Skip to content

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW mamamecenas.pl

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zapewniający ich poufność i ochronę jest bardzo ważne, stąd niniejsza Polityka prywatności, która opisuje sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników strony internetowej mamamecenas.pl

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako „ADO”) przetwarzanych na stronie internetowej (blogu) mamamecenas.pl jest Monika Bandelewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Monika Bandelewska Kancelaria Radcy Prawnego” z siedzibą w Gdańsku (80-283) przy ulicy Królewskie Wzgórze 27/19, NIP 888-297-02-64. 

2. Kontakt z Administratorem danych osobowych w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem elektronicznym kontakt@mamamecenas.pl lub pisemnie na adres siedziby ADO (jw.). 

3. ADO określony w ust. 1 jest jedyną osobą, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników na stronie mamamecenas.pl

II. SŁOWNICZEK POJĘĆ

1. Administrator Danych Osobowych/ADO – należy przez to rozumieć Monikę Bandelewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Monika Bandelewska Kancelaria Radcy Prawnego” w Gdańsku (80-283) przy ulicy Królewskie Wzgórze 27/19. 

2. Użytkownik – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która korzysta ze strony internetowej mamamecenas.pl

3.  RODO – pod tym skrótem należy rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – ustanawiające jednolite zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i obowiązujące w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.

4. Blog/strona internetowa – innymi słowy strona internetowa pod domeną mamamecenas.pl

5. Cookies – po polsku ciasteczka – są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. tablecie, smartfonie, komputerze), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny ADO. 

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Aby móc świadczyć usługi związane z misją niniejszej strony internetowej, ADO przetwarza dane osobowe Użytkowników strony w niżej wskazanych celach, zgodnie z obowiązującym prawem. 

2. W celach komunikacyjnych i kontaktowych, za pośrednictwem formularza do umieszczania komentarzy oraz formularza kontaktowego, mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: 

a) nazwa Użytkownika np. imię, nazwisko lub nick 

b) adres poczty elektronicznej Użytkownika

c) adres IP Użytkownika

d) strona internetowa Użytkownika

e) wizerunek

– przy czym adres IP jest udostępniany ADO w sposób automatyczny jedynie w przypadku Użytkowników zamieszczających komentarz i nie jest on nigdy upubliczniany na stronie internetowej. 

3. Podstawą prawną przetwarzania określonego w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W tym przypadku ADO przyjmuje, że zamieszczenie komentarza oraz wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. W celu analitycznym tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej mamamecenas.pl, przetwarzane są następujące dane osobowe:

a) data i godzina odwiedzenia strony

b) rodzaj systemu operacyjnego

c) przybliżona lokalizacja

d) rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony

e) czas spędzony na stronie

f) odwiedzone podstrony

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych określonego w ust. 4 jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. W tym przypadku interesem ADO jest poznanie aktywności Użytkowników na stronie internetowej mamamecenas.pl w celu dalszego tworzenia i udostępniania treści, mogących wzbudzać zainteresowanie i być przydatne dla Użytkowników bloga. 

6. W celu wykorzystania cookies na stronie internetowej mamamecenas.pl przetwarzane są także informacje tekstowe. Polityka plików cookies została opisana w punkcie VIII. Podstawą przetwarzania plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, która pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Z tej przyczyny przy pierwszym wejściu Użytkownika na stronę internetową mamamecenas.pl jest on pytany o zgodę na wykorzystanie plików cookies. 

IV. INFORMACJE OGÓLNE

1. ADO nie prowadzi newslettera i nie przetwarza w tym celu żadnych danych osobowych. 

2. ADO nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych. 

3.  Komentarze umieszczane przez Użytkowników są moderowane przed ich upublicznieniem. Moderacja komentarzy w zakresie ochrony danych osobowych ma na celu zapobieganie publicznego ujawnienia imienia wraz z nazwiskiem lub samego nazwiska osoby wstawiającej komentarz nawet w sytuacji, w której komentujący Użytkownik w sposób dobrowolny zamieszcza te dane w formularzu służącym do umieszczenia komentarza. Takie działanie ADO ma na celu ochronę prywatności Użytkowników. 

4. Moderacja komentarza może również obejmować zmianę treści komentarza w sposób uniemożliwiający powiązanie podawanych informacji z konkretną osobą fizyczną. Ma to na celu ochronę prywatności Użytkowników lub ochronę informacji mogących stanowić inne tajemnice prawnie chronione (np. tajemnicę zawodową radcy prawnego). 

5. W sytuacji w której osoba komentująca w sposób całkowicie dobrowolny zamieszcza w formularzu kontaktowym swój wizerunek (zdjęcie) oraz podaje aktywny odnośnik do prowadzonej przez siebie strony internetowej, ADO przyjmuje, iż wyraźnym życzeniem tego komentującego jest upublicznienie tych danych w sposób jawny dla każdego Użytkownika strony internetowej. 

6. Na stronie internetowej mamamecenas.pl decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

7. Strona internetowa mamamecenas.pl wyposażona jest w certyfikat SSL, czyli narzędzie gwarantujące m. in. zachowanie poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną poprzez szyfrowanie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a serwerem. 

V. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych na blogu odbywa się na podstawie udzielonej zgody, każdy Użytkownik może w każdym czasie bez żadnych ograniczeń cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. 

2. W celu cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie wystarczy wysłać e-maila do Administratora Danych Osobowych na adres kontakt@mamamecenas.pl. Po otrzymaniu przez ADO dyspozycji cofnięcia swoich danych osobowych, dane te są niezwłocznie usuwane w zakresie określonym w dyspozycji cofnięcia. 

3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, jej cofnięcie nie powoduje nielegalności uprzedniego przetwarzania danych osobowych. 

VI. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych na blogu jest dobrowolne i zależy wyłącznie od indywidualnej decyzji Użytkownika. 

2. Jednak w niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest konieczne, aby zapewnić działanie niektórych funkcjonalności na stronie internetowej: 

a) w przypadku formularza do zamieszczenia komentarza – podanie jakichkolwiek danych osobowych nie jest konieczne. Użytkownik sam decyduje, czy chce podać swoją nazwę (nick, imię, ewentualnie nazwisko), adres e-mail, adres prowadzonej przez siebie strony internetowej czy umieścić swój wizerunek/logo. Użytkownik może także podać dane fikcyjne (np. fikcyjny nick, imię itp.). 

b) w przypadku formularza kontaktowego – wymagane jest podanie imię i nazwiska oraz adresu e-mail. Adres poczty elektronicznej Użytkownika kontaktującego się jest konieczny w celu umożliwienia wysłania odpowiedzi w formie wiadomości prywatnej bezpośrednio do tego Użytkownika. Imię i nazwisko jest wymagane w celu ustalenia przez ADO tożsamości osoby proszącej o kontakt. 

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

1. Każdy z Użytkowników bloga ma prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) sprostowania swoich danych osobowych

c) usunięcia swoich danych osobowych

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

e) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

f) przenoszenia swoich danych osobowych

2. Administrator danych osobowych zapewnia poszanowanie praw Użytkowników określonych w ust. 1 i stara się ułatwić ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. 

3. ADO wskazuje, że uprawnienia wskazane w ust. 1 nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach ADO może zgodnie z prawem odmówić ich realizacji. Jednakże, odmowa przez ADO spełnienia żądania Użytkownika, odbywa się po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. 

4. Swoje uprawnienia Użytkownik może zrealizować poprzez:

a) wysłanie e-maila do ADO na adres kontakt@mamamecenas.pl

b) wysłanie wiadomości pisemnej za pośrednictwem poczty na adres siedziby ADO.

VIII. POLITYKA COOKIES

1. ADO na stronie internetowej mamamecenas.pl, podobnie jak robią to powszechnie inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies (zobacz definicję w ustępie II punkcie 5.). 

2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które są niżej opisane:

a) zapewnienie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania Użytkowników. 

b) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby strona internetowa działała sprawnie i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach. 

c) stan sesji – w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony są najczęściej przez Użytkowników wyświetlane. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służą do zapisywania tzw. stanu sesji – pomagają zatem ulepszyć usługi i zwiększać komfort przeglądania strony internetowej. 

d) tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej (np. jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie bloga i jego dostosowywanie do preferencji Użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywany jest narzędzie Google Analytics z włączoną opcją anonimizowania adresów IP, co oznacza, że pełny adres IP Użytkownika nie jest przez Google Analytics co do zasady zapisywany i przetwarzany. 

3. Co istotne pliki cookies mają dla ADO charakter zanonimizowany – bez dodatkowych informacji, na podstawie samych plików cookies ADO nie jest w stanie zidentyfikować konkretnego Użytkownika/Użytkowników. 

4. Przeglądarka internetowa Użytkowników najczęściej domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies, dlatego przy pierwszej wizycie Użytkownika na stronie internetowej mamamecenas.pl Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na używanie plików cookies. Jeżeli jednak Użytkownik nie życzy sobie wykorzystywania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, może zmienić ustawienia w swojej przeglądarce internetowej – całkowicie zablokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia te mogą być zmienione przez Użytkownika w każdej chwili. 

5. Szanując autonomię Użytkowników, ADO czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej np. w postaci ograniczeń z korzystania z funkcjonalności lub dłuższego okresu ładowania się strony. 

IX. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Użytkowników nie są przetwarzane w sposób czasowo nieoznaczony („w nieskończoność”), lecz przez czas potrzebny do osiągnięcia wyznaczonego celu przetwarzania. Po tym okresie dane Użytkowników są nieodwracalnie usuwane lub niszczone.

2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, ADO informuje, że dane osobowe są przetwarzane przez okres:

a) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

b) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO. 

c) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż 2 lata – w odniesieniu do danych przetwarzanych do celów analitycznych i wykorzystywania cookies. 

X. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych informuje, że powierza dane osobowe jedynie: 

  • Hostingodawcy tj. Infinity Consulting Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000560179 – w celu przechowywania danych na serwerze. 

XI. PRAWO WNIESIENIA SKARGI

W przypadku, w którym Użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane na blogu niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

XII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

1. Korzystanie z popularnego wśród osób prowadzących strony internetowe narzędzia Google Analytics może się potencjalnie wiązać z przekazywaniem niektórych danych do państw spoza Unii Europejskiej z tej przyczyny, że siedzibą Google są Stany Zjednoczone. 

2. W żadnym jednak razie do państw spoza obszaru Unii Europejskiej nie są przekazywane dane inne niż te zawarte w plikach cookies. 

3. Ze swej strony ADO zapewnia, że poza Google Analytics za pomocą żadnych innych usług i technologii nie przekazuje danych innym podmiotom znajdującym się poza Unią Europejską. ADO informuje, że Google LLC przystąpił do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku – więcej można o tym poczytać w https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem. 

4. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na przekazywanie jego jakichkolwiek danych osobowych za pomocą narzędzia Google Analytics może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w sposób całkowicie blokujący obsługę plików cookies (patrz ustęp VIII punkt 4). 

5. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przekazywania danych Użytkowników państwom spoza Unii Europejskiej, ADO na żądanie Użytkownika udzieli dodatkowych informacji w tym zakresie. 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy właściwe z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. W razie konieczności aktualizacji Polityki Prywatności, jej obowiązująca wersja jest zawsze dostępna bez żadnych ograniczeń na stronie internetowej mamamecenas.pl. Zmiany w Polityce Prywatności obowiązują z chwilą udostępnienia zaktualizowanej Polityki Prywatności na blogu. 

3. Każdy Użytkownik ma możliwość nieograniczonego dostępu, odtwarzania i utrwalania niniejszej Polityki Prywatności za pośrednictwem sieci internetowej. 

3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.