę mi podpowiedzieć, czy warto upierać się na placówkę 1 go wyboru przy rekrutacji uzupełniającej? Czy odwołanie nie wyklucza możliwości udziału w rekrutacji uzupełniającej? Byłabym bardzo wdzięczna za pomoc i odpowiedz☺

  27 marca 2019
  |Odpowiedz
  • Dzień dobry. Ma Pani prawo jednocześnie brać udział w rekrutacji uzupełniającej i odwoływać się od wyników rekrutacji I stopnia. Wynika to z tego, że a) żaden przepis nie wyklucza prawa do odwołania się od wyników rekrutacji podstawowej jeśli bierze się udział w rekrutacji uzupełniającej b) można się odwoływać od wyników rekrutacji zarówno podstawowej jak i uzupełniającej bez ograniczeń.

   28 marca 2019
   |Odpowiedz
   • AN
    AN

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy możliwe jest wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej zmieniając preferowaną placówkę? Podobno Burgaska jest niemal nieosiągalna dla rodzin bez orzeczenia o niepełnosprawności i rodzin pełnych…
    Czy przy rekrutacji uzupełniającej muszę od nowa składać takie same dokumenty jak przy pierwszej? ponownie prosić pracodawcę o zaświadczenie o zatrudnieniu i ponownie drukować wniosek, który przedszkole już dostało?

    31 marca 2019
    |Odpowiedz
    • 1. Nie widzę przeszkód prawnych – odnośnie pierwszego pytania. Należy pamiętać, że rekrutacja uzupełniająca do danej placówki jest prowadzona wtedy gdy dzieci uzyskały równorzędne wyniki albo placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. 2. Odnośnie drugiego pytania – w takich kwestiach technicznych nie jestem do końca zorientowana, ale jeżeli w rekrutacji uzupełniającej brane są pod uwagę inne/dodatkowe kryteria to może zajść potrzeba uzupełnienia dokumentacji.

     4 kwietnia 2019
     |Odpowiedz
     • Anonim
      Anonim

      bardzo dziękuję

      5 kwietnia 2019
 26. Marta
  Marta

  Dzień dobry! Bardzo proszę o poradę. Od 4 lat staramy się o przyjęcie syna do przedszkola publicznego. Bezskutecznie. W tym momencie jest dzieckiem 6letnim i ponownie nie dostał się. Pani dyrektor powiedziała, żeby poczekać, aż gmina wyślę informacje, gdzie dziecko zostanie zakwalifikowane. Nie jest to jednak dla Nas sytuacja korzystna, ponieważ inne przedszkola w gminie są oddalone o min 6km. Nie będę w stanie dowodzić syna, co mogę zrobić? Co mogę zrobić? 7dni minęło od wywieszenia listy. Czy mogę złożyć skargę w gminie? Do owego przedszkola dostały się tylko dzieci 3 letnie.

  28 marca 2019
  |Odpowiedz
  • Dzień dobry. Dziecko 6 – letnie ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. W tym momencie powinien przyjść do Państwa list z informacją, gdzie dziecko może zostać zakwalifikowane. Jednocześnie miała Pani prawo się odwoływać od wyników rekrutacji w terminie określonym w ustawie (7 dni od dnia wywieszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych). Może Pani oczywiście złożyć skargę w gminie, ale będzie ona najprawdopodobniej potraktowana jako bezzasadna z uwagi na to, że powinna Pani skorzystać z drogi odwoławczej, jeżeli nie zgadza się Pani z wynikami rekrutacji. Proszę pamiętać, że droga dziecka 6 – letniego do przedszkola nie powinna być dłuższa niż 3 km. Jeżeli jest dłuższa, to gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport do przedszkola i opiekę dla dziecka na czas transportu.

   28 marca 2019
   |Odpowiedz
 27. agnieszka
  agnieszka

  witam, moje młodsze dziecko nie dostało się do przedszkola chociaż do tego samego chodzi mój straszy syn. napisałam odwołanie ale nie wiem czy dobrych argumentów użyłam czy mogła by Pani jako fachowiec pomóc mi skorygować to podanie?

  2 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • W zakresie pomocy w sporządzaniu pism zapraszam do skorzystania z moich usług w ramach prowadzonej Kancelarii – w razie zainteresowania proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie.

   4 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 28. Agnieszka
  Agnieszka

  Witam,moje dziecko kończy 3 lata dopiero w listopadzie bieżącego roku i nie zostało przyjęte do przedszkola, przyjęto dzieci z rocznika mojej córki. Czy moje dziecko ze względuna wiek może zostać odrzucone, czy jest to jakieś ustawowe kryterium?

  2 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Art. 31 ust. 1 Prawa oświatowego: „Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.” – chodzi o dzieci które są z danego rocznika, innymi słowy dzieci które w danym roku kalendarzowym kończą 3 lata.

   4 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 29. Justa
  Justa

  Pani Mecenas moje dziecko nie zostalo zakwalifikowane do przedszkola z pierwszego wyboru.Natomiast zakwalifikowane do przedszkola drugiego wyboru.Potwierdzilam.wole w tym.drugim.przedszkolu,ale w miedzy czasie zlozylam.odwolanie w przedszkolu pierwszego wyboru.Dzisiaj chcialam.sprawdzic jak.wyglada sytuacja w przedszkolu pierwszego wyboru i okazalo sie ze nie ma mojego dziecka ani na liscie przyjetych ani na liscie nie przyjetych.?Jak moge to rozumiec?

  4 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
 30. Kk
  Kk

  Witam. Mój Syn jest na liście dzieci niezakwalifikowanych- ur się w lutym 2017 roku wiec we wrześniu będzie miał skończone 2,5 roku. Czy mógł zostać odrzucany przez ten fakt? Syn na dwa latka został odpieluszkowany, jest bardzo samodzielny i mówi czy mogę takich argumentów użyć we wniosku odwoławczym?

  9 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Dzieci w wieku 3-5 lat są objęte wychowaniem przedszkolnym, a zapewnienie tego prawa to zadanie gminy. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 2,5 roku. W związku z powyższym okoliczność nieosiągnięcia wieku 3 lat mogła być przyczyną niezakwalifikowania dziecka do przedszkola.

   12 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 31. Jacenty
  Jacenty

  Dzień dobry
  Moja córka jest 6 latkiem więc jest objęta obowiązkiem przedszkolnym. Dzisiaj pojawiła się informacja, że nie została zakwalifikowana we wniosku wskazaliśmy tylko jedną placówkę – co w tej sytuacji zrobić ? Przecież „zerówka” dla 6 lata jest obowiązkowa i nie ukrywam, że szkoła, przy której jest odział przedszkolny znajduje się 100 metrów od naszego domu. Szczerze mówiąc jestem w szoku, że nie została zakwalifikowana. Czy miasto powinno wskazać nam inną placówkę czy mam po prostu dziecka nie posyłać – czy w odwołaniu argumentem może być to, że „zerówka” jest obowiązkowa ?

  10 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Roczne przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe. Jeżeli córka nie dostała się, to rodzic powinien otrzymać pisemną informację, która placówka może przyjąć dziecko (art. 31 ust. 10 Prawa oświatowego).

   12 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 32. mama
  mama

  Witam, moje dziecko 4 letnie nie zostało zakwalifikowane do przedszkole . Na liście osób zakwalifikowanych w II etapie pisze, że min ilość punktów to 23 pkt, moje dziecko miało 20 pkt. Podczas rozpoczęcia rekrutacji Szkoła podała rozporządzenie wójta o procesie rekrutacyjnym oraz wymagane dokumenty oraz terminy ich złożenia, natomiast nie podała liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. Teraz się dowiedziałam, że jednym z kryteriów były godziny pobytu w przedszkolu za 10 pkt, a moje dziecko otrzymało 0 pkt (czas pobytu 6h). gdybym była świadoma pkt za to kryterium to zapisałabym dziecko na 7 lub 8 godzin. Czy w takiej sytuacji kiedy szkoła nie podała do publicznej wiadomości punktów za poszczególne kryteria można się odwołać?

  10 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Po pierwsze, kryteria brane pod uwagę w pierwszym etapie rekrutacji są określone ustawowo w art. 131 ust. 2 i 3 Prawa oświatowego. W drugim etapie rekrutacji mogą być brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący i wtedy – zgodnie z art. 154 ust. 3 Prawa oświatowego – w zawiadomieniu o tych kryteriach rekrutacyjnych powinna być podana do publicznej wiadomości liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria. Jeżeli nie było to doszło do naruszenia przepisu art. 154 ust. 3 Prawa oświatowego i może to Pani podnosić w odwołaniu.

   12 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 33. Alicja
  Alicja

  Dzień dobry, chciałbym się zapytać się czy według prawa trzylatek ma pierwszeństwo nad czterolatekiem. W zeszłym roku mój syn dostał się do Przedszkola ale ze względu na stan zdrowotny musiał przesiedziec rok w domu i zrezygnowalismy aby inne dziecko mogło skorzytac. W tym roku się nie dostał, a dostały się dzieci które miedzy innymi po wrześniu dopiero kończą trzy lata. Co robić w tej sytuacji to jedyne przedszkole w okolicy, a dojazd do innej miejscowości jest niemożliwy.

  10 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Prawo oświatowe nie statuuje pierwszeństwa odnośnie kryterium wiekowego. Decyduje spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

   12 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 34. Paulina
  Paulina

  Pani Mecenas, proszę o wyjaśnienie jak prawidłowo postępować chcąc się odwołać. 8 kwietnia zostały upublicznione listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 9 kwietnia złożyłam wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia. 15 ego będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych. Moje pytanie kiedy złożyć odwołanie do dyrekcji? Czekać na uzasadnienie i od dnia otrzymania mam 7 dni za odwołanie? (taki schemat podaje rozporządzenie Burmistrza i regulamin przedszkola) Czy po ogłoszeniu listy przyjętych /nieprzyjetych mogę już składać odwołanie? Tylko nie będę zapewne mogła w odwolaniu skorzystać już z danych z uzasadnienia, gdyż nie będzie jeszcze gotowe. Czy kolejność składania przez rodziców odwołań ma jakieś znaczenie? Bardzo dziękuję za podpowiedź i serdecznie pozdrawiam.

  10 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Droga odwoławcza została opisana szeroko we wpisie. Wniosek o uzasadnienie składany jest dopiero w stosunku do listy kandydatów przyjętych/nieprzyjętych – nie w stosunku do listy kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych.

   12 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 35. Karol
  Karol

  Mam pytanie odnośnie poprawności kwestii uchwalenia przez radę miasta kryterium wychowywanie dziecka w rodzinie posiadającej dwoje dzieci? Czy takie kryterium nie narusza zasady równości i dyskryminacji? Czy jako jedynaczka jest gorsza, nie każdy może mieć dwójkę dzieci. Będę wdzięczna za odp. lub ewentualne wskazówki co do odwlania sie

  10 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Organ prowadzący w kolejnym etapie rekrutacji otrzymał pewną dozę dowolności w ustalaniu kryteriów rekrutacyjnych. Ustawodawca w art. 131 ust. 4 i 5 Prawa oświatowego wskazał jedynie, co organ ma mieć na względzie uchwalając takie a nie inne kryteria. Ciężko jednoznacznie wskazać czy kryterium wychowania w rodzinie posiadającej dwoje dzieci narusza w istocie jakiekolwiek przepisy – rozważenie tej kwestii wymagałoby pogłębionej analizy prawnej. W rzeczywistości każde kryterium rekrutacyjne jest w większym lub mniejszym stopniu dyskryminujące dla innych – np. wielodzietność dla rodziców z dwójką dzieci. Zaskarżanie zgodności z prawem kryteriów rekrutacyjnych jest jednak czymś innym niż odwoływanie się od indywidualnych wyników co do odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

   12 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 36. Karol
  Karol

  Pomocne uwagi

  10 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
 37. Wiola
  Wiola

  Witam. A co zrobić gdy po 3 tygodniach nie dostałam odpowiedzi? Jestem w przedszkolu od 3 dni i albo nie ma Pani dyrektor albo strajk albo coś. Dzwoniłam do oświaty, wiem że mogę napisać skargę na działania komisji rekrutacyjnej. Tylko jak?

  11 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Może Pani napisać ponaglenie – polecam tutaj lekturę art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego.

   12 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 38. Paulina
  Paulina

  witam wczoraj po ogłoszeniu list dzieic zakwalfikowanych i nie . Moj trzy latek sie nie dostał dwa przedszkola go odrzuciły . w systemie rekrutacyjnym dostalismy tylko 24 pkt . dlaczego a dlatego, bo maz jest jedynym zywicielem rodziny i obecnie tylko on pracuje i opdrowadza podatki . wiec dokumenty ktore dostarczylismy to od niego z pracy i ze sie rozlicza w warszawie , że przedszkola sa najblizej naszego miejaca zamieszkania itp. Ja obecnie nie pracuje , bo nie mam z kim zostawic synka . Dlatego chce by synek poszedl do przedszkola a ja spokojnie do pracy . Tylko na tym etapie to nam przekresla . Chce sie odwołac

  11 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Ma Pani prawo się odwoływać – od listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Pozdrawiam 🙂

   12 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 39. an
  an

  dzień dobry, otrzymałam odpowiedz na odwołanie do komisji rekrutacyjnej, która brzmi: informuje, że najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do przedszkola nr .. wyniosła 8 punktów, a kandydat uzyskał liczbę punktów równą 8. Czy jest to podstawa do odwołania do dyrekcji placówki? otrzymałam informację, ze pozostały 2 miejsca wolne przeznaczone na rekrutację uzupełniającą. dziękuję za odpowiedź.

  11 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Moim zdaniem takie uzasadnienie jest niepełne i w zasadzie nie spełnia swojej funkcji. Uzasadnienie powinno zawierać szczegółowe wskazanie jakie kryteria zostały spełnione przez kandydata i jaka liczba punktów została za nie przyznana. W uzasadnieniu komisja powinna również wskazać jakie kryteria nie zostały spełnione przez dziecko. Funkcją uzasadnienia jest zapewnienie kontroli prawidłowości i przejrzystości postępowania rekrutacyjnego dla rodziców dziecka. Na wadliwość uzasadnienia komisji rekrutacyjnej można się powoływać w odwołaniu do dyrektora przedszkola.

   12 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 40. Paulina
  Paulina

  Pani Mecenas, bardzo proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości dotyczących składania odwołania do przedszkola. 8 kwietnia ogłoszono listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanyc. 9ego złożyłam wniosek o uzasadnienie. 15ego będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjetych. Kiedy mogę teraz złożyć odwołanie? Czy kolejność składania odwołań ma znaczenie? Czy spokojnie poczekać na uzasadnienie komisji i być może będzie ono zawierało coś o czym będę mogła napisać też w odwołaniu. Dziękuję za podpowiedź i pozdrawiam.

  12 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Odwoływać się można od listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (nie od listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych). Pani odwołanie było przedwczesne i może być potraktowane przez komisję rekrutację a) jako nieważne z uwagi na to, że w chwili składania uzasadnienia nie było jeszcze się od czego odwoływać b) jako wniosek o uzasadnienie od listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Z ostrożności – po publikacji listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – może Pani w terminie do złożenia wniosku o uzasadnienie złożyć wniosek o rozpoznanie złożonego pisma jako wniosek o uzasadnienie od listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych albo ponownie złożyć wniosek o uzasadnienie.

   12 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 41. Ania
  Ania

  Pani Mecenas, co prawda komentarze dotyczą rekrutacji do przedszkoli, ale może Pani podpowie gdzie szukać przepisów, które regulują sytuację gdy do szkoły podstawowej do I klasy kandydaci (spoza obwodu) mają taką samą liczbę punktów i jedne dzieci zostają zakwalifikowane, a np. moje dziecko nie (mając tą samą liczbę punktów). Przeszukuję przepisy w internecie i prawo oświatowe, ale odpowiedzi nie mogę znaleźć na powyższą sytuację – jeśli chodzi o szkoły podstawowe.
  Jesteśmy z Warszawy – jeśli ma to znaczenie.
  Oczywiście wg. wskazówek od Pani wystąpię o uzasadnienie a także potem o odwołanie, bo w przypadku szkół podstawowych tryb wygląda tak samo.

  12 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Bez uzasadnienia komisji ciężko mi na to pytanie co do tego konkretnego przypadku odpowiedzieć. Natomiast zgodnie z przepisami Prawa oświatowego (art. 131 ust. 4) kandydaci, którzy w pierwszym etapie rekrutacji uzyskali równorzędne wyniki powinni zostać zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji i tam przejść dalszą rekrutację w oparciu o kryteria określone w tym drugim etapie (o szczegółach pisałam we wpisie o tym co zrobić, żeby dziecko dostało się do przedszkola).

   12 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
   • Ania
    Ania

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ale czy ten przepis art. 131 ust. 4 nie odnosi się tylko do przedszkoli ? O rekrutacji do I klasy SP mówi art. 133, ale tam nie ma informacji co w sytuacji równorzędnych punktów 🙁 i nie mogę nigdzie znaleźć takiej informacji. Wiem, że dziecko sąsiadów ma taką samą liczbę punktów, a jednak się dostało 🙁 Dla mnie zagadka.
    Czy występując o uzasadnienie powinnam przywołać przykład sytuacji sąsiadów ? Czy tylko krótko prosić o uzasadnienie ?

    13 kwietnia 2019
    |Odpowiedz
    • „Pilich Mateusz(red.) Komentarz do Art. 133. Prawa Oświatowego: Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
     1. Publiczne szkoły podstawowe, którym wyznaczono obwody w trybie art. 88 ust. 2 (zob. tezę 4 do art. 39 oraz tezę 2 do art. 88), gwarantują dzieciom i młodzieży zamieszkałym w ich obwodach możliwość spełniania obowiązku szkolnego. Dlatego też przyjęcie kandydatów zamieszkałych w obwodzie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej następuje na podstawie zgłoszenia. Postępowania rekrutacyjnego w stosunku do nich nie prowadzi się, ponieważ przyjęcie do szkoły następuje z urzędu i nie można go odmówić.

     2.
     Zasady wynikające z art. 133 ust. 2 i n. są tylko do pewnego stopnia zbliżone do przyjętych na tle art. 131 przy przyjmowaniu do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego. Z ust. 2 wynika konieczność przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, jeżeli liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc (oczywiście pozostających w dyspozycji po uwzględnieniu zgłoszeń uczniów z obwodu). Kryteria rekrutacji, dokumenty potwierdzające ich spełnienie oraz punktacja są określane przez organ prowadzący, którego obowiązkiem jest uwzględnienie ogólnych zasad jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Wytycznej ustawowej nie można traktować w sposób czysto formalny, lecz musi być realizowana w praktyce przez organ stanowiący j.s.t.; niedopuszczalne – z uwagi na niespełnianie wytycznych art. 133 ust. 2 – jest np. postanowienie, że w przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność wpływu wniosków.”.

     Powyżej wkleiłam Pani fragment komentarza. We wniosku o uzasadnienie wnosi Pani o uzasadnienie. Może Pani poprosić o wyjaśnienie przez komisję jaką przewidziano procedurę w razie równorzędnych wyników. Pozdrawiam.

     14 kwietnia 2019
     |Odpowiedz
     • Anonim
      Anonim

      Pani Mecenas, bardzo dziękuję za pomoc i wyjaśnienie, będę się odwoływać.

      16 kwietnia 2019
 42. Anonim
  Anonim

  Witam, czy proces odwołania w 2019 roku jest taki sam jak w zeszłym roku?

  12 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
 43. Anka
  Anka

  Witam. Moj syn 4 letni nie dostal sie do przedszkoli ani jednego z trzech wybranych. Ja nie pracuje tylko maz. Zakwalifikowanych zostalo ok 15, do drugiego etapu przeszlo ok.18, a 20 niezakwalifikowalo sie. Czyli dzieci niezakwalifikowane nie moga brac udzialu w rekrutacji uzupelniajacej? Czyli ogolnie te prawo ze kazde dziecko ktore rodzic chce poslac do przedszkola musi miec zapewnione miejsce to tzw. ” pic na wode „? Czy powinnismy dostac od gminy pismo gdzie dziecko moze zostac przyjete?

  16 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Dzieci nieprzyjęte mogą brać udział w rekrutacji uzupełniającej. Powinna Pani otrzymać list od gminy.

   16 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 44. Anonim
  Anonim

  Witam,

  Moje dziecko otrzymało wymaganą minimalną ilość punktów jednak nie zostało przyjęte. W uzasadnieniu Komisja Rekrutacyjna napisała, że: „w związku z dużą ilością kandydatów z tą samą liczbą punktów, system dokonał automatycznego ustawienia kolejności zakwalifikowanych kandydatów.” Dzwoniłam do osoby odpowiedzialnej za rekrutację w moim mieście i uzyskałam odpowiedź, że oznacza to, że system wybiera dzieci losowo. Czy jest to zgodne z prawem?

  16 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Moim zdaniem, nie jest to prawidłowo przeprowadzona rekrutacja. Po pierwsze, rekrutacją nie jest w swej istocie w ogóle losowanie – losowanie to coś przeciwnego niż rekrutacja. Poza tym art. 131 ust. 4 Prawa oświatowego wskazuje wyraźnie jakie powinno być postępowanie w razie równorzędnych wyników – musi być przeprowadzony drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

   16 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
   • Anonim
    Anonim

    Witam,

    Dziękuję za odpowiedź. W uzasadnieniu jest napisane też, że „Komisja poddała wniosek procedurze kwalifikacyjnej zgodnie z kryteriami, które brane były pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Kryteria te określone zostały na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz 59) oraz Uchwały RMT Nr 552/17.”
    Czyli jednak według tego był drugi etap rekrutacji. Rodzice nie zostali o niej poinformowani, w systemie Vulcan jej nie widać, a wszytkie wyniki i tak były podane na jednej liście z piewrszego etapu rekrutacji. W rezultacie drugiego etapu rekrutacji i tak wszyscy otrzymali tą samą ilość punktów jak przy pierwszym (kryteria są pomniejszone o wielodzietność, niepełnosprawność i samotne wychowanie dziecka), ale według uzasadnienia „system dokonał automatycznego ustawienia kolejności zakwalifikowanych kandydatów”. Czy w takiej sytuacji można się odwołać wyłącznie od ostatniego zdania o automatycznym (losowym) ustawieniu?

    16 kwietnia 2019
    |Odpowiedz
    • Odwołuję się Pani od całości, wskazując na określone uchybienia (w tym przypadku ww. przez Pana/Panią wskazane).

     24 kwietnia 2019
     |Odpowiedz
 45. Katarzyna
  Katarzyna

  Dzień dobry. Jeżeli wolnych miejsc w danym przedszkolu podczas rekrutacji bylo 45 a dzieci na liscie zakwalifikowanych bylo 39. To czy przedszkole powinno prowadzic rekrutacje uzipelniajaca? Czy bedzie dobierac z tych niezakwalifikowanych? Jak powinno być prawidlowo?

  16 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Prawidłowo powinno być tak, że jeżeli w I etapie rekrutacji jest więcej kandydatów niż miejsc, to wszystkie miejsca powinny być zapełnione zgodnie z wynikami rekrutacji. Rekrutacja uzupełniająca powinna być przeprowadzana jeżeli po przeprowadzeniu I etapu rekrutacji pozostaną jeszcze wolne miejsca.

   24 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 46. Ola
  Ola

  Dzień dobry moje dziecko nie dostało się do przedszkola i jest napisane na liscie z powodu braku miejsc. Napisałam odwołanie do komisji rejrutacyjnej i zobaczę co mi napiszą. Mam pytanie czy na liscie kandydatów muszą być podane ilosci punktów jakie uzuskali?bo nie zostały one zamieszczone czy mogę domagać się podanie ilości punktów jakie otrzymały inne dzieci?Nie znam składu komisji rekrutacyjnej ani nie jest umieszczona data na liscie kiedy lista została umieszczona czy mogę podważyć ważność tej listy z powodu braku tych danych?

  18 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • art. 158 Prawa oświatowego: „3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
   4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
   5. 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.”

   Lista powinna zawierać wskazanie najniższej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia do przedszkola. Nie ma więc wymogu wskazywania przy nazwisku kolejny kandydatów liczy punktów, które uzyskali. Co do braku daty – stanowi to uchybienie komisji rekrutacyjnej, ale w mojej ocenie jest to uchybienie które nie unieważnia wyników rekrutacji w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

   24 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 47. Asia
  Asia

  Witam. Moj syn nie dostał się do przedszkola pierwszego wyboru. Ma wymaganą liczbę punktów. Na liście dzieci zakwalifikowanych brak jest podpisu przewodniczącego komisji ( akurat w tym czasie rozpoczął sie strajk i komisja nie mogła tej listy podpisać) Jeśli bede chciała sie odwołać od decyzji to może to być jednym z moich argumentów?

  18 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
 48. Adriana
  Adriana

  Witam a czy te kryteria sa takie same odnośnie żłobka ? Właśnie otrzymaliśmy pismo uzasadnienie komisji rekrutacyjnej ze nasz syn nie dostał sie ze wzgledu na ograniczona ilość miejsc i przypisana niską punktację . Nie wspomne ze odwolywac sie bedziemy do przedszkola w tej samej placowce bo corka tez sie nie dostała .

  23 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Niestety, w stosunku do żłobków nie obowiązują w tym zakresie przepisy Prawa oświatowego. Działalność żłobków reguluje ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. Żłobki działają w oparciu o uchwalony przez podmiot tworzący żłobek statut. W statucie tym – zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy – powinny być określone warunki przyjmowania dzieci.

   24 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 49. Anna
  Anna

  Witam , dziś zostaly ogłoszone wyniki rekrutacji do przedszkola , okazało się że mój syn nie został zakfalifikowany do żadnej placówki z 3 preferencji które wybrałam .Bardzo proszę o informację co zrobić w takiej sytuacji .

  23 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Może Pani poczekać na listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i się od wyników rekrutacji odwołać bądź poczekać na list od prezydenta/burmistrza/wójta ze wskazaniem placówek, które mogą dziecko przyjąć.

   24 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 50. Ola
  Ola

  Dzień dobry moje dziecko nie dostało się do przedszkola i komisja rekrutacyjna napisała mi że dlatego że nie jesteśmy zameldowani w danej gminie..podatki i wszystkie opłaty płacimy na dana gminę w ktorej mieszkamy..czy zameldowaniema znaczenie jesli chodzi o przyjęcie dziecka do przedszkola (do tej pory dyrektora mówiła że nie yrzeba się specjalnie przemeldowywać liczy się adres zamieszkanie)jak mówią przepisy..proszę o odpowiedź..pozdrawiam

  26 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
 51. Anna
  Anna

  Dzień dobry,
  wczoraj dowiedzieliśmy się, że nasz syn nie dostał się do żadnego z trzech wybranych przez nas przedszkoli. Przedszkole pierwszego wyboru znajduje się około 30 metrów od naszego domu. Syn wcześniej uczęszczał do żłobka ale bardzo chorował, w sumie to więcej przesiedział w domu niż w złobku (żłobek również prywatny z dofinansowaniem) mimo to czesne musieliśmy płacić. Posiadam dokumentację lekarską pediatry oraz laryngologa z historią infekcji syna. Czy powinnam załączyć takie dokumenty do odwołania się od decyzji dyrektora?
  Czy mogę pominąć decyzję komisji rekrutacyjnej i od razu napisą pismo do dyrektora?

  dziękuję za odpowieź
  Anna

  27 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Okoliczności związane z frekwencją uczęszczania do żłobka nie mają raczej znaczenia dla rekrutacji do przedszkola. Co do pomijania etapów – temat wymaga pogłębionej analizy. Pozdrawiam

   29 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
 52. Piotr
  Piotr

  Dzień dobry. Jesteśmy rodzicami 3 i 5 latek. Przeprowadzamy się i w związku z tym, nasze dzieci muszą podjąć i zmienić przedszkola. 3 latka nie dostała się nigdzie a 5 latka dostała się do przedszkola w odległości 2,8km od miejsca zamieszkania.
  W przedszkolu dla 5 latki nie utworzono grupy dla 3 latków a w przedszkolach dla 3 latków nie było miejsca do 5 latków. Czy odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu 3 latki można motywować chęcią zapisania do tego samego przedszkola również 5 latki?
  -czy informacja o chęci zapisania jeszcze jednego dziecka może spowodować odwrotny efekt? – pozdrawiam, Piotr.

  28 kwietnia 2019
  |Odpowiedz
  • Dzień dobry. Ta informacja nie powinna wpłynąć negatywnie w żaden sposób – to tylko Państwa deklaracja, że chcieliby Państwo posłać w przyszłości również drugie dziecko do tego przedszkola. Mogą Państwo tak motywować, bo odwołanie nie jest pismem sformalizowanym i można przywoływać różnorakie okoliczności przemawiające z przyjęciem dziecka. Pozdrawiam.

   29 kwietnia 2019
   |Odpowiedz
   • Niestety, ustawa Prawo oświatowe przewiduje określone terminy rekrutacji i w tym okresie rodzice mogą składać, uzupełniać, korygować dokumenty rekrutacyjne. Potem, dany etap rekrutacji jest zamykany, a wszelkie uchybienia popełnione przez rodziców działają na ich niekorzyść. Jedyna szansa to spróbować naprawić błąd w odwołaniu bądź w ewentualnej rekrutacji uzupełniającej i liczyć że być może korekta błędu zostanie uwzględniona. Pozdrawiam

    29 kwietnia 2019
    |Odpowiedz
 53. Kasia
  Kasia

  Dzień dobry,
  Chciałabym się upewnić czy dobrze liczę. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do szkoły podstawowej poza rejonem) złożyłam 26 kwietnia b.r. Czy w związku z tym termin na odpowiedź komisji upłynął 2 maja? Informację o możliwości odbioru otrzymałam i odbiór miał miejsce 6 maja. Czy mogę podnieść ten argument w odwołaniu do dyrektora?
  W uzasadnieniu nie podano liczby punktów. Napisano tylko „z powodu braku wolnych miejsc dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem”. Czy to także może być argumentem niezgodności z ustawą?
  Oprócz tego oczywiście będziemy argumentować słusznościowo: bliskością szkoły, rówieśnikami z osiedla, którzy będą uczęszczać do szkoły (przyjęci po zerówce), uzyskaniem statusu rodziny wielodzietnej od września.
  Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam, Kasia

  7 maja 2019
  |Odpowiedz
  • Dzień dobry. Informuję, że nie udzielam indywidualnych porad prawnych w komentarzach na blogu. Pozdrawiam.

   27 maja 2019
   |Odpowiedz
 54. Anonim
  Anonim

  Witam. Co zrobić w sytuacji, gdy dziecku nie zostały policzone punkty za kryterium „deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu wynosi więcej niż 5 godzin”. Pod kryterium był dopisek: dziecko będzie przebywało w przedszkolu od… do… Wpisałam od 7 do 13. Okazało się, że komisja punktowała to kryterium, gdy dziecko zapisano na 8 godzin. We wniosku nie było o tym natomiast żadnej informacji. Pani dyrektor twierdzi, że przekazała tę informację mojej mamie podczas składania wniosku (gdyż ja nie składałam go osobiście), natomiast do mnie taka informacja nie dotarła. Jak Pani uważa, co zrobić w tej sytuacji? Dodam jeszcze, że grzyby córce policzone punkty za to kryterium uzyskałaby minimalną liczbę punktów i dostalaby się do przedszkola. Pozdrawiam Emilia.

  8 maja 2019
  |Odpowiedz
 55. Krystyna
  Krystyna

  Witam
  Moja córka skończyła w styczniu 3 lata. Do przedszkola została zakwalifikowana ale nie przyjęta. Natomiast dużo dzieci (znajomych dyrektora, zamożnych rodziców oraz dziecko wicedyrektor przedszkola) zostały przyjęte.
  Złożyłam wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola i w odpowiedzi otrzymałam że z powodu niskiej liczby punktów.
  Dokument ten jest podpisany tylko przez dyrektora szkoły.
  Dzwoniła do mnie dzisiaj na tel. pani Wicedyrektor która uspokajała mnie że nie mam się przejmować ponieważ możliwe jest że jakieś dzieci we wrześniu zrezygnują z przedszkola i wtedy będą brać dzieci z listy nie przyjętych. Poinformowała mnie również że mam odebrać uzasadnienie w sekretariacie. Dokument jest z wczorajszą datą
  Dodam również że ja nie pracuję ze względu na to że nie mam z kim dziecka zostawić a nasz dochód to ok 450-600zł/ m-c / osobę
  Warto odwoływać się czy raczej czekać do września?
  Jeżeli tak to jakie argumenty bym mogła podać?

  Bardzo proszę o odpowiedź

  8 maja 2019
  |Odpowiedz
  • Dzień dobry. Informuję, że nie udzielam indywidualnych porad prawnych w ramach komentarza na blogu. Pozdrawiam.

   27 maja 2019
   |Odpowiedz
 56. Agnieszka
  Agnieszka

  Dzień dobry,

  Pani Mecenas, złożyłam wniosek o przyjęcie syna do 3 placówek (pierwszego i drugiego wyboru są w dzielnicy, 3 wyboru jest już w innej dzielnicy ale w pobliżu męża pracy). Wyniki rekrutacji:
  w pierwszej uzyskał za mało pkt,
  w drugiego wyboru – nie dostał się – pkt 33 (tyle ile najniższa ilość pkt innych przyjętych dzieci),
  do placówki 3 się dostał pkt 35 (dodatkowe pkty za bliskość miejsca pracy ojca).

  Złożyłam wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola II wyboru i otrzymałam taką odpowiedź:
  „przyczyną odmowy jest ilość punktów jaką kandydat uzyskał w naborze elektronicznym:
  ilość pkt w przedszkolu III wyboru – 35
  Ilość pkt w przedszkolu II wyboru 33.
  Ze względu na większą ilość pkt dziecko zostało przyjęte do przedszkola III wyboru”

  Czy taka odpowiedź może być potraktowana jako odpowiedź? w żaden sposób nie wspomniano o przyczynie odmowy w rekrutacji w przedszkolu II wyboru.

  Dodam, że uzasadnienie zostało podpisane tylko przez Przewodniczącego Komisji.

  Jak powinnam opisać te błędy aby przyniosły dla mnie zmierzony skutek – przyjecie dziecka do przedszkola II wyboru.

  9 maja 2019
  |Odpowiedz
  • Dzień dobry. Informuję, że nie udzielam indywidualnych porad prawnych w komentarzach na blogu. Pozdrawiam.

   27 maja 2019
   |Odpowiedz
 57. Olka
  Olka

  Witam. Moja córka dostała się do przedszkola lecz okazało się że mój mąż musi zmienić miejsce pracy ( te same miasto lecz na drugim końcu ) więc musimy się przenies a ja nie pracuje i to przedszkole okazuje się za daleko. Więc czy można zrezygnować z przedszkola w obojętnie jakim czasie? Jest to przedszkole publiczne. 4 latek więc nie ma jeszcze obowiązku.

  11 maja 2019
  |Odpowiedz
 58. Michał
  Michał

  Dzień dobry,

  Mam następujące pytanie. Mój syn w 1 etapie rekrutacji nie uzyskał wystarczającej liczby punktów. Po ogłoszeniu wyników urodziło się trzecie dziecko i odwoływaliśmy się do Dyrekcji przedszkola z prośbą o przyjęcie z odwołania motywując to między innymi pojawieniem się nowych okoliczności w postaci wielodzietności. Mimo tego nasza prośbą nie została przyjęta i syn nie jest przyjęty do przedszkola, usłyszałem, że wielodzietność nie została uwzględniona jako kryterium, a kryteria w odwołaniu były następujące: 1. Przedszkole preferowane (w naszym przypadku było to przedszkole wskazane jako pierwsze, preferowane). 2. Mała odległość od miejsca zamieszkania (ok 400 metrów) 3. Miesiąc urodzenia (syn kończy w czerwcu 4 lata, niestety nie wiem kiedy urodziło się dziecko, które zostało przyjęte a było tylko jedno miejsce.
  Czy w tej sytuacji jesteśmy w stanie zmienić decyzję Dyrekcji poprzez wniesienie skargi na drodze sądowej, czy nie ma tu podstaw prawnych aby w ogóle podejmować taki krok? Nie jestem zwolennikiem sądzenia się, ale uważam, że kryterium wielodzietności celowo nie było brane pod uwagę i nie zgadzam się z tym podejściem Dyrekcji. Gdyby 3 dziecko urodziło się przed 1 etapem rekrutacji, syn miałby 3 razy więcej punktów, niż wymagane do przyjęcia do tego przedszkola i od razu zostałby przyjęty. Z góry dziękuję za podpowiedź 🙂 pozdrawiam!

  13 maja 2019
  |Odpowiedz
  • Dzień dobry. Nie udzielam indywidualnych porad prawnych w komentarzach na blogu. Pozdrawiam.

   27 maja 2019
   |Odpowiedz
 59. Elwirs
  Elwirs

  Witam. Moja córka nie dostała się do przedszkola więc dwa dni po wywieszeniu list odwołałam się .
  I tak minął już termin odnośnie odpowiedz i nie wiem co mam zrobić w takiej sytuacji ? Proszę o pomoc.

  20 maja 2019
  |Odpowiedz
 60. Justyna
  Justyna

  Witam
  Nasz syn nie został przyjęty do zerówki.po napisaniu prośby o uzasadnienie odpowiedź otrzymaliśmy po upływie ustawowo przewidzianych 5 dni. Nadmienie ze w tym czasie trwał strajk nauczycieli. Czy w związku z tym możemy podnieść to jako argument podczas skarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Dodam jeszcze ze zarówno na uzasadnieniu decyzji jak i na odpowiedzi na odwołanie widnieje jedynie podpis dyrektora placówki a nie całej komisji rekrutacyjnej. Czy są to wystarczające przesłanki do skutecznego skarżenia do sądu administracyjnego?
  Pozdrawiam

  21 maja 2019
  |Odpowiedz
 61. Mama
  Mama

  Pani Moniko,
  Co w sytuacji gdy powodem nieprzyjecia dziecka do przedszkola byl brak zlozonego w terminie oświadczenia woli? Jakie mamy szanse odwołując sie? Dodam ze dziecko otrzymalo dwa razy wiecej punktów niż bylo potrzebnych do przyjęcia 🙁

  21 maja 2019
  |Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podanie poniższych danych kontaktowych ma charakter dobrowolny. Podając poniższe dane, zgodnie z Polityką Prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.