Skip to content

„Dobry start” (300+) – jak uzyskać to świadczenie?

Posted in Dziecko w szkole, Rodzicem być, and Świadczenia dla rodziców

Wśród rodziców ostatnio głośno o programie „Dobry start”. Informacje są wyszukiwane w Internecie albo wymieniane pocztą pantoflową. Program jest zupełnie nowy – rozporządzenie 1 weszło w życie 1 czerwca 2018 roku –  i wiedza o nim nie dotarła jeszcze do wszystkich zainteresowanych. A rodzice powinni być bardzo zainteresowani, bo program zakłada dodatkowe środki finansowe na dzieci. 

Dla kogo „Dobry start”? 

Świadczenie z programu „Dobry start” przysługuje rodzicom 2 dzieci uczących się począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej.  Świadczenie to przysługuje rodzicom dziecka uczącego się do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko już jako osoba pełnoletnia dalej się uczy, świadczenie to przysługuje tej osobie do ukończenia przez nią 20 roku życia 3. Niestety, świadczenie nie przysługuje na dzieci „zerówkowe” tzn. dzieci objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – zostało to wprost określone w rozporządzeniu. 

Świadczenie przysługuje raz do roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 Po raz pierwszy świadczenie może być uzyskane w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019. 

Jak je uzyskać?

Należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start. Wniosek może być złożony drogą tradycyjną w urzędzie miasta lub gminy albo drogą elektroniczną. Wzór formularza załączam poniżej – jest to  formularz oznaczony jako SDS-1 ⇓

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Poniżej wzór formularza SDS – 1Z – jest to załącznik do powyższego wniosku, który jest składany wtedy, kiedy jednocześnie ubiegamy się o przyznanie świadczenia na więcej niż 5 dzieci 😉 ⇓

Załącznik do wniosku

Wniosek drogą tradycyjną składa się w urzędzie miasta lub gminy miejsca zamieszkania rodzica. 

Wniosek może być również złożony drogą elektroniczną za pomocą specjalnego systemu teleinformatycznego stworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (portal Emp@tia) albo poprzez banki krajowe świadczące usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus – tutaj ma działać ten sam schemat).  

Przyznanie świadczenia następuje poprzez wypłatę środków. Nie jest wymagane wydanie decyzji przez organ w zakresie przyznania świadczenia. Dopiero odmowa przyznania świadczenia przybiera formę decyzji administracyjnej. Decyzja o odmowie może zostać zaskarżona. 

Wnioskodawcy może zostać udzielona informacja o przyznaniu świadczenia. Ma to miejsce wtedy, kiedy wnioskodawca we wniosku wskaże swój adres poczty elektronicznej. O tej możliwości wnioskodawca powinien zostać poinformowany przez organ przy składaniu wniosku. 

Kiedy i do kiedy – terminy

Terminy również zostały określone w rozporządzeniu. Wnioski drogą elektroniczną będzie można składać od lipca, a drogą tradycyjną od sierpnia 2018 roku. Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2018 r. Reguła ta będzie miała oczywiście zastosowanie w stosunku do każdego roku, nie tylko tego roku 4

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

Wypłata środków następuje w ciągu 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosków wraz z koniecznymi dokumentami, a w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub w sierpniu rozporządzenie gwarantuję wypłatę do 30 września 2018 roku. Wypłata środków następuje na wskazany we wniosku rachunek bankowy. 

Świadczenie dobry start jest zwolnione z podatku i nie podlega egzekucji. Nie wlicza się również do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. 

Wątpliwości

Jako że jest to zupełnie nowe świadczenie, którego funkcjonowanie nie zostało jeszcze przetestowane w praktyce, mam następujące wątpliwości. 

1) Zgodnie z rozporządzeniem 5, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start zawiera „inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start”. Nigdzie jednak w rozporządzeniu nie określono, jakie to mają być dokumenty. Tym samym ja jako rodzic składając taki wniosek, miałabym wątpliwości, czy wypełniając sam formularz w sytuacji typowej (pełnosprawne dziecko uczące się w szkole) złożyłam kompletny wniosek. 

Jednocześnie z rozporządzenia wynika, że organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia dobry start (wójt, burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek samodzielnej weryfikacji za pomocą rejestrów państwowych części danych, które wnioskodawca ma obowiązek podać we wniosku 6. Tym samym dokumentowanie części z tych danych przez wnioskodawcę nie jest organowi co do zasady potrzebne. 

Wydaje mi się, że punkt o „innych dokumentach” został dodany asekuracyjnie, żeby dać organowi podstawę prawną do możliwości ewentualnego żądania uzupełnienia przez wnioskodawcę wniosku o potrzebne organowi w konkretnej sprawie informacje. Potwierdza to zresztą przepis 7 rozporządzenia mówiący o tym, że jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie organu nie może on zweryfikować części danych, wzywa wnioskodawcę do ich udokumentowania.

2) Czy świadczenie dobry start przysługuje na dziecko uczące się w systemie edukacji domowej? W rozporządzeniu nie ma na to bezpośredniej odpowiedzi. Moim zdaniem, świadczenie dobry start na takie dziecko przysługuje. Argumenty akapit niżej 

We wniosku rodzic musi oświadczyć, że dziecko uczęszcza do takiej i takiej szkoły. Jednak we wniosku jest także zawarte pouczenie, zgodne z treścią rozporządzenia w tym zakresie, że świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w określonych placówkach edukacyjnych. W rozporządzeniu została zawarta definicja „szkoły” 8. Dzieci uczące się w systemie edukacji domowej są przecież przypisane do konkretnych placówek edukacyjnych. Moim zdaniem, w tym przypadku „uczęszczanie” należy rozumieć nie jako faktyczne systematyczne przychodzenie dziecka do szkoły w celach edukacyjnych, ale jako realizowanie obowiązku szkolnego w ramach konkretnej szkoły. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cieszycie się z nowego świadczenia? A może macie jakieś pytania? 🙂


1 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

2 – świadczenie to przysługuje nie tylko rodzicom, ale również opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym i innym podmiotom – zostało to określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia. 

3 – § 4 ust. 2 rozporządzenia – „Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: 1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia; 2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.”. 

4 – § 28 ust. 1 rozporządzenia – „Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.”. 

5 – § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia. 

– § 25 ust. 1 rozporządzenia – „Wójt, burmistrz, prezydent miasta ustalający prawo do świadczenia dobry start są obowiązani do samodzielnej weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, z rejestrów publicznych (…), odpowiednio: 1) informacji, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 2 [dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci], 2) informacji o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych (…), 3) informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem [o niepełnosprawności] (…).”. 

– § 25 ust. 3 rozporządzenia.

– § 3 pkt 6 rozporządzenia: „Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 6) szkole – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.”

8 komentarzy

 1. Konkretna instrukcja jak uzyskać świadczenie „Dobry start” 300+, jestem pewien, ze wielu osobom przyda się Twój artykuł. Samo świadczenie uważam, że jest przydatne. Na tzw. wyprawkę rodzice we wrześniu wydają dużo, dużo więcej pieniędzy,

  06/15/2018
  |Reply
 2. Karota
  Karota

  Bardzo czytelny artykuł 🙂

  06/15/2018
  |Reply
 3. Lucyna
  Lucyna

  Witam
  Dziękuję, że trafiłam na Pani strony. Uczę córki w formie „edukacji domowej” już kolejny rok i zaznaczając „dziecko uczęszcza do szkoły…” mam wątpliwości o których Pani pisze. Uważam jednak, że rodzic realizujący plan nauczania w takiej formie jaką wybraliśmy z naszymi córkami, ponosi porównywalne nakłady finansowe do rodziców, którzy posyłają swoje dziecko na codzienne zajęcia w szkole. No, może nie muszę prasować aż tylu rzeczy 😉
  Ale złożę te wnioski a Pani wpis wydrukuję sobie „na obronę” 🙂
  dziękuję i pozdrawiam
  Lucyna

  07/02/2018
  |Reply
  • Dziękuję, to bardzo miły komentarz. Zaznaczam jednak, że wpisy na tej stronie nie stanowią porady prawnej radcy prawnego. Pozdrawiam 🙂

   07/02/2018
   |Reply
 4. Damian
  Damian

  Dzień dobry. Ciekawe jaka będzie praktyka od odnośnie dzieci uczących się w trybie homeschoolingowym. Pewnie urzędnicy będą mieli zagwozdkę z interpretacją nieścisłego rozporządzenia i będą różne decyzje. Co gorsza, rozporządzenie przewiduje odsetki od nienależnie pobranego świadczenia (czyli jak rozumiem, już po otrzymaniu wypłaty może dojść do żądania jej zwrotu).

  07/03/2018
  |Reply
  • Mam podobne wątpliwości jak Pan – życie pokaże, czy faktycznie będzie z tym problem.

   07/03/2018
   |Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.