Skip to content

Rekrutacja do przedszkoli publicznych – jak się odwołać od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola?

Opublikowano w Dziecko w przedszkolu, Rekrutacja do przedszkoli, oraz Rodzicem być

W wielu miastach w Polsce pojawiły się już wyniki rekrutacji do przedszkoli publicznych. O tym jak powinna wyglądać rekrutacja na każdym jej możliwym etapie pisałam w tym wpisie. Teraz kontynuuję ten temat – wyjaśniam co rodzic powinien zrobić, żeby skutecznie odwołać się od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola i co powinien wiedzieć o procedurze odwoławczej opisanej w ustawie – Prawo oświatowe1

Zanim rozwinę temat, taka mała uwaga. Jak pisałam wcześniej, prawo do wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci w wieku lat 6 (rocznikowo) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jednak od wyników rekrutacji mogą odwoływać się wszyscy. Oznacza to, że prawo do odwołania nie jest ograniczone określonym wiekiem kandydata do przedszkola. Nie ma również ograniczenia co do etapu postępowania: możliwe jest odwołanie zarówno od wyników rekrutacji podstawowej, wyników drugiego etapu rekrutacji podstawowej oraz wyników postępowania uzupełniającego. 

Wyniki rekrutacji – na co zwrócić uwagę

dwa rodzaje wyników rekrutacji: lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Kandydat przyjęty do przedszkola to inaczej kandydat zakwalifikowany, który w terminie złożył wymagane do przyjęcia do przedszkola dokumenty. 

odwoływać się możemy jedynie od wyników rekrutacji w postaci listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Listę tę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki. Nie ma przeszkód, aby listę tę opublikować np. również na stronie internetowej przedszkola. 

 kluczowy jest dzień opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w siedzibie placówki. Od tego dnia „leci” termin do wszczęcia procedury odwoławczej. Żeby nie było wątpliwości, kiedy lista została opublikowana, ustawa stanowi, że przewodniczący komisji rekrutacyjnej na tej liście odnotowuje dzień podania wyników do publicznej wiadomości. 

 informacje zawarte na liście osób przyjętych – zgodnie z ustawą lista powinna zawierać imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola 2. 

Czy się odwoływać?

Dziecko nie dostało się do przedszkola i my jako rodzice uważamy taką decyzję za niesprawiedliwą. Myślimy nad odwoływaniem się. 

Czy warto? Jeżeli zależy nam na przyjęciu dziecka do konkretnej placówki, warto próbować. To nic nie kosztuje – przynajmniej do etapu sporządzania skargi do sądu administracyjnego. 

Czy jest to łatwe? Moim zdaniem, i tak i nie. Postępowanie odwoławcze jest nieskomplikowane i do etapu sądowego w zasadzie odformalizowane. Z drugiej strony, nie wystarczy po prostu napisać, że uważamy, że nasze dziecko powinno się dostać do określonej placówki. Żeby nasze odwołanie „chwyciło” musimy przedstawić silne argumenty. Najlepiej jest oczywiście przedstawić zarzuty podważające prawidłowość działania komisji rekrutacyjnej. W sytuacji jednak w której mamy określone kryteria rekrutacyjne i odgórnie ustaloną liczbę punktów za nie, jeżeli kryteria w stosunku do naszego dziecka zostały dobrze ustalone, a punkty poprawnie przyznane, mamy niewielki margines do sformułowania zarzutów dotyczących pracy komisji. O kryteriach rekrutacyjnych pisałam tutajO odwołaniu do dyrektora przedszkola napiszę więcej niżej 

Skąd mamy jednak wiedzieć na etapie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych czy komisja rekrutacyjna działała prawidłowo? Na tym etapie tego jeszcze nie wiemy. Żeby się o tym dowiedzieć, czy chcemy czy nie chcemy, musimy wszcząć procedurę odwoławczą i napisać wniosek o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola. Dlatego, jeżeli nasze dziecko nie dostało się do wymarzonego przedszkola, zawsze warto sporządzić choćby ten wniosek, żeby upewnić się, czy wszystko zostało prawidłowo zrobione. 

Ponownie wstawiam grafikę przedstawiającą procedurę odwoławczą (była również w poprzednim poście): 

Jak się odwołać od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
Postępowanie odwoławcze krok po kroku

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola

Uwaga! Krótki termin. Mamy 7 dni na sporządzenie tego wniosku i dostarczenie go do komisji rekrutacyjnej3. Termin ten jest liczony od dnia podania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do publicznej wiadomości w siedzibie placówki. Mamy do czynienia  z postępowaniem administracyjnym, a więc bierzemy pod uwagę sposób liczenia terminów dziennych określony w Kodeksie postępowania administracyjnego 4.

Zachowanie terminu – oprócz osobistego dostarczenia – gwarantuje również nadanie pisma przed tym terminem poprzez Pocztę Polską 5. Na marginesie, dobrą praktyką jest wysyłanie pism za potwierdzeniem nadania oraz zachowywanie tego potwierdzenia na wypadek, gdyby ktokolwiek kiedykolwiek kwestionował, że wysłaliśmy pismo w przepisanym terminie. 

Zamieszczam tutaj wzór wniosku o sporządzenie uzasadnienia 

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola – wzór

Dalej czekamy na uzasadnienie komisji rekrutacyjnej. Co istotne, komisja rekrutacyjna również ma wyznaczony termin do sporządzenia tego uzasadnienia – 5 dni od dnia otrzymania naszego wniosku. Prawo oświatowe wskazuje także, co powinno zawierać uzasadnienie komisji 6. Komisja powinna wskazać przyczyny odmowy przyjęcia naszego dziecka do przedszkola, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą nasze dziecko uzyskało w rekrutacji. 

Wnikliwa lektura tego uzasadnienia jest kluczowa. To z niej dowiemy się o kulisach rekrutacji naszego dziecka do przedszkola. Podanie przyczyn odmowy wymaga wskazania, jakich kryteriów rekrutacyjnych nie spełniło nasze dziecko. Komisja musi wskazać, jakie względy zdecydowały o nieprzyjęciu do przedszkola. Uzasadnieniem nie jest w żadnym razie stwierdzenie, że dziecko nie zostało przyjęte z powodu braku wolnych miejsc7. Uzasadnienie powinno być podpisane przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej. 

Odwołanie do dyrektora przedszkola

Od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej mamy 7 dni na sporządzenie odwołania do dyrektora danego przedszkola. Odwołanie jest już pismem bardziej skomplikowanym, bo wymaga wskazania powodów, z powodu których nasze dziecko powinno być jednak przyjęte do konkretnej placówki. 

Przykładowe argumenty:

⇒ najsilniejsze są te związane z wystąpieniem błędów w postępowaniu rekrutacyjnym – błędy mogą dotyczyć np. niezgodności działania komisji rekrutacyjnej z przepisami (przy czym dobrze jest wskazać określone przepisy, a więc trzeba się trochę na tym znać) albo przeoczeń – np. komisja rekrutacyjna nie uwzględniła złożonych przez nas dokumentów potwierdzających spełnienie danego kryterium. Niewykluczone są też błędy matematyczne związane ze zliczeniem punków rekrutacyjnych. 

⇒ jeżeli znamy sytuację innych dzieci, przyjętych do przedszkola, i uważamy, że nasza sytuacja jest tożsama albo bardziej uprzywilejowana pod kątem rekrutacyjnym, a mimo to nasze dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, możemy próbować wykazać, że nasze dziecko powinno być ocenione tak samo jak kandydat przyjęty, ponieważ spełnia te same kryteria rekrutacji (albo nawet spełnia kryteria dalej idące – w zależności od sytuacji), a tym samym nasze dziecko powinno otrzymać podobną albo nawet większą ilość punktów co kandydat przyjęty. 

⇒ możemy również wskazywać na nowe okoliczności, które wystąpiły w naszej rodzinie już po złożeniu wniosku o przyjęciu dziecka do przedszkola i okoliczności te mają znaczenie w postępowaniu rekrutacyjnym np. powiększenie rodziny i uzyskanie statusu rodziny wielodzietnej, śmierć w rodzinie i tym samym samotne wychowanie dziecka (nikomu nie życzę oczywiście) itp. 

⇒ argumenty natury słusznościowej: najłatwiejsze do skonstruowania, ale moim zdaniem słabsze niż powyższe przykłady. Oczywiście, może się okazać, że dyrektor przedszkola ma wielkie serce i zrozumie naszą argumentację, ale wyobraźcie sobie pięćdziesiąt odwołań opartych wyłącznie na wykazaniu niesłuszności rozstrzygnięcia komisji 😉 Podaję przykłady: bliskość przedszkola w stosunku do domu, brak dogodnego transportu do dalszych placówek, młodsze dziecko w żłobku położonym blisko tego przedszkola, bliskość do miejsca pracy, zażyłość naszego dziecka względem kandydatów przyjętych, trudna sytuacja zawodowa, rodzinna, zdrowotna itd. itp. 

Dyrektor przedszkola ma 7 dni na rozpatrzenie naszego odwołania. Rozstrzygnięcie dyrektora powinno zawierać uzasadnienie ze wskazaniem motywów, jakimi się kierował wydając decyzję w naszej sprawie. Dyrektor ma przy tym obowiązek odnieść się do podniesionych w odwołaniu zarzutów. 

Dobrze jest postarać się i jeśli nam zależy sporządzić odwołanie najwyższej możliwej jakości. Piszę o tym, ponieważ jeżeli nasze odwołanie nie zostanie uwzględnione możliwa jest dalsza droga odwoławcza, natomiast jest to już droga i kosztowna i dużo bardziej skomplikowana. 

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Skarga wszczyna postępowanie sądowoadministracyjne. Skargę wnosi się w ciągu 30 dni od odebrania przez nas decyzji dyrektora przedszkola. Skargę wnosimy do sądu, ale za pośrednictwem dyrektora przedszkola. Taka dziwna konstrukcja wynika z tego, że przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi8 przyznają organowi (w tym przypadku dyrektorowi) możliwość zmiany swojej decyzji na korzyść skarżącego poprzez całkowite uwzględnienie skargi – niektórzy nazywają to skruchą organu 🙂 .  Jeśli jednak dyrektor przedszkola nie uwzględni naszej skargi, ma obowiązek w ciągu trzydziestu dni od otrzymania naszej skargi sporządzić odpowiedź na skargę i przekazać tę odpowiedź sądowi wraz z kompletnymi aktami sprawy. 

Dlaczego sporządzenie skargi jest skomplikowane? Dla osób nie praktykujących w prawie, prawidłowe sporządzenie skargi do WSA może być skomplikowane i czasochłonne. Skarga musi spełniać liczne wymogi formalne, ale to co jest najtrudniejsze to wymóg skonstruowania zarzutów wskazujących na naruszenie prawa lub interesu prawnego. Argumenty słusznościowe nie podlegają w tym postępowaniu uwzględnieniu. Myślę, że na tym etapie warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Wniesienie skargi do sądu kosztuje 200 zł. 

Mam nadzieję, że prostym językiem i jasno opisałam Ci drogę odwoływania się od rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola 🙂 Jeśli podobał Ci się ten wpis lub uważasz, że może być przydatny dla innych rodziców, polub go, zostaw komentarz albo udostępnij dalej. Dziękuję i do usłyszenia 🙂 


1 – procedura odwoławcza została opisana w art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. 

2 – art. 158 ust. 4 Prawa oświatowego: „Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola (…). Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia”. 

3 – art. 158 ust. 6 Prawa oświatowego: „W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola (…). 

4 – art. 57 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego: „Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.”

5 – art. 57 par. 5 KPA „Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: (…) pkt 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (…)” – w praktyce chodzi o Pocztę Polską. 

6 – chodzi tutaj o art. 158 ust. 7 Prawa oświatowego

7 – komentarz do art. 158 Prawa oświatowego pod red. Pilich Mateusz „Komentarz do ustawy – Prawo oświatowe”. 

8 – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, art. 54 par. 2 i 3. 

47 komentarzy

 1. asia wyci
  asia wyci

  A co zrobić w sytuacji gdy w gminie przekształcają przedszkole prywatne na panstwowe(będzie działać od wrzesnia)i rekrutacji poddane byly tylko dzieci 3letnie- dzieci które chodzą do danego przedszkola została z góry przyjeta bez rekrutacji a moje dziecko (i nie tylko) 4letnie się nie dostali?nawet nie jest wykazana liczba punktow..

  17 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
  • Prawdopodobnie te dzieci 3-letnie przekazały kontynuację nauczania w tym przedszkolu. Proszę się odwoływać i zobaczyć co komisja rekrutacyjna napisze w uzasadnieniu.

   18 kwietnia 2018
   |Odpowiedz
 2. Bardzo przydatne informacje:-)

  18 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
 3. Na pewno warto. Jak nie przyjęli syna do przedszkola córki odwoływałam się. Musiałabym wozić dzieci do dwóch przeszkoli. Moim zdaniem rodzeństwa powinny mieć pierwszeństwo. Udało się.

  18 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
 4. Ilona
  Ilona

  Witam czy mogłaby mi Pani poradzić co zrobić w naszej sytuacji. Otóż przeprowadzamy się do nowego miasta i zapisałam dzieci do przedszkola 5 letni synek i 3 letnia córka, rekrutacja odbyła się drogą elektroniczna i obydwoje została zakwalifikowanych przez system do tego przedszkola, o czym decyzją komisji rekrutacyjnej córka została przeniesiona do innego przedszkola 3,5 km dalej. Dyrekcja tłumaczy się że nie było już wolnych miejsc i córce brakło 0,2 punkta w stosunku do innego dziecka, a nigdzie niema kryterium które dodaje punkty dla rodzeństwa tzw zapisnego „z zewnątrz” co innego gdyby jej brat by już chodził to zyskała by dodatkowe punkty a jak oboje brali udział w rekrutacji to są traktowani osobno i więzy rodzinne się nie liczą. Dla mnie to jakiś absurd, dodam że na to przedszkole które wybrałam w pierwszej preferencji spoglądam z okna domu i teraz synek będzie tam chodził a córkę muszę dowozić 3,5km dalej. Byłam w tej sprawie już nawet porozmawiać z burmistrzem ale zarówno on jak i dyrektorka przedszkola średnio się tym przejęli. Co robić???

  18 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
 5. asia
  asia

  dziendobry
  czyli odwoływać się można dopiero jak jest lista kandytatów przyjetych i nieprzyjetych?wczesniejsze odwołanie jak jest lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych pozostanie bez odpowiedzi?

  19 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
  • Dokładnie, dopiero od etapu listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych można wszcząć postępowanie odwoławcze.

   19 kwietnia 2018
   |Odpowiedz
 6. Tomasz
  Tomasz

  Witam,
  Przydatna strona; dzięki za różne info dla rodziców 🙂
  Ja mam takie pytanko mój synek dostał się do przedszkola ostatniego z listy wybranych przez zonę, ale jest ono w śródmieściu a my mieszkamy na Bemowie, to dość daleko jak na codzienne podróże 3 – latka. Chciałbym się odwoływać do jakiegoś przedszkola bliżej domu czy w związku z tym muszę potwierdzać w terminie 7 dni ten wybór, który mi wskazano czy nie potwierdzać i czy mogę się odwoływać skoro jakieś przedszkole mam? Proszę o radę bo nie ukrywam że np odbiór małego przez babcię ze śródmieścia będzie z uwagi na wiek i dojazd mocno utrudniony, a i sam wolałbym mieć przedszkole w swojej dzielnicy.

  24 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
  • Rekrutacja dotyczy danego przedszkola. To oznacza, że rekrutacja do którego dziecko się dostało i rekrutacja do przedszkola do którego dziecko się nie dostało to dwie odrębne rekrutacje. W jednym przedszkolu może Pan potwierdzić wybór, a w drugim się odwołać. Gdyby udało się w wyniku odwołania dostać do najlepszego dla Państwa przedszkola, to powinien Pan móc bez przeszkód zrezygnować z tamtego przedszkola, w którym wybór został potwierdzony.

   24 kwietnia 2018
   |Odpowiedz
 7. Załamana Mama
  Załamana Mama

  A co w sytuacji kiedy rozpoczęto rekrutację do 3 latków a dzisiaj po oģłodzeniu wyników my rodzice dowiadujemy się ze Pani dyrektor nie ma miejsca dla oddziału 3latków i zadnego nie przyjmie do przedszkola. Dlaczego rozpoczęto rekrutację skoro na pewno było wiadomo szybciej ze ta grupa nie powstanie z powodu problemów lokalowych? Czy jest szansa przez odwołanie? Moja córka jest w 5latkach a nie nie mamy co zrobic z synem. W dodatku bylismy pewni ze syn sie dostanie. Nie skladalismy nigdzie indziej podania…

  24 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
  • Ciężko mi się wypowiadać, czemu rozpoczęto rekrutację w takim przypadku – może Pani spyta o to Panią dyrektor? Jak najbardziej może się Pani odwoływać. Chciałabym tylko zaznaczyć, że wpis dotyczy przedszkoli publicznych, a nie prywatnych.

   24 kwietnia 2018
   |Odpowiedz
 8. Załamana Mama
  Załamana Mama

  Sytuacja dotyczy oczywiscie przedszkola publicznego. Własnie siadamy z męzem do pisania odwołania. Czujemy sie oszukani. Dziękuję za szybką odpowiedz. Pozdrawiam serdecznie

  24 kwietnia 2018
  |Odpowiedz
 9. Karolina
  Karolina

  Witam! Czy ta sama zasada dotyczy żłobków państwowych? Czy na tych samych zasadach mogę się odwołać ? Pozdrawiam

  9 maja 2018
  |Odpowiedz
  • Niestety nie, bo działanie żłobków państwowych reguluje inna ustawa – nie Prawo oświatowe, tylko ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3.

   9 maja 2018
   |Odpowiedz
 10. Anita
  Anita

  A co w sytuacji gdy gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu 3 latkowi? Odwołanie do Przedszkola czy do gminy?

  14 maja 2018
  |Odpowiedz
 11. Magda
  Magda

  Dzień dobry, czy odpowiedź dyrektora placówki na wniesione odwołanie to 7 dni, czy ten termin nie jest określony? Dziękuję!

  16 maja 2018
  |Odpowiedz
 12. Basia
  Basia

  Witam serdecznie,
  A co w przypadku, kiedy termin 5 dni na odpowiedź komisji minął, a ja nie otrzymałam żadnej odpowiedzi? Składać od razu odwołanie do dyrektora placówki, czy podjąć inne kroki? Jakie?

  1 czerwca 2018
  |Odpowiedz
  • Najpierw najlepiej popytać w przedszkolu, czy uzasadnienie zostało sporządzone i wysłane, a jeśli wysłane to kiedy. Termin 5 dniowy to termin na sporządzenie i wysłanie do wnioskującego. Być może pismo w tym terminie zostało do Pani nadane przez komisję i jeszcze nie doszło.

   1 czerwca 2018
   |Odpowiedz
   • Dominik
    Dominik

    Witam Panią
    Oczywiście mimo odwołania dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, a w odwołaniu wskazaliśmy nowe okoliczności („mocny” argument), gdyż już po złożeniu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, otrzymało ono orzeczenie o niepełnosprawności.
    Proszę mi powiedzieć jak do całej procedury odwoławczej i późniejszego postępowania administracyjnego ma się zachowanie terminów w jakich przedszkole ma odpowiedzieć na nasze pisma (uzasadnienie odmowy przyjęcia oraz odwołanie)? A terminy odpowiednio 5 i 7 dni są to dni kalendarzowe czy robocze??
    Pozdrawiam
    Dominik

    7 czerwca 2018
    |Odpowiedz
 13. Monika
  Monika

  Chciałabym podpytać się czy jest sens odwoływania się. Jestem z Wrocławia i właśnie zakończył się proces rekrutacji, dzisiaj jest lista osób zakwalifikowanych, 26.06 pojawi się lista przyjętych i nie przyjętych. Niestety mój syn nie dostał się a jest z 2014 roku. Myślę, aby złożyć odwołanie bo wiem, że dostały się dzieci koleżanki, jeden syn jest z 201 roku a córka z 11.2015r. Z całym szacunkiem dla nich ale boli mnie, że mój prawie 4,5 latek nie dostał się a dziewczynka która nie ma skończonych 3 lat to tak. Tym bardziej, że jestem osobą nie pracującą i nie stać mnie na prywatne przedszkole. Jak Pani myśli warto odwoływać się?

  20 czerwca 2018
  |Odpowiedz
  • Moim zdaniem warto, nic to nie kosztuje (do etapu sądowego), a być może się uda. Zawsze też uzyska Pani wiedzę, z jakich powodów dziecko się nie dostało.

   22 czerwca 2018
   |Odpowiedz
 14. Gosia
  Gosia

  Doskonały artykuł. Wszystko jasno i rzetelnie napisane, wyjaśnione. U nas dziś 20.06. Był a wywieszona pierwszą lista od komisji rekrutacyjnej. Synek nie dostał się pomimo iż składałalismy oświadczenie, że w trakcie rekrutacji, jeszcze przed ogłoszeniem wyników staniemy się rodzina wielodzietnej (od 14.06). Dziś mąż zniósł wniosek do komisji o sporządzenie uzasadnienia. Pani v-ce dyr Był a zdziwiona po co cos takiego, że jeszcze nie czas na składanie odwołań!? Przeżywam zatem, że nie otrzymamy odpowiedzi z zachowaniem terminu 5 dni. Co wtedy? Składa się po prostu dalej odwołanie?

  20 czerwca 2018
  |Odpowiedz
  • Proszę dać Komisji mniej więcej 2-3 tygodnie, potem wysłać pismo ponaglające z przypomnieniem terminów ustawowych. Jest również coś takiego jak skarga na bezczynność organu, ale wierzę że u Państwa nie będzie potrzebna.

   22 czerwca 2018
   |Odpowiedz
 15. Forsycja
  Forsycja

  witam,
  zaciekawił mnie zapis, że ” Uzasadnieniem nie jest w żadnym razie stwierdzenie, że dziecko nie zostało przyjęte z powodu braku wolnych miejsc”. Jak to dokładnie rozwinąć?
  Dwa lata temu i rok w wyniku odwołania do przedszkola własnie taka odpowiedz dostałam. W tym roku drugi syn sie nie dostał, choc osiagnął minimalna liczbe punktow. Chce się znowu owdoływac, ale wiem czego mogę się spodziewac. Jak „zagiąć” przedszkole zeby mnie nie zbywalo takim stwierdzeniem ze nie ma miejs? A jakos 4 dzieci z taka sama punktacja sie dostalo.

  22 czerwca 2018
  |Odpowiedz
  • Chodzi o to, że uzasadnieniem nie może być samo stwierdzenie, że dziecko nie dostało się z powodu braku wolnych miejsc. W uzasadnieniu należy szczegółowo opisać ile dziecko zdobyło punktów i za jakie kryteria, a jeżeli są dzieci z taką samą liczbą punktów to – w mojej ocenie – w uzasadnieniu powinna być również wzmianka o tym, dlaczego akurat te dzieci się dostały, a inne nie (być może chodzi o kryteria dodatkowe). Wszystko to powinno być dokładnie opisane.

   22 czerwca 2018
   |Odpowiedz
   • Forsycja
    Forsycja

    A co mam zrobic w przypadku kiedy komisja mi odpisala, że owszem dziecko osiągnęło próg minimalny i wszystko się zgadza, nie dostał się dostał się jednak a inne dzieci dostały sie z tą sama punktacją – losowo ?!

    5 lipca 2018
    |Odpowiedz
    • Proszę złożyć odwołanie do dyrektora przedszkola i wskazać, że takie postępowanie komisji było niezgodne z Prawem oświatowym. Prawo oświatowe wskazuje, że jeżeli dzieci uzyskały równorzędne wyniki przeprowadza się drugi etap rekrutacji w oparciu o dodatkowe kryteria (art. 131 ust.4 Prawa oświatowego). W zasadzie w takim przypadku postępowanie rekrutacyjne zostało wadliwie przeprowadzone.

     5 lipca 2018
     |Odpowiedz
     • Forsycja
      Forsycja

      Dziękuję. Komisja napisala ze losowo system rekrutacyjny wybral dzieci. Nie ma wolnych miejsc juz w tym przedszkolu. Syn sie dostal do innego ( musze go dowozic)- tym się zasłania przedszkole zebym sie cieszyla ze sie gdzies dostal. Trzeci rok z rzedu przechodze rekrutacje i nie udalo sie a przedszkole mam pod domem 100m. W tym roku nie zamierzm odpuscic.
      To co mam napisac odwolanie od wynikow? wczoraj dostalam odpowiedz od komisji rekrutacyjnej, teraz chce napisac do dyrektora placowki. Moge sie z pania skontaktowac jakos mailowo lub telefonicznie? chcialabym przeslac napisane pismo.

      5 lipca 2018
     • Może się Pani ze mną skontaktować przez formularz kontaktowy, ale udzielam porad prawnych w sprawach indywidualnych odpłatnie w ramach prowadzonej działalności. Pozdrawiam

      5 lipca 2018
    • Paulina
     Paulina

     Witam,
     mam dokładnie taka samą sytuację, wniosek o sporządzenie uzasadnienia wysłany, odpowiedź komisji rekrutacyjnej to jakiś bełkot. Pozostaje tylko odwołanie do dyrektora placówki, ale obawiam się, że to również nic nie zmieni, gdyż wolnych miejsc w placówce już nie ma.

     9 lipca 2018
     |Odpowiedz
 16. Anita
  Anita

  Witam,
  Szkoda ze nie trafiłam na ten artykuł wcześniej ?
  Nie wiem co robić…niestety dziś zostały opublikowane miejsca w wolnych przedszkolach, ale wszystkie są daleko…pracuje w domu bo prowadzę własna działalność mąż często wyjeżdża w delegacje wiec mogę liczyć tylko na siebie…zależało mi na przedszkolu które zostało otwarte w szkole podstawowej do której sama chodziłam… czy jest jakiś sens jeszcze by gdzieś pisać? Cos składać?
  Czuje się bezradna ?

  26 czerwca 2018
  |Odpowiedz
  • Jeśli minął już termin na złożenie wnioski o uzasadnienie i odwołania, to w tym momencie niewiele da się zrobić. Można spróbować złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie komisji, ale nie ma gwarancji że się uda. Albo zapisać dziecko do przedszkola, gdzie są wolne miejsce, a na początku nowego roku przedszkolnego spróbować je przenieść do przedszkola, na którymi Pani zależy (w trakcie roku przedszkolnego dzieci mogą być przyjmowane poza rekrutacją).

   26 czerwca 2018
   |Odpowiedz
 17. Ania
  Ania

  Dzień dobry,
  a co w przypadku jeśli Burmistrz wybrał miejsce mojemu dziecku w przedszkolu na drugim końcu miasta i dojazd nam by zajmował 2 h w godzinach szczytu.Czy mam się teraz odwoływać do Burmistrza? W przedszkolach które wybraliśmy złożyliśmy prośbę o uzasadnienie nieprzyjęcia oraz odwołanie i kolejnym etapem było to że Burmistrz nam wybrał miejsce. Czy jest jakaś szansa jeszcze coś z tym zrobić?
  Pozdrawiam

  30 czerwca 2018
  |Odpowiedz
  • Kolejnym etapem procedury odwoławczej nie jest wskazanie wolnego miejsca od burmistrza. Od wskazania burmistrza nie służy droga odwoławcza, mogą Państwo z tego wolnego miejsca skorzystać albo i nie. Procedura odwoławcza została przeze mnie opisana tj. wniosek o uzasadnienie – odwołanie – skarga do WSA. Pozdrawiam.

   2 lipca 2018
   |Odpowiedz
 18. Aska
  Aska

  Dzień dobry.mam pytanie z prośbą o odpowiedz- dziecko z rocznika 2014 nie dostało się do przedszkola państwowego ,pisałam odwołanie dostałam odpowiedź ,że dla dzieci 4letnich nie ma miejsca w przedszkolu gdyż jest kontynuacją i przechodzą cała grupa dzieci 3,letnie ,natomiast urząd w piśmie do mnie wskazał przedział maj połowa czerwca gdzie poinformuje mnie do jakiego punktu przedszkolnego w szkole (5godzinne)będzie miejsce dla mojego dziecka.niestety dzisiaj jest już 2,lipiec a urząd cały czas mnie informuje ,że jeszcze nic nie wiedzą….czy jest jakis czas do którego urzędy muszą dać znać gdzie i do jakiej placówki będą chodziły dzieci które nie dostały się do przedszkola??

  2 lipca 2018
  |Odpowiedz
  • Wójt/burmistrz/prezydent miasta nie ma takiego terminu, który wynikałby z Prawa oświatowego. Być może taki termin został wskazany w uchwale rady gminy/miasta o terminach rekrutacji. Jednak niewątpliwie takie wskazanie powinno nastąpić do rozpoczęcia roku szkolnego w takim terminie żeby rodzic mógł się ustosunkować do wskazania wolnych miejsc w przedszkolach.

   2 lipca 2018
   |Odpowiedz
 19. Justyna
  Justyna

  Czy punkty nie wykazane/ i nie policzone w podstawowym etapie rekrutacji czy będą uznane w postępowaniu odwoławczym?

  3 lipca 2018
  |Odpowiedz
  • Nie, ponieważ w postępowaniu odwoławczym bierze się pod uwagę stan faktyczny zainicjowany wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz ze złożonymi dokumentami. Jeżeli Pani nie wykazała spełnienia określonego kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym, bo nie przedłożyła Pani określonych dokumentów, to nie jest to okoliczność leżąca po stronie komisji rekrutacyjnej, tylko po Pani stronie. Co innego, gdyby od momentu złożenia wniosku do momentu złożenia odwołania w sprawie pojawiły się nowe okoliczności mające znaczenie dla wyniku rekrutacji.

   5 lipca 2018
   |Odpowiedz
 20. Maciej
  Maciej

  Witam. Bardzo dobry wpis. A co zrobić jeśli błąd był po naszej stronie tzn na wniosku do przedszkola pomyliłem się odnośnie ilości osób pracujących tj 1 a nie 2 i tego powodu dostaliśmy o 10 pkt miej a synowi zabrakło chyba 0,5 pkt żeby się dostał. Przedszkole prywatne ale dofinansowane z miasta

  19 lipca 2018
  |Odpowiedz
  • Jeśli chodzi o procedurę odwoławczą, to odwołanie może być skuteczne jeśli wykażemy błędy w działaniu komisji rekrutacyjnej. Komisja w tym wypadku działała dobrze. Złożyłabym sprostowanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisję rekrutacyjną i liczyłabym na dobrą wolę po ich stronie.

   23 lipca 2018
   |Odpowiedz
 21. Monika
  Monika

  Witam, czy dyrektor przedszkola ma obowiązek odpowiedzieć na odwołanie? Co w przypadku gdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi na odwolanie?

  25 stycznia 2019
  |Odpowiedz
  • Tak, ma obowiązek w terminie 7 dni od jego otrzymania. W przypadku bezczynności dyrektora przedszkola, należałoby sporządzić ponaglenie do dyrektora o sporządzenia odpowiedzi na odwołanie.

   6 marca 2019
   |Odpowiedz
 22. Anonim
  Anonim

  proste rozwiązanie -skoro dziecku nie należy się przedszkole (nie przeszło weryfikacji) to należy zaprzestać płacić podatek w tej gminie/mieście (jak wiemy podatki płacimy w miejscu zamieszkania a nie zameldowania, więc możemy powiedzieć że mieszkamy np. w warszawie i tam płacić podatek a w zamian dostaniemy chociaż kartę warszawiaka). Chory kraj gdzie oboje rodzice pracują płacą oboje duże podatki do gminy/miasta a ich dzieci nie dostają się do „państwowego” żłobka czy przedszkola bo mają za małą punktację w związku z tym, że przekraczają kryterium dochodowe.

  11 lutego 2019
  |Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Podanie poniższych danych kontaktowych ma charakter dobrowolny. Podając poniższe dane, zgodnie z Polityką Prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.